De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

75 76 3. Annehen van der Nieuburch was gehuwd met Pieter van Goorl, vendrioh. Hun zoon: Rombout werd geboren op ‚??Roovers fort' en 26 Januari 1637 te Bergen op Zoom gedoopt. Getuigen: Geeriruyt van Nieuburch, Herman Willemsz. en Adriana van Teylingen. Misschien kan Mr. de Lille hen een plaats geven in het door hem bewerkte uitvoerige fragment of wel in de genealogie, die Kok geeft. Ik ben daarin niet geslaagd. Bergen o. Z. W. J. F. JUTEN, De Redactie had de beleefdheid mij inzage te geven van vorenstaande aanteekeningen van den heer Juten. Tot mijn spijt kan ik de door hem vermeld wordende personen geen plaats geven in den door mij behandelden tak, evenmin als in de takken van Jan I en Cornelis (zoons van Jan v. E. v. d. N. en Judith Heerman van Oegstgeest) voorzooverre die door Kok worden behandeld. Er schijnt in vorige eeuwen eene familie v d. Nieu¬≠ burch te Enkhuizen gewoond te hebben, wellicht dat de door den heer Juten bedoelden daartoe behoorden, het schijnt mij twijfelachtig of dat laatstbedoelde geslacht van Egmond afstamt. Hasselaer. v. D. F. D. L. In n¬į. 2 van dezen jaargang kolom 21 vinden wij eenige Hasselaers vermeld, omtrent wie mijne genealogie enkele bijzonderheden geeft, welke aldaar ontbreken, ik zou aldus kunnen aanvullen. Pieter Gerritsz. Hasselaer, geb. te Amst. 1628, secre¬≠ taris dier stad, tr. ald. 22 Sept. 1643 Agniet Sehellinger, geb. aldaar 20 April 1621, dr. van Cornelis S. Gerritsz. en van Cornelia Backer Jorisdr. Hij st. te Amsterdam 5 Febr. 1651. Zij tr. II in 1652 Abraham van der Burgh, en tr. III 10 Sept. 1655 Gosewijn Hoefsleger, Hendrikz , 1643 Raad, 1644 Schepen te Dordrecht, zij st. te Dordrecht (zie haar grafschrift bij Timareten blz. 73). Uit het hu¬≠ welijk Hasselaer‚??Sehellinger sproot: Mr. Gerard Hasse¬≠ laar geb. te Amst. 25 Juni 1644, tr. te ,s Gravenhage 25 Oct. 1667 Agatha Hasselaer geb. te Amst. (dr. van Gerard Hasselaer en Agatha Hasselaer). Hij begaf zich in 1672 als vrijwilliger op 's lands vloot, en sneuvelde 7 Juni 1672 in den zeeslag voor Solebay (zie Wagenaar Amst. (in 8¬į.) V blz. 335, en Kok, Vaderl. woordenb.). Uit dit huwelijk 2 dochters, de oudste was Agneta (Agnes) (niet Anna), geb. te Amst. 4 Oct. 1668, tr. te Amst. in de Nieuwe Kerk 24 April 1685 Mr. Nicolaas Oorver, geb. ald. 17 Oct. 1661 (zoon van Mr. Jan Corver Dirksz. en van Margaretha van Bambeek Nicolaasdr.) 1683 commissaris, 1691 schepen te Amsterdam, hij st. te Amst. 17 Sept. 1692, zij tr. II Mr. Gerbrand Pancras geb. 8 Sept. 1659 (zoon van Claes Pancras Gerbrandsz. en van Petronella de Waart) 1686 commissaris, 1693 schepen, 1704 Bewindhebber der O. I. C, 1708 raad, 1702, 1705. 1708, 1710 en 1711 burgemeester van Am¬≠ sterdam, hij st. te Amsterdam 30 Jan. 1716, zij st. ald. 11 Mei 1710. Utrecht. J. HOOFT GRAAFLAND. Geslacht van Itterson. Gerrit van Itterson j. m. van Lienden trouwt te Hierden bij Harden wijk 24 April 1735 Geertruijdt Perik j. d. van Harderwijck. kinderen te Harderwijk gedoopt: 1. Gijsbertus op 20 Februari 1736. 2. Pieter op 14 September 1737. 3. Christiaan op 19 Januari 1742. 4. Hendrik op 18 December 1739, 5. Dirck op 27 Mei 1744. 6. Antonij op 28 Juli 1745. 7. Christina op 7 April 1748. 8. Benjamin op 18 Augustus 1751 Overluid 16 September 1752 een kint van Itterson, f 4,10, Peter van Itterson op 29 Augustus 1770, Peter van Itterson's kint op 8 Maart 1777, als voren op 4 Febr. 1779, als voren op 5 Oct. 1781 en 15 November 1781, allen te Harderwijk. Zeiden. VAN DOORNINCK. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Tinne. Jan Tinne, griffier van de Staten-Generaal van de zeven vereenigde provinci√ęn der Nederlanden, overleden 1741. (broeder van Ernestus Hermanus Tinne, heer van Boucquet bij Dordrecht) huwde Johanna Dorothea Riet quester of Ruitkester, overleden te 's Gravenhage den 4 December 1764. Onder meer stamde van hem af Johan Abraham Tinne, secretaris van graaf Bentinck-Rhoon en ambtenaar bij de afdeeling expeditie onder den Griffier der Staten-Generaal, geboren posthumus den 20 April 1742, overleden 5 Sep¬≠ tember 1808, begraven in de kloosterkerk te 's Gravenhage, huwde ongeveer 1769 Maria Alexandrine Deel of Diel, overleden 9 Maart 1777. Bestaat er een genealogie van Tinne, Rietquester of Deel? Wie waren de ouders van de gebroeders E. H. Tinne en Jan Tinne? Leeft de familie Tinne nog in Holland ? W. J. C. MOENS. Tweed. Lymington. ‚?? Hampshire. Geslacht Hegeman. (Ned. Leeuw XVII kolom 46-48.) Wolter Aaltsen Hegeman trouwt te Harderwijk 8 De¬≠ cember 1622 Juffer Rijcha van Doetinchem wonende tot Deventer. kinderen gedoopt te H. 1. Wilhelm op 5 Februari 1626 trouwt te Ermelp (afgek. H. 11 Juli 1652) Agneta de Vaux van Harderwijk. 2. Wouter, op 23 December 1628. 3. Woutergen, op 9 Maart 1632. 4. Wouter, op 18 September 1635 trouwt te Deventer (attestatie verleend 24 December 1658) Theodora Sweers, j. d. van Deventer.