De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

77 78 Jacop Nienhnijzen van Huijzen (afgek. te H. 7 Marty 1630) met Beertgen hegemans va den Elburgh. Aelt Aeltsen Hegeman van Harderwijck trouwt te Nunspeet (afg. H. 7 Julij 1639) Aeltgen Jans va Almeloo. Wolter Hegeman, capiteijn in dienst van zijn maiesteijt van Denemarken trouwt te Utrect (afg. H. 26 Julij 1646) Juffer Anna van der Kerckhof nagelaten dochter van Derrick van der Kerckhof gewesen drost in zijn leven tot keijl wonende te Utrecht. Dideric Hegeman van H. Wolter Hegemans n. s. trouwt te Oen(e) (afg. H. 22 April 1649) Adelheijd van Middeldorp j. v. Wilhem van Middeldorp n d. Cornelis Aeltsen Hegeman Wed1'woon. tot Harderwijck (afg. te H. 28 Aprilis 1550) met ïruijtgen Luters Wede woon. tot Niekerk. (Het blad gedeeltelijk afgescheurd.) Jacob Ditmar j. m. van Wurtzburg in franckenlandt met (afg. 10 Januari 1675 te H) Richarda Hegemans j. d. v. Harderwijck Willlem Janszen Wintersweijck j. m. van Amsterdam trouwt te Harderwijk (afg. 3 Juli 1681) Ariaantje Hegemans j. d. van Harderwijck. Kinderen te Harderwijk gedoopt. 1 Johannes Winterswijck op 10 Januari 1689. 2 Aeltien ?? ?? 3 Mei 1685. Barend Aetsen Hegeman j. m. van Harderwijck- trouwt te H. 9 November 1688 Dieltie Gosens van Harderwijck. Volgens het burgerboek van Harderwijk werden aldaar burger. 1612, 6 April Wouter Lambers Hegeman. 1612, 26 November Jan Gerrits Hegeman. 1693, 13 Maart Willem Jansz. Winterswijck. Verder komen in: ??Het St. Jorisgilde te Harderwijk Naamlijst der leden 1423?? 1703' nog eenige leden van dit geslacht voor. Leiden. v. DOORNINCK. Wapens enz. gevraagd. De wapens van Hendrik Yieroant notaris te Amst. en zijne vr. Maria v. Voorlhuysen. Van Catharina Elisabeth Kesman vr. van Huibert Kuyper, wiens wapen bekend is (v. Harpen Kuyper enz). Van Antonius Lod. Hageman en zijn vr. Wilh. Chr. In den Bosch. Van beider moeders: Guulmina Elis. Feldhaus en Helena Sophia v. Brienen, (deze laatste de vrouw van Jacobus Paulus In den Bosch). De leidsche familie Jongeneel. (Rietstap geeft eene Rotierd. familie J.). Het Leeuwarder regeeringsgeslacht Havingha en het Groninger dito Ippius. Het Amst. geslacht Bosboom (gepar. aan de Wildt). De Rott familie Rijshouwer. De familie Masthoff (uit Emmerik). De Haarl. familie v. Bobben en dito de Koning (eige­ naars der oude oliefabriek, opgericht 1698 door Claas Tilly. Kent iemand een holl. geslacht v. Ffferden? Origine van den leidschen naam Braggaar. Wapen Stokhuyzen (niet Stokhausen !j, dito Herdingh. Dito v. Wichen (* Jan Hendrik Gaade). . Dito v. der Voort (dokter indertijd te Mr. Cornelis). Dito van Johan Carel v. Kessel, notaris te Rumpt en zijne vr. Joh. Gerharda Becking, en van Steyntje Keyzer (vrouw van den burgemeester Snethlage van Beesd), allen + 1830. Dito van Benjamin Perné, drossaart van stadhouder W. III enz. in Soest en Baarn en van zijn vr. flermina v. de' Wall. Is er geneal. Perné? Wapen- Wuyster. Ommeren^ (bij Tiel). H. J. SCHOUTEN. Wie wil zoo vriendelijk zijn mij in te lichten omtrent devolgende Wapens: Romp. Henderina R. tr 31-12-1713 te 's Gravenhage George Mesch. Schellinkhout. Maria S. tr. 9-1-1701 te Vlaardingen Jan Claasz van Schie. Jongste. Cornelia J. tr. 5-5-1709 te Kethel Jacob van der Hoeven uit Vlaardingen. Pruijt. Dirkje P. tr. 23-11-1721 te Zwartewaal Paulus Delia uit Briefte Cramers. Anna Maria C. tr. 20-9-1724 te Schiedam Frans Bredero. den Haag. J. C. GlJSBERTI HODENPIJL VAN HODENPIJL. BOEKAANKONDIGINGEN. Dictionnaire des Figures Heraldiques door TH. graaf VAN RENESSE. Zooals met weet bevat dit werk een register op de verschillende wapenfiguren, opdat men bij het onderzoek naar een onbekend wapen, in dit werk de namen der daarin voorkomende figuren naslaande, eenige familienamen zal vinden, die men in het Armorial Général van (nu wijlen) J. B. Rietstap vergelijkende met het na te zoeken wapen, er eindelijk zal toe komen de familienaam van den persoon, die het onbekende wapen voert, te vinden, altijd in de veronderstelling dat, dat wapen beschreven is in het Armorial Général, dat evenwel niettegenstaande de stalen ijver en onvermoeide nasporingen van genoemden schrijver, evenals ieder ander menschelijk werk niet geheel volledig is. De verschenen afleveringen IV, V en VI van het derde deel van bovenstaand werk omvatten, behalve de namen der familiën in wier wapenen voorkomen een hart, zon en kroon, hoofdzakelijk wapens waarin bloemen en planten voorkomen. De heer Rietstap, die na den druk van zijn Armorial Général ook begonnen was met het rangschikken der wapens zijner uitgave volgens de figuren, heeft helaas dit werk niet kunnen volvoeren, zoodat hetgeen hij er van af had niet is kunnen voltooid worden Wanneer eenmaal het werk van den graaf de Renesse geheel af zal zijn, zal het van groot nut zijn bij het onderzoek van onbe­ kende wapens. Het Armorial Général met zijne 2466 bladzijden is zeer compres gedrukt hetgeen ten gevolge heeft dat het weinig plaats inneemt, het is jammer dat de uitgever van de Dictionnaire dit goede voorbeeld niet heeft gevolgd want bepaald hinderlijk is het bij het doorbladeren daar van