De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap â??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden Brieven te zenden aan den Secretaris den Heer Jhr. Mr C. H. G. FLUGI VAN ASPERMONT, Groot-Hertoginnelaan 27. â?? Bijdragen en correspondentie betreffende het Maandblad aan den Heer 'W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBDRQ, Balistraat 73, te Gravenhage. Aanvragen betreflende de bibliotheek aan den Hee r J.C GIJSBERTI HODESPIJL VAN HODENPIJL, Sophialaan 12, te 'sGra venhage. Penningmeester is de Heer C F. GIJS­ BERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft Leden te 's Gravenhage betalen per jaar Æ? 10 00 Zij die buiten 's Gravenhage wonen Æ?6.00 De vorige jaargangen zijn voorleden ad Æ?6.00 per jaargang verkrijgbaar Afzon­ derlijke nummers worden niet verstrekt. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. N°. 6. XLVIIe Jaargan 1899, Benoeming' tot lid. A. C. W. Baro n VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN, le Luit. der Veld-Artillerie . . . te 's Gravenhage. 246. 247. 248. 249. 250. 251. Boekwerken enz. ontvangen voor de Bibliotheek en liet Archief. 252. (Met dank aan de schenkers.) M. G. Wildeman. Les Worbert Comtes van Was- senaer Starrenburg devant le tribunal de Thistoire, 1899. 8o. Amersfoort, v. Cleeff Van den schrijver. M. G. Wildeman. Nassau en Oranje Nassau te Haarlem Archivalia 1515â??1897. 1898. 8<>. Joh. Enschede en Zn, Haarlem. Van den schrijver. M. G. Wildeman. Prins Willem I. Fragment 1533â?? 1558 met portret. 8°. Z. j. Van den schrijver. A. Bostettcr. Geschichtliche Notizen über die Stadt Brumath. 8°. 1896 Straszburg, C. F. Schmidt. Van M. G. Wildeman. Le Comte P. A. du Chastel de la Howarderie Neuvireuil. Eustache de la Fosse, voyageur tour naisien du , XV siëcle et sa familie. 1899 8°. Tournai, H. en L. Casterman. Van den schrijver. Le Comte P. A. du Chastel de la Howarderie Neuvireuil. Notes sur les armoiries des Du Bos (Aux boquets), des Bernard (a 1'épée) et sur 1'origine de la maison de Haudion dit de Ghiberchies 1894. 8<>. Tournai, H. en L. Casterman. Van den schrijver. Le Comte P. A. du Chastel de la Howarderie Neuvireuil. Généalogie de la familie Warison, alliée k la maison princière de Mortagne 1898. 8° Tour­ nai, H. en L. Casterman. Van den schrijver. 253. De Navorscher, jaarg. 1898. Van Ohr. Mr. F. Beelaerts van Blokland. 254. Verslag van den toestand der Stads Bibliotheek te Haarlem over het jaar 1898 Van M. G. Wildeman. 255. J. W. Enschedé. Is Frederik de Groote de Com­ ponist van de Marche du Roi de Prusse. Van M. G. 'Wildeman. 256. Rapport Annuel de la Commission de 1'histoire et de la Bibliothèque des églises Wallonnes, presenté aux députés des E. W. réunis a Delft le 10 Juin 1897 et J. S. 257. 258. Vau M. G. 'Wildeman. J. W. Enschedé. Les origines du Wilhelmus van Nassauwe. Van M. G. Wildeman. Verslag omtrent de lotgevallen van het Spinozahuis van af den 16 December 1896. 8». T. J. Belinfante. 's Gravenhage, 1899. Van M. G. Wildeman. Venlosche Schepenzegels door A. F. VAN BEURDEN, te Roermond. Met twee platen. (Vervolg en slot van Kolom 60). Arnold Emmanuel Ruijs, schepen 1742, middellijn zegel 4 cm. Deze familie Ruijs voort van zilver met een azuren roos. In Holland zetelt nog eene andere familie Ruijs, ook wel Ruijsch, waarvan vermoedt wordt, dat ze ééne af­ stamming heeft met de eerste, te samen dan van spaanschen oorsprong zouden zijn De Hollandsche familie voert in goud een keelen Sint Andrieskruis. In 's Hertogenbosch in de Sint Janskerk liggen nog leden van dit geslacht begraven. Zie acte 14 Juli 1730 (Hendrik Albert Ruijs schepen) waarbij Henrick Mooren en Gerard Peters als ghilde-