De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

83 84 meesters van het weversgilde opgenomen hebben van Joannes Meürs en Helena Godschalk, ehelieden 650 gl. cleeffs staende op de gaffel in de Picardie Zie acte 11 Mei 1742, waarbij Petronella Hacken, meerderjarige jonge dochter, geassisteert door Cornelis Syben verkoopt aan Joannes Albers en Marie Theurrissen, echtelieden de helft van een baend in het Ven. Zie acte 7 Mei 1756 bij van Aefferden, zie acte 7 Aug. 1732 bij Swinckels. Johan Baptist Swinckels, schepen en medecinae doctor � 1729, middellijn zegel 4,1 cm. Zie acte 18 April 1714 bij Sprenger, acte 11 Juni 1720 bij Peterzse van de Grave, acte 7 Augustus 1732, waarbij Arnoldus Velborgh eu Johanna Dormans ehel: verkoopen aen den Ew. Heere Henricus Peeters en Prior des Cloosters St. Nicolaï cruys hcerenordens alhier een renthe van vyff gulden tot be kostinge van de processie naer Kleyn �ierusalem ende in vall deselve processie niet en moghte gaen, tot lesen van missen in de kerck van de voors. cloöster, uyt een morgen lands gelegen aengen Hollant. Lambert Spiegel, schepen burgemeester 1758, middellijn zegel 9,2 cm. Het wapen Spiegel komt voor op een grafzerk in de Kathedraal van Roermond, onder de kwartieren van Henric Cox, espicopalis Curiae advocatus fiscalis anno 1706 en zijne familie, met dat van von Huls (meerblad, steelom hoog, helmteeken hond). Michel Sprenger, schepen 1714, middellijn zegel 3.8 cm. Zie acte 18 April 1714, waarbij juffr. Helena Hals, ge­ assisteerd door den procureur en notaris Peter Heijnen verkoopt uit crachte van nalatenschap van wijlen Johan van Homoet, naergelaten soone van wijlen Leonard van Homoet en Joanna Jacoba Hals, aen den Ew. Heer Petrus Alberts een renthe van vijf ducatons uiteen huijs, erf met brouwerije aen de Laerpoorte, eensijts de erven wijlen den schepen A. V. Koutten. Jan Leonard Timmermans, schepen 1788, middellijn zegel 4 cm Zie Ned. Leeuw, XVII, 1899, blz. 30 en 31. Peter van Ulft, schepen 1768, middellijn zegel 3,8 cm. Conrard van den Vaero, schepen, 1868, middellijn zegel 3.7 cM., schout van Venlo in 1768, 1788 en 1794. Zie acte 9 Juli 1777 bij Vorsterman.- In de kathedrale kerk van Roermond komt bij het graf van Joanna de Randerath een ander wapen van de Vaero voor. De wapens om dit monument, sedert in 10 tal jaren daar geplaatst, zijn on­ heraldisch en vermoedelijk gedeeltelijk onwaar. Zij duiden dan ook niet op de voorvaderen van Joanna de Randerath, maar schijnen er geplaatst te zijn, om de ijdelheid van achter-achterneven en-nichtjes der zelf zoo nederige maagd te streelen. Ieder zijn smaak, maar uit heraldisch gene­ alogisch oogpunt is deze geheelo muürbeschildering een onding. . Jan de Verwer, schepen 1553, middellijn zegel 2.3 cM. Johan van Vngelsanck, rentmeester 1565, schepen 1572, burgemeester 1577 en 1586, middellijn zegel 2,6 cm. Een voorzaat, Johan van Vogelsanck was burgemeester in 1465, 1466 en secretaris in 1459 en' 1461. Maihias Vorsterman, schepen 1789, middellijn zegel 3,5 cm. Wij verwijzen naar de familie Vorsterman in den Nederlandschen Leeuw door den Heer Fredericks en den bewerker dezes, waar de bewering, dat de Venlosche, Hoermondsche en Antwerpsche Vorstermans tot het voor­ geslacht der Vorsterman's uit Amsterdam en Bommelzouden behooren, te niet wordt gedaan. Acte 9 Juli 1777, waarbij C. van der Straeten en H. Janssen, beide in qualiteit van ghildemeesters van het linnenweversgilde verkoopen aan Henricus Bours gehuwd met Helena Moers, hun gaffelhuis (gildehuis) in de Picardie, naast Frans van Wauckeren en -Jacobus van Wessem. Hendrik Welters, schepen 1704, middellijn zegel 3,5 cm. Acte 2 April 1704 bij Romer, 16 Juli bij Bloemarts, 2 Maart 1716 bij Romer. - Joan Jos van Wessem, schepen 1737, middellijn zegel 4 cM. De familie van Wessem bloeit nog in Limburg en voert hetzelfde wapen. Acte 7 Augs. 1732 bij Swinkels, acte 22 November 1737 waarbij Jacobus Jansen en huisvrouw Catherina van Kakirchen verkoopen aan Peter Poell x Aldegonda Driesseri een huysken gelegen op de plaetse in de Peper­ straat, achter het erf van Martha Chruysbergh wed. ïobs en nevens de erven van Peter Heringen. Acte 8 November 1 737, waarbij Maria Driessen x Johannes Marcus en haar zoon uit het eerste huwelijk Mathijs Bonting verkoopen aan dezelfden huys en erf op de plaets in de Peperstraet. Acte 12 Sept. 1758, waarbij Hackes x Maria van Aecken, Jan Willems x Jenneke Hackes, Peter Cuypers x Margriet van den Bergh, Willem Haris x Aldegonda Peters, Hendrik Beens x Catherina Cuyper, allen erven van Hendrick van Hacken van 't Cranevelt, verkoopen aan Jan Meurs een stuck lant aengen Hollant. Acte 29 October 1728, waarbij Mathys Hover, waarvoor optreedt Johan Hackers bij volmacht van notaris Jacobus de Bergh te Rotterdam, verder Helena Hover en Regina Hover, wed. Francis Nassau, kinderen van Jan Hover x Anna Thomassen -verkoopen aan Jan Meurs x Helena Godtschalck alle 'rechten op de nalaten­ schap van Caspar Thomassen, in.leven vecaris tot Cap pellen in Wunsterland. Acte 21 Nov. 1736 bij Hermans. Acte 17 Dec. 1722 bij de Bretone. Acte 17 April 1741, waarbij Arnoldus Feldborgh x Joanna Dorman verkoopen aan Jan Meurs x Maria Theunissen een morgen lant. Aanteeliingen van Benckendorff en Crommelin. Eenigen tijd geleden kwamen mij eenige aanteekeningen van het geslacht Benckendorff onder de oogen. De Hollandsen e tak was te Haarlem kort vertegenwoordigd en stierf aldaar uit. Door aanhuwelijkingen met de familie Crommelin zijn de volgende mededeelingen ontstaan, zij vullen op sommige punten de genealogie door Scheffer bewerkt aan, en bevatten een soort levensbeschrijving van Mr. Benjamin Martinas Cornelis Crommelin 1), geb. te Haarlem 31 Oct. 1741, boekhouder van den wisselbank te Amsterdam. Hij huwde den 14 Mei 1764 met zijne nicht Susanna Crommelin 2) geb. 16 Juni 1742, overl. te Amsterdam 14 Mei 1810. In de wapenboeken te Haarlem komt het wapen der fam. v. Benckendorff voor als in goud een paal van azuur beladen met drie gouden rozen. Het wijkt dus eenigszins af van de opgave bij Rietstap, die voor het thans grafelijke geslacht van Benckendorff in Koerland en Lijfland, de rozen van keel noemt. Haarlem. M. G. W. 1) Zoon van 'Wigbold en Johanna Bartha Orrock. 2) Dr. van Daniël en Maria le Plastrier.