De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

121 122 VII. Isaac van Helsdingen, geboren 19 April 1730, com­ missaris over bet taxeeren voor de achste penning der stad Amsterdam. Hij huwde 14 Maart 1752 met Arnolda Janette van Braam, dochter van Frangois Thomas van Braam Jacobzn. en van Maria Helena van Rijssel. Hare kwartieren zijn: van Braam van Rijssel van Houckgeest van der Graaff Uit hunnen echt werden twee kinderen geboren : 1°. Isaac Cornelis van Helsdingen, die volgt VIII. 2°. Maria Helena van HelsdiDgen, geb. te Amsterdam 19 April 1771, gedoopt 24 April daaraanvolgende, over­ leden te Leiden 2 October 1824, ondertrouwd te Am­ sterdam 20 Januari 1792, aldaar gehuwd 5 Februari daaraanvolgende met Mr Jan Frederik Buyn, geboren te Amsterdam, in 1770, advocaat, zoon van Isaac Buyn (28). VIII. Isaac Cornelis van Helsdingen (29), geb. te Amsterdam 19 April 1754, overleden te Amsterdam 19 September 1826, huwde te dier plaatse 21 Januari 1776 (in onder­ trouw opgenomen 20 December 1775) met Maria Honing man, geboren te Amsterdam in 1757, overleden 2 Sep­ tember 1813, dochter van Alexander Honingman. Uit dit huwelijk stamden : lo. Arnolda Jenetta van Helsdingen, geboren te Am­ sterdam 27 November 1776, gedoopt 4 December daaraan­ volgende, overleden te Amsterdam 14 November 1777. 2°. Maria van Helsdingen, geboren te Amsterdam 28 Juli 1779, gedoopt 4 Augustus daaraanvolgende, over­ leden te Brussel 12 November 1819. Zij huwde te Mon­ nikendam 4 Juni 1812 met Lieve Martinus Isaac baron van Reede van Oudtshoorn, geboren aan de Kaap de Goede Hoop 2 Juni 1787, Ritmeester bij het 6e Regiment Hus saren, ridder van de Militaire Willemsorde, overleden te 's Hertogenbosch 4 Juni 1836, zoon van Willem Perdinand baron van Reede van Oudtshoorn en van Gesina Kersten. Hij hertrouwde met Jacoba van Blarkom. 3°. Wilhelmina Susanna Achneta van Helsdingen, ge­ boren te Amsterdam 29 December 1781, overleden aldaar 26 April 1837, ondertrouwde te Amsterdam 9 Februari 1810 met (30) Joan van den Honert, geboren te Nichte vecht 26 April 1786, procureur bij den Hoogen Raad, woonde in 1814 te Amsterdam en overleed te 's Graven­ hage 25 Augustus 1850, zoon van Taco Hajo van den HoDert en van Jonkvrouwe Sara Catharina van der Goes. 4o. Jacob Pieter van Helsdingen, geboren te Amsterdam 16 Juli 1783, was in 1801 student in de letteren te Leiden en overleed te Amsterdam 6 Februari 1802. 5» Johanna Elisabeth van Helsdingen, geboren te Am­ sterdam 24 Juli en gedoopt 3 Augustus 1785. 6°. Willem Frederik van Helsdingen, die volgt IX. (28) Als eene bijzonderheid kan hier worden opgemerkt dat Isaac i van Helsdingen en zijne beide kinderen allen op 19 April werden geboren, met een verschil van 17 jaren tusschen de geboorte van zoon en dochter. (29) Capiteyn der Burgerij der stad Amsterdam in het jaar 1887, verliet Amsterdam in hetzelfde jaar voor de vervolging der Patriotten. Zie Amsterdam's Oude Burgervendels door J. A Jochems. Hij woont in 1787 in 'Wijk XI, in 1774 in Wijk LX.~ 7o. Anthoinetta Helena van Helsdingen, geboren te Amsterdam 26 December 1788, overleden 10 Juni 1822. 8°. Jenetta Cornelia van Helsdingen, geboren te Am­ sterdam 25 October 1790, gedoopt 17 November daaraan» volgende, overleden te Wijk bij Duurstede 25 April 1841. 9°. Isaac Arnoldus van Helsdingen, zich noemende van Helsdingen van Reydt, geboren te Amsterdam 18 December 1791 en gedoopt 4 Januari 1722, ambtenaar bij de rechtbank te Amsterdam, overleden aldaar 27 Febr. 1844. Hij huwde 17 Oct. 1820 met Jacoba Carels. Uit hunnen echt sproten: A. Maria Cornelia van Helsdingen, geboren den 7 April 1821. B. Wilhelmina van Helsdingen, geboren 26 Mei 1822. C. Willem Frederik Carel van Helsdingen, geboren 5 Juni 1825. D. Willem van Helsdingen, geboren 2 Maart 1829. E. Isaac Arnoldus van Helsdingen, geboren 4 Februari 1833. F. Jan Pieter van Helsdingen, geboren 20 Mei 1836. 10°. Sara Cornelia van Helsdingen, geboren 24 Januari 1793, overleden 2 Juni 1822. 11». Jacoba Maria van Helsdingen, geboren 29 Mei 1794. 12». Henriëtta Carolina van Helsdingen, geboren 18 Maart 1796, tr. 17 Mei 1822 Alexander.de Vries. 13°. Dina Jacoba van Helsdingen, geboren 21 Juli 1797, overleden te Amsterdam 21 September 1814, ten huize van haren zwager den heer Joan van den Honert. IX. Willem Frederik van Helsdingen, geboren 1 Juni 1787, als student in de rechten ingeschreven te Utrecht in 1806, overleden te Rotterdam 25 Mei 1841. Huwde (ondertrouwd 29 Augustus 1806) eerst met Frangoise Constantia Caro­ lina Maria van Braam Houckgeest, geboren in Amerika 18 Juli 1783, overleden 27 Juni 1827, dochter van Andreas Everhard van Braam Houckgeest (31) en van diens le vrouw Cornelia Catharina Geertruida baronesse van Reede van Oudtshoorn. Hij hertrouwde met Elisabeth Ross. Uit het 1ste huwelijk sproot: Jacob Pieter Cornelis Marius van Helsdingen, geboren te Amsterdam 16 April 1808, aldaar overleden 23 Juni 1878, tr. te Wijk bij Duurstede 27 October 1837 met Gijsberta Maria Gillot, overleden te Amsterdam 13 April 1884. Zij zijn de ouders van: A. Willem Frederik van Helsdingen, geboren te Wijk bij Duurstede 9 September 1838, werd - benoemd tot adjunct-commies bij de Directie van de Grootboeken Nationale Werkelijke Schuld den 26'ten Maart 1884. B. Eene dochter, geboren te Wijk bij Duurstede 18 Januari 1840, overleden te Amsterdam 26 Februari 1840. C. Jacob Pieter van Helsdingen. VIIMs. Jacob van Helsdingen Isaaczoon, geboren te Amster-' dam 9 April 1736, liet zich 14 Juni 1787 op 51-jarigen leeftijd te Leiden inschrijven als student in de natuurlijke (31) Zie A. 'Winkler Prins, Geïllustreerde Encyclopaedie, 3e Deel, 2' Uitgave, van Braam. (30) Zie Geillustr. Encyclop. van A. Winkler Prins, Joan van den Honert. ' 1