De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

123 124 historie. Hij huwde te Amsterdam 8 December 1766 met Maria Susanna Homoet, (32) geboren 1 Januari 1739, overleden in Februari 1793, dochter van Mr. Albertus Homoet, commissaris der wisselbank te Amsterdam, bewindhebber der O. I. Compagnie (33) en van Maria Elisabeth Lucretia.van Beuningen (34). Uit dit huwelijk sproten verscheidene kinderen waarvan de meesten echter jong ziju overleden. Alleen de navolgende kwamen tot rijperen leeftijd: 1°. Isaac Arnold van Beuningen van Helsdingen, die volgt VIII. 2°. Albertus Steven Jacob van Helsdingen, geneesheer, overleden aan de Kaap de Goede Hoop, huwde met Maria Catharina van Niruwegen, dochter van den kapitein ter zee P. H. van Nimwegen. Uit dit huwelijk eene dochter: A. Elisabeth van Helsdingen. 3°. Margaretha Elisabeth van Helsdingen, overleden 20 September 1811, huwde met Jan Barbé. VIII. Isaac Arnold van Beuningen van Helsdingen, geboren te Amsterdam 17 September 1769, ingeschreven als student in de theologie te Leiden 14 Januari 1787, werd achter­ eenvolgens predikant te ter Heide, Beekbergen, Zwartsluis, Gorredijk eu Rhenen, in welke laatste plaats hij overleed 10 Oetober 1829. Hij huwde Trijntje Meyjes, geb. te Amsterdam 21 Januari 1767, overl. te Rhenen 11 Dec. 1831, dochter van Jeremias Meyjes en van Atje Posthumus. Uit hunnen echt sproten: 1°. Maria Susanna van Beuningen van Helsdingen, geb. 25 November 1793, overl. te Amsterdam 20 Juli 1797. 2<>. Atje Jacoba v. B. v. H, geboren te Amsterdam 5 Februari 1795, overleden te Amerongen 30 April 1869, huwde te Rhenen 22 Februari 1832 met Dirk van Eldik, geboren te Doodewaard in 1801, overleden te Amerongen 7 September 1882, zoon van Jan Theodorus van Eldik en van Cornelia van Welie. 3°. Petronella Elisabeth v. B. v. H, geboren 3 Maart 1797, overleden 8 Februari 1799. 4o. Jeremias v. B. v. H., geboren 25 Juni 1798, over­ leden 20 September 1805. 5o. Maria Susanna v. B. v. H, geb. 20 Augustus 1799, overleden 5 Januari 1805. 6°. Petronella v. B. v. H, geb. te Beekbergen 11 Oetober 1800, overl te Amerongen 27 April 1864, huwde te Rhenen 8. Aug. 1828 met Henricus Englert, geb. te Doorn, woonde te Rhenen, en aldaar overleden 31 Aug 1851, zoon van Johan Paul Englert en van Wilhe'mina Blom. 7o. Jacob v. B. v. H, die volgt IX. 8°. Margaretha Susanna Catharina v. B. v. H, geb. 26 April 1803, st. ongehuwd te Amerongen 8 Mei 1883. 9o, Reinier v. B. v. H, die volgt IXbis. (32) Dezo Maria Susanna Homoet verkreeg op haar verzoek bij de geboorte van haren oudsten zoon in 1769, van de Algemeene Staten het recht, dat die zoon den familienaam harer moeder â??van Beuningen' bij den zijnen mocht voegen en het wapen van dat geslacht voeren. Zie â??Stam- en 'Wapenboek van aanzienlijke geslachten,' Deel I (33) Genealogie Homoet komt voor in het Algemeen Nederlandsch Familieblad 1888. X°. 2. (31) Zie bijlage van Beuningen. 10°. Henriette v. B. v. H, geboren te Zwartsluis 20 Mei 1806, overleden te Amerongen 2 Februari 1852, huwde te Rhenen 31 Oetober 1828 met Willem Antony Lamping, geb. te Heemse A». 1805, predikant te Sprang, daarna te Berkel en Rodenrijs, overleden te Berkel en Rodenrijs 29 December 1884, zoon van Carel Nicolaas Sprang en van Anna Elisabeth Zelders. 11°. Jeremias v. B. v. H., geboren 7 Juli 1808. IX. Jacoba van Beuningen van Helsdingen, geb. te Beekbergen 21 Januari 1802, overl. te Amsterdam 27 April 1879, tr. te Amsterdam 19 Juni -1828 met Wilhelmina Charlotta Christiana Wirsing, geb. 4 en gedoopt te Amsterdam 27 Juni 1804, overleden te Amsterdam 1875, dochter van Jan Frederik Wirsing en van Maria Telghuys. Uit dit huwelijk werden verwekt: 1°. Isaac Arnold v. B. v. H, geboren te Amsterdam 4 Mei 1829, overleden aldaar 25 September 1832. 2°. Johan Frederik v. B. v. H., geboren te Amsterdam 28 Dec. 1830, overleden aldaar 30 Juni 1865, ongehuwd. 3o. Frederika Maria Wilhelmina v. B. v. H , geboren te Amsterdam 20 Januari 1833, ongehuwd aldaar over­ leden 27 September 1851. 4o. Trijntje v. B. v. H, geboren te Amsterdam 24 Februari 1835, overleden aldaar 16 Januari 1838. 5°. Reinier v. B. v. H., geboren te Amsterdam 24 Mei 1837, ongehuwd overleden aldaar 11 Februari 1879. 6° Hendrik v. B. v. H, geboren te Amsterdam 1 Augustus 1839, huwde te Amsterdam 12 December 1867 met Catharina Johanna Schröder, geboren aldaar 31 Juli 1835, dochter van Johan Hendrik Schröder en van Johanna Vormstein Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, waarvan twee levenloos, de drie overige zijn : A. Wilhelmina Charlotte Christiana Johanna v. B. v. H , geboren te Zwolle 9 September 1871, overleden teDedems vaart 23 Januari 1882. B Jacob v. B v. H., geboren te Hengelo 20 Juli 1873. C. Hendrik Catharinus Johannes v. B v. H, ge­ boren te Hengelo 26 Januari 1875. 7'. Jacob v. B. v H , geb. te Amsterdam 15 November 1843, huwde aldaar 13 Juni 1872 met Agnes Hellekanip, geboren 1848, overleden 30 November 1894. Zij zijn de ouders van : A. Jacob v. B. v. H, geboren te Amsterdam 21 Augustus 1874, overleden aldaar 20 Juni 1875. B. Herman Christiaan Simon v. B. v. H, geboren te Amsterdam 12 Oetober 1876, overleden aldaar 27 Mei 1877. C. Heinrich Leonhard Wilhelm v. B. v. H, geboren te Amsterdam 22 Februari 1878. D. Adolf Gerardus v. B. v. IL, geboren te Amsterdam 30 Maart 1880, overleden aldaar 9 Juli daaraanvolgende. 8o. Atje Jacoba v. B. v. H, geboren te Amsterdam 15 November 1843, overleden aldaar 22 Februari 1846. (Wordt vervolgd).