De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

125 126 Grafzerken in de Groote Kerk te Heusden. Onder de kerken, waar de schendende hand der revo­ lutionairen van 1795 zich niet heeft doen gevoelen, be­ hoort ook de vroeger aan de H. Catharina gewijde, sedert den overgang der stad tot de Staatsche zijde aan de Hervormden behoorende Groote Kerk te Heusden. 'Wel zijn de wapenborden weggenomen, doch alle grafzerken prijken nog met de daarin uitgehouwen wapens. Aange­ zien eene beschrijving daarvan, althans voor zoover mij bekend, zelfs in handschrift niet bestaat, meende ik den leden van â??de Nederlandsche Leeuw' een dienst te kunnen bewijzen door de grafschriften met eene beschrijving der wapens, waarmede zij zijn opgeluisterd, alles getrouw naar het oorspronkelijke, te publiceeren. Mijn aanvankelijk plan om daarbij mijne, uit het Heusdensch stedelijk en kerkelijk archief geputte aan teekeningen te voegen betreffende de begraven personen, heb ik laten varen, omdat, met het oog op den rijkdom dier aanteekeningen, het geheel te omvangrijk zou zijn geworden. De eenige bijvoeging van mijne hand, welke men bij het onderstaande zal aantreffen, is een enkele maal nevens de beschrijving der kwartierwapens, de vermelding in cur­ sieve letters van den naam van het geslacht, die vermelding is echter alleen daar geschied, waar mij de genealogische juistheid van dien naam uit authentieke gegevens gebleken is, en berust derhalve niet op eene mogelijk toevallige overeenkomst van wapen. De zerken zijn beschreven in de volgorde waarin zij thans liggen, vermoedelijk zijn sommige van hunne oor­ spronkelijke plaats verwijderd, de kerkerekeningen geven althans voor sommige personen aan, dat zij op het koor begraven werden, terwijl thans de zerk elders ligt. F. BEELAERTS TAN BLOKLAND. 1. Hier leyt begraven Henderick Janz. van Genderen, sterf den 28 7ber 1625 (?), en Maria van Cuyck sijne huysvrouwe sterf den 28 October 1625. Mannelijk wapen: 3 jachthoorns en in hethart een molenijzer , vrouwelijk wapen: 3 palen van vair en een schildhoofd beladen met een rad. De wapens gedekt door een helm met als helmteeken een antieke vlucht. 2. Joan van Hoolwcrff. . 3. Grafkelder van Wouter van Caem, in sijn leven te meermalen eerste burgermeester en presiedent van schepenen deser stede alsmede presiedent der heem­ raden van het hoodijk collegie, mitsgaders subst. drossard en dijkgraaf over stadt en lande van Heus­ den, gestorven oud sijnde 88 yaaren 6 maanden en 18 dagen als eerste borgermeester den 22 October 1766. 4. A. E. Wagardus anno 1756. Gebooren den 18 Maart 1700, overleeden den 17 en begraven den 27 Decem­ ber 1785. In dese grafkelder mag de hier boven genomde noyt meer in begraven werden. 5. Ruspias v. de predikant H. Wagardus. 1763. 6. Hier leyt begraven de heer Hugo Graswinckel in in sijn leven rentmeester des graeflijcheyts domijnen van de stadt en landen van Heusden, eerste burge­ meester, president, heemraet van de hooge Maesdijck etc. overleden den 18 Juni 1700. Mannelijk wapen: 3 roggen, vrouwelijk wapen: een keper, vergezeld in het hoofd van 2 rozen, in de punt van een bladerloozen eikel. Helmteeken : een rog tusschen een antieke vlucht. 7. De rustplaas van Maria Swaan weduwe Krammera. 8. Esdré. 9. Dit is de rustplaats van Christiaan van gen en sijn huysvrou 10. Een zerk waarop een schild met helm en dekkleeden, zeer sierlijk uitgevoerd en vermoedelijk dagteekenende van het midden der 16de eeuw. Wapen en inschriften zijn uitgebikt, het helmteeken vertoont een uitkomenden leeuw tusschen 2 olifantstrompen. 11. Sepu Wapen: 2 afgewende staande visschen. (Beuckelaer?) 12. Hendiick van Groeningen. Een koopmansmerk. 13. Hier leet begraven de huysvrou Bartholomeus As van Delft (sic) sterf A<>. 1604 de 19 Septembr Wapen: een springend paard. Helmteeken een uit­ komend paard tusschen twee sikkels {?). 14. Hier leyt begraven (naam niet ingevuld) ende sijn huisvrou Anna Maertens van Heyrlaer, sterfF den 21en Januarij 1649. Mannelijk wapen: een leeuw, vrouwelijk wapen: gevierendeeld: 1 en 4. een beurtelingsgekanteeJde dwarsbalk, 2 en 3 drie gekroonde leeuwenkoppen, in een hartschild een leeuw. Helmteeken: een uit­ komende leeuw. 15. Gerart Beelaerts borgemeester, obit 1589 4 Octobr. Judith van Gammeren sijn huysvrou, obijt 5 Octobris 1620. Gedeeld wapen: a 3 vierbladen (Beelaerts), b. 2 dwarsbalken (van Gameren). Gekroonde helm, helmteeken: een hanekop en -hals. 16. Hier is begraven Wouter Vermeulen, sterf den XI Augusti 1611 ende'Heilken Turcx Wilms sijn huys­ vrou, sterf den XVI Februari 1623 Grafcplaets van Sebastiaen Vermeulen Wouterssoon obijt den 18 9bris 1625. Mannelijk wapen: een windmolen (Vermeulen), vrou­ welijk wapen: 3 palen van vair en een schildhoofd (van Berlecom). Helmteeken: een antieke vlucht. Aan beide zijden 2 kwartieren: rechts 1: een wind­ molen (Vermeulen), 2: 7 ruiten, geplaatste en 3, en een schildhoofd (Turck), links 1:3palen van vair en een schildhoofd (van Berlecom), 2: 3 molenijzers (van Gemert). 17. Zonder inscriptie doch met het wapen Buys van Woeringen: een rad vergezeld van 5 zoomswijze ge­ plaatste blokjes. 18. Rustplaats van Cornelius van der Steen, predikant van Heusden en Outheusden, overleeden tot Heus­ den den 18 Maart 1783, en van desselfs echtgenoot Maria Jozina van der Snoek, overleeden meede aldaar den (verder niet ingevuld). 19. Hier leyt begraven Nicolaes Blanckaert in sijn leven drossaert ende dijekgraef over stadt ende lande van Heusden sterf den 3 Augusti Anno 1612. Gedeeld wapen: a. in hermelijn een St. Andries kruis (Blanckaert), b. doorsneden: 1 3 wielen naast elkaar, 2 effen (Boll). Helmteeken: 2 schuin geplaatste handzagen.