De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

127 128 Aan beide zijden 4 kwartieren: rechts 1 : in her­ melijn een St Andrieskruis (Blanckaert) , 2 : een golvende dwarsbalk waarboven 3 St Andries kruisjes naast elkaar, 3.- een dwarsbalk vergezeld van 3 vijfbladen (Vierling), 4: 3 stormhoeden, links 1: doorsneden: a 3 wielen naast elkaar, b. effen (Boll), 2: een keper vergezeld van 3 St. Andrieskruisjes (van Hové), 3: een dwarsbalk en daaroverheen een geschakeerd St. Andrieskruis (van IJssélstein), 4: een dwarsbalk beladen met een opkomenden leeuw en vergezeld van 15 blok­ jes geplaatst 5 en 4 boven, 3, 2 en 1 beneden den balk (Oem). 20. Rustplaets van Johan van den Brouck eerste burge­ meester dezer stede, sterf den IIII November MDCXX1I, ende Anna van Gellicum sijne'huysvrouw, sterf den (niet ingevuld). Mannelijk wapen: een St. Andrieskruis, in elk der hoeken vergezeld van 3 blokjes, vrouwelijk wapen: 2 afgewende staande visschen en in het hoofd een roos. Helmteeken: 3 blokjes zwevende tusschen de bovenste helft van het St. Andries­ kruis Aan beide zijden 2 kwartieren: rechts 1: St. An­ drieskruis met de blokjes (van den Brouck), 2 3 wassenaars (van Polanen), links 1: visschen en roos (van Gellicum), 2: geschakeerd en een linkervr ij kwartier beladen met een leeuw. 21. Rustplaets van Daniël Adriani van Berlecura. Respice finem. Mannelijk wapen: 3 palen van vair en een schild­ hoofd, vrouwelijk wapen : een boom op een terras. Helmteeken: een antieke vlucht. Kwartieren: rechts 1: palen en schildhoofd (van Berlecom), 2: 3 vierbladen (Beelaerts), links 1: de boom (Boom), 2: 3 burchten, in het hart vergezeld van een vierblad (van de Blaert). 22. Graff van Reynier van der Linden praezident schepen en kerkmeester, sterft den (niet ingevuld) 17 in zijn ouderdom van jaren en zijn vrou Anna Wille myna van Wylich sterft den 17' , in haar ouder­ dom van jaren. Ophorst. 23. Edes sufficit. Graftkelder van Conradus Leemans borgermeester der stadt Hensden sterft den 8 April 1736, en zijne huis­ vrouw Anna de Bosser,'sterft den 2 April 1752, en hunne kinderen Hendrik Leemans, student, sterft den 19 Mey 1742, Gerardus Gosuinus Leemans, predikant van Herpt en Heedikhuizen, sterft den 31 Mei 1758. 24. Hier legt begraaven Bernardus van Banghste, sterf den 22 Augustus 1750, en Piteernella van Nus, zijne huysvrou, sterf den 22 Yanuari 1733. 25. Hier leyt begraven Nicolaes Bardy, sterft den 20 April A° 1735, inden ouderdom van 24 jaeren en vier maenden. 26. Hier leyt begraven Johan Rochatis, sterft den 5 Februwarij 1642. Wapen: een losstaande berg beladen met een ge bladerden tak en in het hoofd vergezeld van 3 sterren, 1 en 2. Helmteeken: de tak. 27. Hier leit begravë Selken Jans de Ghir, sterf den 27 Mort 1646. 28. Hier leit begraven Jan Claesen van Wiek den . . November (de steen is verder gebroken). 29. Rustplaets van Sebastiaen Beelaerts, eerste borgemeestr en praesident schepen en heimraat van Heusde, geboren 1578, sterft den 2 April 1655 out in sijn 78 jaar, van sijne huisvrou Johanna de Graef, gebren 1608, sterft den 2 Augut 1660 out in heer 53 jaar, en van henl. soon Mr. Willem Beelaerts, doctor der bei­ der reghten, geboren 1633, sterft 1650, out 22 jaer (sic). Mannelijk wapen: 3 vierbladen, vrouivelijk wapen: 3 palen van vair en een schildhoofd beladen met 3 koeken naast elkaar. Gekroonde helm. Helm­ teeken : een hanekop en -hals. Ku ar tieren : rechts 1: BELAERTS : 3 vierbladen, 2 GAMREN : twee dwarsbalken, links 1 D. GREF : de palen en schildhoofd met koeken , 2. V. LIDTH : een leeuw. Onder het opschrift een doodshoofd met de woorden: Omnibus idem. 30. Rustplaets van Adriaen Jansz. van Cuyck. Gedeeld wapen : a 3 palen van vair en een schild­ hoofd beladen met em rad (van Cuyck), b. twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken en rechts in het hoofd een rechtopstaande kreeft. Helmteeken: een rad tusschen een antieke vlucht. 31. Hier liggen begraven Henderick Jau Kanoyen zoene ende Maria Jan Kanoyen dochter, ende sterf den 14 ende Henderick den 20 Septemrer 1625. 32. Graftkelder van Joannes Leemans, medicinae doctor, burgermeester der stadt Heusden, drossaart van Oud heusden, Elshout en Huiten, enz., sterft den 19 Maart 1784, en zijne huisvrouw Francoise van Wal­ raven, sterft den 18 Junij 1751, en hunne kinderen Conradus Abraham Leemans, J. U. doctor, heemraad van den hoogen Maasdijk 's lands van Heusden, sterf den 29 December 1787, Francois Tileman Leemans, medae- doctor, oud burgemeester der stad Heusden, drossaard en dijkgraaf van Outheusden, Elshout en Huiten, overleden den 24 December 1805, en den zoon van laatstgemelde, Mr Joannes Francois Lee­ mans, lid van verschelde hooge slands collegien en geleerde genootschappen, dijkgraaf van stad en lande van Heusden, overleden in den Haag den 17 Junij 1807. 33. Rustplaets van Isaack van Beurderen, schepen dezer stede, sterf den XIIII Mey 1648, ende Maria van , der Hagen, sijne huvsvrouw. Mannelijk wapen: een half aanziende stier op­ springende tegen een rechts in het schild staanden boom met eene dubbele kroon, alles op een gras­ grond, vrouwelijk ivapen: een springende vos. Helmteeken: een uitkomende stier. 34. Rustplaatz van Abraham van Walraven oud burger­ meester & thesaurier te Heusden, ook drozzard en zecretaris te Oudheusden , obiit 13 Janu. 1740 A°. Aet: 58. Mannelijk wapen: een omgewende raaf met een kers in den bek, staande op een heuvel, vrouwelijk wapen: een kasteel met grooten ronden toren en twee kleinere ronde zijtorens, de koepeldaken der torens élk getopt met een windvaan , in het schild­ hoofd 3 vijf puntige sterren, 1 en 2, en daaronder een golvende dwarsbalk. Helmteeken : de omge­ wende raaf.