De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

129 130 35. Hier leit begrave Antouy Joostê van Lith, sterf den 16 Septein. Anna Dircx sijn huysvrou sterf den 19 Septem. Jennekë van Lit haer liedë d. sterf den 18 Septem 1603. Rustplaets van Dirck van Lith, schepen deser stede Heusden sterf den XXIHI Februari A«. 1637 ende Jacomina van Ipelaer sijne huysvrou sterf den XXI Desember A°. 1643. Rustplaets van Anthoni van Lith, Schepen deser stede Heusde sterf den . . October A°. 1648. Gedeeld wapen: a. een omgewende gekroonde leeuw , b. 3 gaande leeuwen boven elkaar. Helmteeken : een uitkomende gekroonde leeuw tusschen een , antieke vlucht. 36. Graftkelder van Cornelies Schimmelpenning, burger­ meester der stadt Heusden, sterft den 3 Desember 1766, en sijne huysvrouw Anna Magrieta Kuypers, overleden den 9 Januari 1786, out bijna 97 jaren. 37. Hier licht begraven Willem Buys van Woeringen in sijn leven eerste borgemeester der stede van Heus­ den, sterff op den XXVII Augusti anno XVICXXV ende Elisabeth Jacob Geerbrants dochter sijne huys vrouwe sterff den XXVI Junij anno XVICXLI. Mannelijk wapen : een rad vergezeld van 5 liggende blokjes, 2, 2 en 1, vrouwelijk wapen : doorsneden : a. 3 leliën, b. een rad. Helmteeken : een rad tus­ schen een antieke vlucht. Kwartieren: rechts 1: het rad met de blokjes (Bugs van Woeringen), 2 : 3 palen van vair en een schildhoofd beladen met een barensteel, links 1 : de leliën en het rad (Jacob Gerbrantsz), 2 : 2 afgewende staande visschen en in het .hoofd een roos. 38. Rustplaets van Adriaen Daniels van Berlecom, in sijn leven eerste borgemeester ende president schepen deser stede, mitschaders hoochdijckheemraedt slandts van Heusden, sterff den XVIII Aprill An<>. CIOIOCLV ende Ida Roscam sijne huisvrouw. Repentina non tarnen improvisa morte peremptus Beatam hic immortalitatem exspecto. Mannelijk wapen: 3 palen van vair en een schild­ hoofd, vrouwelijk wapen: een roskam. Helm­ teeken : een antieke vlucht. Kwartieren: rechts 1, BERLECOM : 3 palen van vair en een schildhoofd] 2, GEMERT : 3 molen­ ijzers , links , ROSCAM : een roskam, 2, v. BROUCK : een St. Andrieskruis in elk der hoeken vergezeld van 3 blokjes. 39.. Seppulture Johan Beelaerts geweesen e eerste borge­ meester, kerckmeester, gasthuismeestr ende hooghe heemraet, ende Catharina van Berlecom, sinehuisvrouw. Mors adimit curas. Mannelijk wapen: 3 vierbladen, vrouwelijk wapen: 3 palen van vair en een schildhoofd. Gekroonde helm. Helmteeken: een gekroonde hanekop en -hals. Kwartieren: rechts, 1: de vierbladen (Beelaerts), 2:2 dwarsbalken (van Gameren), 3: in hermelijn een St. Andrieskruis (van Ypelaer), 4: door­ sneden : a 5 rechtopstaande slangetjes, 3 en 2, b. effen (Mars) , links, 1 .? de palen en het schild­ hoofd (van Berlecom), 2: 3 molenijzers (van Gemert), 3 .? 3 palen van vair en een schildhoofd beladen met een barensteel, 4:2 leliën naast elkaar in het hoofd en een vierbladerige roos aan de punt. Ter zijde van de kwartieren ter linkerzijde staan respectievelijk de volgende cijfers in de zerk uitgehouwen: 1, 2, 4, 3. 40. Begraefnis va Gerard Bruynincx en Jenne d'Ori schot sijn huysvrou, sterf den 5 Augusti A°. 1610. Wapen: een leeuw en 3 geknotte palen in het schildhoofd. Helmteeken: een uitkomende leeuw. 41. Hier leyt begraven Joh . .. Antonette van Berlecom sterf den 18<>N Mey A°. 1669. Wapen: 3 palen van vair en een schildhoofd. Kwartieren: rechts 1, VAN BERLECOM: de palen én het schildhoofd, 2 VAN GEMERT : 3 molen­ ijzers , links 1, ROSCAM : een roskam, 2 VAN DEN BROECK : een St. Andrieskruis in elk der hoeken vergezeld van 3 blokjes. 42. Mannelijk wapen: in vair 4 dwarsbalken, vrouwe­ lijk wapen : opalen van vair en een schildhoofd be­ laden met een rad (van Cuyck). Kwartieren : rechts l: de 4 dwarsbalken, 2: 3 hellende klophamers , links 1 : de palen en het rad (van Cuyck), 2 : 2 beurtelings gekanteelde dwars­ balken en rechts in het schildhoofd een liggende kreeft. 43. Seppultur van Johan Beelaerts eerste borgemr. ende kercmr. obijt, ende Antonia vanden Brouck Fdr. sijn huysvrouw, sterf den 30 September 1625. Mannelijk wapen : 3 vierbladen , vrouwelijk wapen : een St. Andrieskruis, in elk der hoeken vergezeld van 3 blokjes. Gekroonde helm, helmteeken: een hanekop en -hals. Kwartieren : rechts 1 : de vierbladen (Beelaerts), 2 : 2 dwarsbalken (van Gameren), links 1, het kruis met de blokjes (van den Brouck), 2: 3 wasse­ naars (van Polanen). 44 Hanenburch en sijne huisvrouw Mannelijk wapen: een haan (?), vrouwelijk wapen, waarvan alleen de linkerhelft te onderscheiden is : een boom links vergezeld van een klimmenden leeuw, alles op een grasgrond. Helmteeken: een ongewende haan. Deze zerk is zeer uitgesleten. 45. Hier leyt begraven Steven Petersz. van Ringenborch, sterf op den 22 Novemb. 1590, ende Huybertken Huybrecht Stewechsd, sijne huysvrouw, sterf op den 9 April 1614. Mannelijk wapen: gevierendeeld: 1: 10 ringen, 1, 3, 3 en 3 , 2 : 3 meerbladen, 3: eenlinker schuinbalk ter weerszijde vergezeld van een omge­ wenden leeuw, 4.- 3 omgewende gekroonde leeuwen­ koppen , vrouwelijk wapen: een leeuw en een uitge tande schïldzoom. Helmteeken: een antieke vlucht. 46. Hier leyt begraven Beatris Huyberts Verwetering, huysvrouwe van Walewijn Janss., sterf den 3 Octob. anno 1625. 1 Hier leyt begraven Elisabeth Walewijns, huys­ vrouwe van Pieter Govertsen Fockart, sterf den 19 Septemb. 1625. 47. Hier leyt begraven M. Rutger Neteler, sterf den 20 Julie 1619, ende Maeiken Josten, sijn huisvrou, sterf. Wapen: een boom op een grasgrond. Helmteeken : de boom tusschen een antieke vlucht.