De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

131 132 48. Louwerens de Voo. de L. v.. Alburch. 49. Hier leyt begraven Willem Tuelinck Geraertz, borge- mester ende kerckmeester deser stede Heusden, obijt den . . . Augusti 1625, ende Cornelisken P. van Berlecom, sijn huysvrouwe, obijt den 20 Julij anno 1588. Mannelijk u-apen: 3 drielingsbalken en een schild­ hoofd, beladen met een tusschen twee toegewende vogels (ganzen f), vrouwelijk wapen: 3 palen van vair en een schildhoofd. Helmteeken : een gans (?) met opgeheven vlucht. 50. Hier rust Joan van Hoolwerff, in leven vaendr. ten dienste dezer landen, derde zoon van den Weledelen Heere Dr. Jacob van Hoolwerff, burgermr. en raat, &c &c &c des stadts Hoorn in W* Prs. 1*., in de bloei zijner jeugt tot smerte der zijnen gestorven in Heusden, den 3den Januarij 1733, out ontrent 22 jaaren. Stat sua cuique dies, vivit post funera virtus. Gevierendeeld wapen: 1 en 4, een aanziende ossekop , 2 en 3, drie naast elkaar staande ronde bloemen aan lange gebladerde rietstengels, in een hart schild een omgekeerde St. Jacobsschelp, waar- , overheen een golvende dwarsbalk. Gekroonde helm. Helmteeken: een half aanziende ossekop. Schildhouders: 2 griffioenen. 51. Hier le nderick Janszoon in sijn leven borgemeester ende president dezer stede, . sterf den 21 Augusti 1610 (?). Gedeeld wapen: a. een keper, b. 3 palen van vair en een schildhoofd beladen met een rad. Helm­ teeken: een antieke vlucht. 52. Hier leyt begraven de edle ende eerbare joffrow joffrow Helena Rengeris, in hare leve huisvrou gewest hebbende van joncheer William Drummound, broeder van den heer van Midhope in Schotlant, ende sij is overleden opden 3DEN September anno 1610. Mannelijk wapen: 3 golvende dwarsbalken en in het hoofd een vijf puntige ster , vrouwelijk wapen: een dwarsbalk vergezeld van 3 rozen. Helmteeken : een vijfpuntige ster. Kwartieren: rechts 1 : de balken met de ster, 2: een St. Andrieskruis, in den bovenhoek verge­ zeld van een vijfpuntige ster, en een schildhoofd : links 1 : de balk met de rozen, 2 : een dwars­ balk beladen met een opkomende leeuw en ver­ gezeld van 15 blokjes, 5 en 4 boven, 3, 2 en 1 beneden. 53.. Hier leyt begraven Cornelis Mertenz. Rodenborch, predicant geweest tot Huesden, sterf den 2 Augusto Ao. 1608. Gevierendeeld wapen: 1 en 4,3 omgnvende weerhaken, 2 en 3, een leeuw met den staart tusschen de achter beenen. 54. Hier leyt begraven Jan Lodewijckz. van Wesenhagen 55. Hier leyt begraven M. v. Persijn van Alcmaer, ge- sterven opden 21 Yunij anno 1623. Het wapen is uitgesleten. 56. D. R. P. V. P. V. H. B. en E. V. D. L. 17 57. Begrafenisse des hoochgeleerden heere Halvyui Gothofredi, in sijn leven dienaar des H. Evangeli binnen Huesden, en inde H. Schriftuere Doctor, sterf den 24 Augusti a°. 1609. Wapen: 3 zwijnskoppen (?). 58. Hier is begraven Gerart Janssoon van Elshout, eerste burgemr. en schepen der stadt , sterff den 3 . . . . embr. 1586, Wouterken de Wit, zijne mede Cornelis van Elshout, schout deser stadt, en Geertruyt Deonijs Blanckaerts met haere kinderen. Mannelijk wapen: een omgewende leeuw, vrouwelijk wapen: een keper vergezeld van 3 vijfbladen. Kwartieren: rechts 1 : de omgewende leeuw, 2: 3 palen en een schildhoofd beladen met een baren­ steel , links 1: een dubbele adelaar, 2: een keper vergezeld van 3 vijfpuntige sterren of vijf­ bladen. 59. Hier leyt begraven Dierck Hamel Dierickssoon XVI May Wapen : een stappende hamel. Deze zerk is -gebroken, de eene helft ligt in- de kerk, de andere in het voorportaal onder de trap. 60. Daniël P. van Berlecom, obijt 23 December 160., Gerburch van Gemert sijn huysvrouv, sterf 14 Augusti anno 1625. Mannelijk wapen: 3 palen van vair en een schild­ hoofd, vrouwelijk ivapen: 3 molenijzers. Helm­ teeken : een antieke vlucht. 61. Johanni Sonnevelt 1741. 62. Rustplaats van Antonie van Dongen en zijne huis­ vrouw, Maria van Giesen, overleden in den jaren 1728. 63. Rustplaets Johan van Cuyck, Heer tot Herpt, sterf den XXI Xb� anno dïïi 1613. Gevierendeeld wapen: 1 en 4 , 3 palen van vair en een schildhoofd beladen met een barensteel, élk der drie hangers beladen met 2 blokjes, 2 end, doorsneden en over alles heen een leeuw, die van het 3de kwartier omgewend. In een hartschild een rad tusschen 5 blokjes (?). Helmteeken : een antieke vlucht, elke vleugel beladen met den barensteel van het lste kwartier, schuin ge­ plaatst. Kwartieren : rechts 1, CUYCK : als het hoofdwapen doch zonder hartschild , 2, HEYNSBERCH : als het 3DE kwartier van het hoofdwapen , links 1, OUT HEUSD� : als het lste kwa'tier van het hoofd­ wapen , 2, BEUCKELAER , 2 afgewende rechtop­ staande visschen. 64. Rustplaets Adriaen Lambertsen vande Plas, schepen deser stede, sterf hooge heemraet den VI Marti 1638, ende Jacobmina vander Hagen siue huisvrouw was. Mors docet ut vivas, in Christo vita beatam acquirit mortem, vivere disce mori Gedeeld wapen: a 3 St. Jacobsschelpen (van der Plas), b. een springende vos (van der Hagen). Helm­ teeken : een wildeman met een knods over den linkerschouder, zijn onderlijf en bovenbeenen worden bedekt door een schildje, dat de figuren van het wapen vertoont. 65. Rustplaets van Andries Boxel. Mortui resurgü. �Mannelijk wapen: een leliekruis, vrouwelijk wapen : 3 palen van vair en een schildhoofd beladen