De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

133 134 met een barensteel. Helmteeken: een lelie tusschen een vlucht. Kwartieren: rechts 1 : het leliekruis (Boxel), 2 : een leeuw, links 1: palen en barensteel, 2 : een wild zwijn op een grasgrond. 66. Hier lecht den Hoogh WelGeb. Heer Johan Teodoor Baron van Freisheim, Generael en chef van d'armee van H. H. H. H. M. M. Colon' en Capt. van 't Regim1 guarden te voet, generael van d' infanterie van de legers van sijn Keyserl. en Cathol. M. Oarel den VI, gouvernr van 's Hertogenbosch en de onderhorige forten & & &, obiit den XXIII Maert Ao. MDCCXXXIII. Gevierendeeld wapen: 1 en 4, een boom op een grondje, 2 en 3, een lelie. In een hartschild een gekroonde adelaar. Helmteeken: een uitkomende gekroonde adelaar. 67. Hier rusten de welgeb. manhaften Heer Gillis van Hogendorp, Overste lieutenant van een regiment te voet en commendeur deser stadt, gestorven den XVII februarij MDCLXXXVII ende vrouwe Anna Verbolt sijn welgeb. ehevrouw gestorven den XVI decemb. MDCCXXIII. Mannelijk wapen : een zeer breede dwarsbalk beladen met een molenrad en vergezeld van 3 klaver­ bladen , aan den dwarsbalk zijn ter zijde stukken afgenomen, waardoor hij dezen vorm vertoont: vrouwelijk wapen : gevierendeeld: 1 p en 4, Squarelen, 2, 3 vogels, 3, 3 j~~ â??f omgewende vogels. Gekroonde helm. Helmteeken : het molenrad. 68. Het bekende monument, dat Johan Theodoor van Freis­ heim reeds tijdens zijn leven liet oprichten. Kwartieren : rechts 1 : FREISHEYM (als beschreven bij M°. 66), 2, WAGSTEKDONCG (sic): een lelie, links 1, AMTA .â?¢ gedeeld: a, een lelie, b, 2 schuingekruiste zeisen en daaronder een ring , 2 SUYLETN : 3 vogels. 69. Rustplaets van Cornelis Staessen Mordan, geweest luytenant vande jonghe schutten biDnen Heusden ende schepen binnen Heusden A°. 1650. 70. Hugo Hure. 71. J. Willem. 72. Een zeer uitgesleten zerk, waarop een geharnast man met zijne vrouw is afgebeeld in 16de eeuwsche klee­ derdracht. (1) Mannelijk wapen: een rad, helmteeken: eenomge wende vlucht (?), vrouwelijk wapen: gedeeld: rechts een rad, links 3 ruiten. Kwartieren: rechts 1: het rad, 2: 3 palen en een schildhoofd heiaden met 3 bollen (?), links 1 : geheel uitgesleten, 2: een keper vergezeld van 3 St. Jakobsschelpen. 73. J. A. van Dorp, obijt 9 Novem. 1731. 74. Graft van Gieles Olienier, kranke besoeker tot Heusden. 75. Rooyen. 76. De erfgenamen van Pieter van Sprangh. 1743. 77. Dit is de rustplaast van Andries de Wit en Hester Kerweer, sijn huisvrou. 78. Rustplaets van L<> Hoemeester. (1) Dit is waarschijnlijk het graf van Jan Spierinck van 'Wel en Geertruyt van Rietveld, die in 1578 als weduwe overleed. 79. G. v. Dongen. 80. Bekol. 81. Dee. 82. Dongen. Eigenaars der landerijen gelegen aan den straatweg van 's Gravenhage naar Haarlem. A°. 1768. In het jaar 1762 is door Adriaan van der Does, bailluw en schout van Wassenaar en Zuidwijk, en Mr. Gabriel Bourcourt, advocaat voor de respective hoven van Justitie in den Hage, aan de Edel Groot Mogen den octrooy aangevraagd tot het bestraten van den rijweg van 's Gravenhage af tot Haarlem toe. (1) Door vele eigenaars van de landerijen daar langs gelegen werden bezwaren daartegen gebracht, zoodat zij op 5 Febr. 1771 een ander plan daartoe inzonden n.1. om alleen de ^eg van den Haag, te rekenen van het Boshek, door de zoogenaamde zandzee, tot het Huis den Deyl toe te bestraten. De navolgende eigenaars van de landerijen daar langs gelegen hebben hun vergunning daartoe gegeven, om de daartoe benoodigde steen door hunne slooten en wateringen te mogen aanvoeren, het water daarvan te gebruiken tot besproeiing van den weg, enz. C. Backer. Iman Cau. Pieter Beyerbergen. F. P. de Bas. Pieter van der Lelij. Cornelis Schoenmakers. Hend. Horsman. Klaas Vijverberg. Dirk van der Voort. Jan van Kersbergen. Jan van der Drift. Cornelis Pieterse Duijnstee (teekent met een merk). Ary Simonse Nieuweveen. Leendert van der Lubben. G. Holtius, soo voor mij als voor de medeërven van wijlen Mr. Hendrik van Beusekum van der Linden. C. Bloys. D J. Thilenus. H. van der Schagen, wed. Westerhof. A. P. Twent. Johan Dierquens. G. C. Grave van Hogendorp. Jacob Outshoorn. J. M. van Wassenaar Duvenvoorde, douare. Torck. De directeuren van de Postwagen, rijdende tusschen 's Hage en Amster­ dam. C. Kievit, wed. Neuhaus. J Beekman. De kerk meesteren van de gereformeerde kerk te Wassenaar. Johannes van der Hoeven. Doe Verbaan. Claas Claverwyde. De personen die tegen het verleenen van het octrooy gerequestreerd hebben zijn de navolgende. Gijsbert Carel van Hogendorp, als eigenaar van het huis Marlot. Jan van Kesbergen, als eigenaar van het huis te Hoefijzer, onder Wassenaer. Barons van Bommel, als eigenaars van het Huis te Persijn en 5 annex e woningen, onder Wassenaer. Johan Dierquens, als eigenaar van eene hofstede en landerijen, onder Wassenaer. Cornelis Backer, als eigenaar van Backers Hagen, alsmede van de weg sooverre desselfs hofstede is strekkende onder Wasse­ naer. Adamus Halfwassenaer, als eigenaar van het Huis te Pauw, en annexe woningen onder Wassenaer. Ambachts bewaarders van Wassenaer en Zuidwijk, in hunne voorn, qualiteit. Gerard van Bergsland, als eigenaar van een gedeelte van den Heereweg onder Wassenaer. Maximiliaan Emanuel baron d'Overschie, als eigenaar van ruim 42 mergen lands gelegen onder Wassenaer en Haag Ambacht. Jan Douw, als eigenaar van een woning onder Wassenaer en Voorschoten. Pieter Cornelis van Leijden, als eigenaar (1) Zie de Catalogus van de Bibliotheek der Gemeente 's Graven­ hage III, blz. 48, N°. 4146 en 4146.