De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Brieven te zenden aan den Secretaris den Heer Jhr. Mr. C. H. G. FLUGI VAN ASPERMONT, Groot-Hertoginnelaan 27. ‚?? Bijdragen en correspondentie betreffende het Maandblad aan den Heer W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAT/BURG, Balistraat 73, te 's Gravenhage. X Aanvragen betreffende de bibliotheek aan den Hee r J.C. GIJSBERTI HODENPIJL VAN HODENPIJL, Sophialaan 12, te 's Gra¬≠ venhage. Penningmeester is de Heer O. F. GIJS¬≠ BERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft. Leden te 's Gravenhage betalen per jaar f 10 00. Zij die buiten 's Gravenhage wonen ∆?6.00 De vorige jaargangen zijn voor leden ad ∆?6.00 per jaargang verkrijgbaar Afzon¬≠ derlijke nummers worden niet verstrekt. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. N¬į. 9 en √ŹO. XVII6 Jaargang. 1899. Tot lid is benoemd . Jhr. H. J. L. TH. LBIJSSI√?S Utrecht . Boekwerken, enz. ontvangen voor de Bibliotheek en het Archief. (Met vriendelijken dank aan de Schenkers). 259. G J. L. Feilberg. Bidrag til Frederiksborg Latin- skoles Historie. Efter forfatterens d√∂d supplerede og ud quive af Sofus Elvius. 1899. Hiller√∂d C. Nord luhdes 8¬į. Van den Schrijver. 260' De overwintering der Hollanders op Nova-Zembla in de jaren 1596 en 1597. Joh. Ensched√© en Zonen. Haarlem 1897. Tan M. G. 'WILDEMAN. 261. L'hotel de ville de Bruxelles. 1897. Bruxelles. J. Baertsoen. Yan M. G. WILDEMAN. 262. Docum√ęnts du Congres Arch√©ologique et Historiques d'Arlon 1899. Arlon. V. Poncin. 263. XXV' Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres 1848‚??1899. Gent 1899. 8¬į. Yan M. G. WILDEMAN. 264. Extampes Hollandaises, Francaises et Anglaises. Portraits d'hommes et de femmes c√©l√®bres. Yan M. G. WILDEMAN. 265. W. M. C. Regt. Het wapen van Aarlanderveen. Overdruk uit eene courant. Augustus 1898. Van M. G. WILDEMAN. 266. In en Om Haarlem's Collegium Medico-Pharmaceu ticum Fragment. (Overdruk Haarlemsen Advertentie¬≠ blad 1899). 8¬į. Van M. G. WILDEMAN. 267. J. Kok. Vaderlandsch Woordenboek. 8¬į. 38 deelen. Van E. E. GEWIN JR. En verder de vervolg-werken van : L'ancien Pays de Looz. Jaargang 1898 en volg. Revue B√©n√©dictine. id. id. Le Bulletin H√©raldique de France Nov. en Dec. 1898. Der Deutsche Herold. 1898 e. v. Deutsches Adelsblatt. 1898 e. v. Zeitschrift des Harz‚??Vereins. Jahrb√ľch f√ľr G√©n√©alogie, Heraldik √ľnd Sphragistik. The publications of the Huguenot Society of London, 1898, vol 5, part 3, vol. 11 en vol. 15. De Maasgouw. Jaarg. 1898 e. v. Limburg's Jaarboek ‚?? 1898 e. v. Taxandria. ‚?? 1898 e. v. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem. Personal historisk Tidsskrift. Cercle Arch√©ol., litt√©r. et artist. de Malines. Institut Arch√©ol. Li√©geois. Soci√©t√© d'Arch√©ol. de Bruxelles. Soci√©t√© d'Arch√©ol de Namur. Giornale Araldico, genealogico, diplomatico. Mittheiliingen u. s w. aus dem Germanischen National Museums. Gloucestershire Notes and Queries. Publications de la Section Historique de Tlnstitut Grand‚??Ducal de Luxembourg. Braunschweigisches Magazin. Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden. Dr. R. Fruin. Bijdragen voor Vaderlandsche Ge¬≠ schiedenis en Oudheidkunde. Fragment-Genealogie Verboom , bewerk t doo r J. H. CROOCKEWIT. (Vervolg en slot van kolom 101). v. Leonard Verboom Leendertsz., overl. . . . Octo¬≠ ber 1678. Hij huwde te Rotterdam 28 Mei 1645 (ondert. 12 Mei) met Cijtje Adriaensdr. Ver-