De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

139 140 haven, dochter van Adriaen Verhaven en Jan­ netje Sempels. Hunne kinderen waren : a. Mr. Leonard Verboom, Advokaat, Lui­ tenant der Burgerij te Rotterdam 1673/75, Kaptein 1676/79, en Regent van het Pest­ huis 1674 (6). Hij was gehuwd te Rot­ terdam 23 November 1667 (ondertr. 3 Nov.) met Maria van der Haven, overl. 10 Januari 1678, dochter van Arent van der Haven en Anna van der Wolff (12). Hunne kinderen waren : A. Arerit Verboom. B. Lucia Verboom, ged. ia de Re- monstr. Kerk te Rotterdam 23 Aug. 1671, get. Anna van der Wolff, Pieter Douw en Jenetta Verboom. C. Maria Verboom. D. Anna Verboom, ged. als boven 7 November 1673, get. Arent Vapour en Catrina van der Wolff. E. Gerardus Verboom, ged. als boven 23 December 1674 get. Mr. Fran coys Verboom, Ida Maria Thooft en Geertruijda Vapour. Hij werd begraven in de Waal sche Kerk te Rotterdam 26 Mei 1736 of 1739. F. Anna Verboom, ged. als boven 2 December 1677, get. Johannes van der Linde, Catarina van der Wal, Anna Rees. b. Johannes Verboom, (4). c. Jenetta Verboom, gehuwd met Pieter Douw Philipsz. d. Elselina Verboom (4), jong overleden. e. Elsa Verboom, ged. in Remonstr. Kerk te Rotterdam 27 October 1652, get. Elsje Fransen Verboom, Trijntje Ariens en Cornelia Pijll. Zij huwde met Alexander Piccardt, zoon van Gualteris Piccardt en Hermina Beijscïiman van Olingh (13). Ti. Maria Verboom Leendertsdr, huwde met Huij bert van Lochorst, zoon van Pieter van Lochorst Boudewijnsz. en Maria Cruijdenier Huijbertsdr. Hunne kinderen waren: a. Pieter van Lochorst, gehuwd met Maria Jansdr. van der Bijl. b. Maria van Lochorst, gehuwd met Adri­ aen Gouwe (of Couwe) Amelisz. Zij werd ged. te Rotterdam 26 Mei 1650, get. Hester Verboom, Baibera Verboom en Cornelia Pijl c. Leendert van Lochorst, ged. te Rot­ terdam 30 Mei 1651, get. Mr. Francois Verboom en Barbara Verboom. Hij huwde met Elisabeth van Vlierden (4). vu. Pieter Verboom Leendertsz, huwde met Cor­ nelia Pijll, dr. van Dirk Pijll en Catharina Cruijdenier Nikolaasdr. (14). Hij verwekte bij haar: a. Leendert Verboom, ged. te Rotterdam 23 Juni 1645 , get. Barbera Verboom, ingeschreven als Student in de Medi­ cijnen te Leiden 13 Sept. 1663. Kin­ derloos overleden. b. Catherijna Verboom, ged. te Rot­ terdam 6 Maart 1647, gehuwd met Nicolaes van der Heijden. c. Dirck Verboom, ged 6 April 1649, get. Mr. Francois Verboom, Catarina Huibers, huisvrouw van Adriaen Codeus, uit naem van Aechje Pijll, huisvrouw van Gerrit Claesse Vollen­ hoven. III. Mr. Francois Verboom Leendertsz, geb. te Rotter­ dam 4 Aug. 1607, (4) overl. aldaar 4 November 1676. Hij werd ingeschreven als Student te Leiden in de Pholo sophie 20 October 1626 Hij was Baljuw en Schout der stad Rotterdam 1644??1676, Schepen aldaar 1638/9, 1643/4. Hij huwde te Rotterdam 27 November 1635 (4) met Barbara Verboom Huijgensdr., (zie pag. ) Weduwe van Nicolaes van Hairwijck , geb. 3 December 1610, over­ leden 4 Februari 1688 (4). Zij testeerde 19 Juli 1676 (Bijlage B). Hune kinderen waren : 1. Mr. Leonardus Verboom, ged. te Rotterdam 23 Juni 1637, get. Sarick Janse Haerwick, Anna Jacobs en Leentje Huige Verboom, overl. 12 Februari 1681. Hij werd ingschreven als Student in de Philosophie te Leiden 22 Maart 1655 Advokaat en Secretaris van Hillegersberg. Hij huwde 1°. te Rotterdam in Januari 1660 met Anna Hodenpijl Jaeobsdr. en 2°. met Maria de Ruijter (4). Uit zijn eerste huwelijk had hij : a. Barbara Verboom, huwde met Francois Verboom Jansz. (4). (Zie pag. 9). b. Francois Verboom, ged. te Rotterdam 27 Maart 1661, get. Mr Frangoys Verboom, Barbera Ver­ boom, en Elsje Fransdr. van Polanen, vermoede jong overleden. c. Jacobus Verboom, ged. te Rotterdam 10 October 1662, get. Mr. Frangoys Verboom, Barbera Ver­ boom en Ariaentje- Jacobs, vermoedelijk jong overleden. d. Frangois Verboom, ged. te Rotterdam 21 October 1664, get. Mr. Frangoys Verboom, officier, Barbera Verboom en Helena Huijgens Verboom, ver­ moedelijk jong overleden. e. Mr. Frangois Verboom, ingeschreven als Student in de Rechten te Leiden 5 November 1690, oud 22 jaar. Hij huwde met Maria Lucifer (4) en liet na, behalve 2 kinderen wier namen mij niet bekend zijn : i. Mr. Leonard Verboom, gehuwd met Anna van den Berg, Vrouwe van Adegeest (zie pag. 5) dr. van Pieter van den Berg en Agneta Jacoba van der Meer. Dit huwelijk was kinderloos, doch hij liet verscheidene natuurlijke kin­ deren na (4). li. Eliiabeth Verboom, huwde met Mr. Jan Ver boom, zoon van Frangois Verboom en Bar­ bara Verboom Leendertsdr. (Zie pag. 9) kinderloos overleden. Uit zijn tweede huwelijk liet bij na: (4) f. Barbera Verboom, g. Jacob Verboom.