De Nederlandsche Leeuw, jaargang 18 (1900)

MAANDBLA D VA2Ï HET GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1®° JAARGANO, 1900 .