De Nederlandsche Leeuw, jaargang 18 (1900)

223 224 Patijn van Naaldwijk met Hilletgen Arents van Vlaar dinger Ambacht, 27 Febr. 1650 Jacob Gerrits Patijn met Gijsje Jans, 1 Febr 1664 Jan Jansz. Patijn met Jaentje Daniels, beiden van Vlaardingen. Gedoopt te Schiedam: van Leendert Jansz. Patijn (en Aaltje Pieters, beiden van Schiedam, gehuwd te Overschie 28 Nov. 1666): 16 Apr 1670, Jan, 20 Nov. 1671, Hendrik, 2 Febr. 1676, Pietertje, 21 Nov. 1677, Pieter. Van Jan Leendertsz. Patijn en Trijntje Pieters, gehuwd te Schiedam 17 Juni 1691: 26 Nov 1692, Pieter, 5 Maart 1694, Aaltje, 19 Juni 1698, Leendert, ‚?? van den¬≠ zelfden en Joanna Klein Jansd : 24 Juli 1709, Anna, 23 Nov. 1710, Anna, 29 Juli 1712, Sijtje, 21 Febr. 1714, Jannetje, ‚?Ę‚?? van Maerten Gerritsz. Patijn 9 Aug. 1648, I Adriaentje. Gedoopt te Maasland: van Jan Simonsz Patijn: 31 Maart 1641, Gerrit, 14 Jan. 1644, Hester, 7 Maart 1646, Trijntje, 2 Mei 1647, Simon, 24 Jan 1649, Maertje: 17 Oct. 1650, Grietje, 24 Dec 1651, Neeltje, 26 April 1654, Neelletje, 26 April 1658, Pietertje, 20 Jan 1659, Neeltje, 26 Juni 1661, Cornelis, ‚?? van Arij Ariens Patijn: 1 Nov 1649, Maertje, 2 Febr 1651, Arij, 19 Oct. 1653, Leendert, 25 Dec. 1654, Arij, 2 Sept. 1657, Leendert, 8 Dec. 1658, Jacob, 16 Maart 1661, Willempje, 11 Oct. 1665, Ariaentje, ‚??van Jan Bastiaense Patijn: 29 Juni 1659, Bastiaen, 3 Jan 1662, Maartje, ‚?? van Cornelis Ariens Patijn: 18 Jan. 1660, Jan, ‚?? van Abram Ariens Patijn: 14 Nov. 1677, Maertje, 29 Maart 1679, Willem', 2 Dec 1685, Cornelis, ‚?? van Cornelis Janse Patijn: 12 Sept 1683, Jan, 14 Sept. 1687, Simon, 14 Aug. 1690, Teunis. Gehuwd te Schiplui: 20 Mei 1674 Pieter Jansz. Patijn, met Trijntje Cornelis van der Waal, 26 Dec 1670 Gerrit Claesz. Patijn met Neeltje Jans, wede (att. van Maassluis). Gedoopt te Maassluis: van Tjeendert Patijn en Kniertje Jooris (van Eymont): 10 Juli 1686, Arij, 23 Nov. 1689, J'aapje, ‚?? van Willem -Patijn en Annetje Jacobs: 5 Maart 1687, Lijsbeih, ‚?? van Pietertje Jans Patijn en Cornelis Leendertsz. Treur: 13 Juni 1688 Hester, ‚?? van Willem Fransz. Patijn, 29 April '1640, Frans. Gehuwd te Maassluis: 20 Maart 1667 Francois Patijn met Maria de Raat, 16 Nov. 1670 Gerrit Claesse Patijn met Aaltje Jans, 10 April 1672 Gerrit Janse Patijn, van Maasland, met Leentje Pieters, 3 Nov. 1669 Ruik Tiemanse Patijn met Catharina Reyers van Lelijoelt, van Hazerswoude. Gehuwd, afk. te Vlaardingen tusschen 1672 en '86 Trijntje Ariens Patijn, van Maassluis, met Cornelis van Wijn, van Maasland. Gedoopt den Haag: 25 Juli 1687, van Leonora Patijn en Maurits Dringenberg: Maria Magdalena. Andries Patijn (geb. omstreeks 1620) was gehuwd met Dorothea van der Schalcke. i Gehuwd te Hof van Delft: 11 Febr. 1657, Jacob Wil lemsz. Patijn: wedr van 's Gravensande, met Sannetje Eliasd. van Adrichem, van Papsouw (Abswoud), 2 Apr. 1662 Maritge Jansd. Patijn, van de Lier, met Jan Jansz. van Adrichem, op den Hoorn. Gehuwd: te Delfshaven: 8 Febr. 1682 Arij Ariens Pattijn, wedr, met Ariaantje Jacobs Schoate. Hun zoon Arij aldaar gedoopt 16 Dec. 1682. Teunis. Jansz. Patijn had in 1760 een graf in de kerk te Monster, 2e rey, n¬į. 23. Gedoopt te Overschie: in 1641, Annatje, d. v. Mr. Cor¬≠ nelis Patijn Gerritsz , chirurgijn, en Maertje Pieters Kleyn. Verder worden nog vermeld: Jan Patijn, gehuwd met Marijke Jacobsd., in 1544 weduwe, Frans Willemsz. Patijn ih 1545, Jan Patijn, te Rotterdam in 1553: Jacob Jansz. Patijn, in 1562, Willem Patijn te Schiplui in 1572, Annetge Jans, wede Huych Cornelisz. Patijn, in 1580, Andries Patijn, in 1624, Hans Willemsz. Patijn, te Delft, in 1633, Bastiaan Arentsz. Patijn, te Maasland, in 1666, Jan Simonsz. Patijn van Maasland, tiendpachter, in 1629, enz , Simon Jansz. Patijn, schout te Maasland, in 1631, Frans Wil¬≠ lemsz Patijn te Monster, in 1626, Sijtje Jansd. Patijn, voor 1695 gehuwd met Cornelis Cz. Rutten te Rotterdam Den Haag. v. D. M. de Pagniet (XVII, 82). ‚?? Zie over dit geslacht De Navorscher XXVI, 368, 577, 88, XXVIII, 39, 467, XXIX, 49, XXX, 328, 429. Volgens ibid. XXVII, 133, werd de geslachtsnaam ook Pagnet, Pagny, zelfs Panier (anders Pagnet) geschreven. Volgens J. H. Scheffer's ‚??Algem. Nederl. Familie¬≠ archief', en A. A. Vorsterman v. Oyen's ‚??Algemeen Nederl. Familieblad' werd Carel Lodewijk de Pagniet, heer van Carmestein (Kermestein, te Lienden), schepen en raad der stad Tiel, vanwege Gelderland in 1758 tot lid van het Edelmogend college der Admiraliteit op de Maze, en 28 Oct. 1763 tot lid van het College der Edelmogende heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit te Amster¬≠ dam benoemd. Zie a. w. n¬į. 51 bl. 6a en n¬į. 87 bl. 2a. Wapen : in rood een keper van zilver, vergezeld van drie opwaarts geheven handen van goud, geplaatst 2 (aan weerszijden der keperpunt) en 1 (binnen de beenen van den 'keper), zie Nav. XXVI, 589. Ibidem XX VII, 134, noemt den keper niet van zilver, maar van goud. Ibid. XXIX, 534, vermeldden wij echter een zegel in rood lak van gezegden Karei Lodewijk baron de Pagniet uit den jare 1779, aldus: gevierendeeld, len4: de keper met de handen, 2 en 3: drie palen van vair, met een schild¬≠ hoofd, dat beladen is met twee kepertjes naast elkander, elkander rakend. Hartschild, als 2 en 3. Het schild, gedekt met eene vijfbladerige kroon, en met twee ge¬≠ vleugelde draken als schildhouders. Wat mag aanleiding gegeven hebben tot deze kwartiloering ? Ek-en- Wiel. JAC. ANSPACH. I1HODD 1¬Ľ00, ~M0S. 9 en √ŹO. I Tot lid zijn benoemd. ‚?? De familie Tinne, door W. M.C.Regt.‚?? De geslachten van Assendelft en van Yarick, medegedeeld door Mr. J. B. Ridder de van der Schueren. ‚?? Van Suil, door Fred. Caland. ‚?? Aanteekeningen over het geslacht Tromp en Piet Hein, door O. F. Gijsberti Hodenpijl. ‚?? Aanvullingen op ‚??Het geslacht Hodshon'', door H. H. R√∂ell.' ‚?? Boekbeoordeeling. ‚?? Vragen eu Antwoorden. De Seri√®re. ‚?? Blias. ‚?? von Schmidt auf Altenstadt. ‚?? Mollerus. ‚?? Steenberghe. ‚?? Slingsbie. ‚?? Ramaer. ‚?? Patijn. ‚?? Do Pagniet. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage'.