De Nederlandsche Leeuw, jaargang 18 (1900)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap â??De Nederlandsche Leeuw. Dit blad verschijnt omstreeks het raidden van iedere maand en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Bijdragen en correspondentie betreffende de redactie en verzending van het Maand­ blad te richten aan den waarnemend redacteur, Jhr. iMr. F. BBELAERTS VAN BLOKLAND, 62 Koninginnegracht, te '« Gravenhage. Brieven, aanvragen enz., betreflende het genootschap en de bibliotheek te richten aan den Secretaris-bibliothecaris, J. C. Gl.TSBERTI HoDEXPIJX VAN HODENPIJL, Sophialaan 12, te 'sGravenhage. Contributië n enz., aan den Penning­ meester (!. P. GlJSBERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft Leden te 's Gravenhage betalen per jaar f 10 00. Zij die buiten 'sGravenhage wonen Æ?6.00 De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteelcende stukken. N°. II. XVIIIe Jaa r p-a n er. 1900. Grafschriften te Malacca. In Journal of the Straits brunch of the Royal Asiatic Society van Juli 1900 (N°. 34) komt een artikel voor van E. M Merewether over grafschriften in de St. Paulskerk te Malacca (tegenwoordig eene ruïne). Hij vermeldt daarin de volgende: N°. 1. S. de An*° Pinto da Fonsequa, Comendador da Ordem de San Tiago Provedor Geral que foi das Foralezas da India Capiam Gera de Mar e Terra nas partes do Sul Faleceo aos 27 de Sezembro de 1635 (1). Nu. 2. De ziel vau d'eerste Soon en Dochter nam God mede naar 'sHemel's Throon en liet haar lichaem hier benede. N'. 3. Hieronder leggen begraven Daniël Massis, de Jongste, geboren den 21n Junij 1658, gestorven den 19 Februari] 1660 en Sophia Massis, geboren den 21n Junij 1664 en gestorven den lln November 1665. N°. 4. Hieronder leyt begraven Maria Noelmans, huisvrouw van de Theodorius Zas, Predicant in Malacca, Godsalich lijk in den Heere ontslapen de 14n Maert A° 1660. N°. 5. Hier leyt begraven Hendrick Schenkenbergh in sijn leven Oppercoopman en tweede persoon der Stad en Fortresse Malacca. Overleden den 29n Junij 1671. N°. 6. Hieronder leyt begraven Juff. Maria Bort, gewesene (1) Onverkort en verbeterd zou dit grafschrift moeten luiden: Sepultura de Antonio Pinto de Fonsequa, Commendador da Ordem de Sam Tiago, Provedor Geral que foi das Portalezas da India, Capi tam Geral de Mar e Terra nas partes do Sul Faleceo aos 27 de De zembro de 1635. huysvrouwe van Mcolaes Muller, Ondercoopman enWincke lier alhier, gebooren binnen Amsterdam A° 1639 den 5 Augustij, en godsalichlijk in deD Heerc ontslapen den 25 Aug. A° 1661, out sijnde 22 jaeren en 20 dagen N. 7. Hier leyt begraven Balthasar Sonmans eenigste soontje van Mathaeus Sonmans en Johanna Rijcke, geboren den 30en Julij 67, en gestorven den 3n August desselfden jaers. Hier leyt begraven Johanna Rijcke, huysvrou van Mathaeus Sonmans, eenigste dochter van Isaack Rijcke en Maria Bort. Geboren den 2^ Februarij 1655, en ge­ storven den 25en Januarij 1673. No. 8. Wien echte hoijlcx bandt gebonden had aeneen Rusten oock bij malkaer hier onder desen steen. Hier leggen begraven Mons* Gillis Suben, geboortich van Haerlem, ia sijn leven oppercoopman en secunde persoon alhier, gestorven den 27n Augu. .. 1663, ende sijn huysvrouw Anna Odame uit Schravenhage, gestorven den 6 Juhj 1669. No. 9. Hieronder leyt begraven Reynier d'Dieu in sijn leven oppercoopman in dienst der E. Compe, overleden den 17» Juhj A° 1665. No. 10. Hic jacet Van Prim Mal ovit An Aetatis suae decm. (1) Twist Oma ator 164 (1) Dit grafschrift is onvolledig. Het duidt vermoedelijk het graf aan van Johanna van Twist, dochter van Johan van Twist, eersten Hollandechen Gouverneur van Malacca. (1641â??1642). Volgens haar wapenbord stierf deze dochter 12 Juni 1644.