De Nederlandsche Leeuw, jaargang 18 (1900)

227 228 No. 11. Hier leyt begraven Manuel Dumoulin, in sijn leven oppercoopman en sabandaer der stadt Malacca, gebooren in 't jaar 1620 den 5 December en godsalichlijk iaden Heere ontslapen den 25 Julij A° 1660, out sijnde 39 jaer en 7 maenden. No. 12. Drie die natuur een huis en 't samen woning gaf, die leggen hier bijeen besloten in dit graf. ' | 1647 j I 29 December J Obiit 25 Februarij Ano. 19 Martii ( 1660. } Den gaffel-boyer (1) is ons grootvaders eerste vondt ons vaders eerste huis. Nu sluyt se ons de mondt. No. 13. Hier leght begraven Hendrick van Eeckel, geboren tot Amsterdam in 'tjaer 1619 den 20n Maert. Bij sijn leven oppercoopman en hooft des Nederlandsz. . . Comptoir Ligoor overleden den 7 Julij A° 1650. No. 14. Hier leidt begraven Davidt Walravens geboren den XVIII September An° MDCXX1II en in den Heere ontslapen den XXVIII Maij MDCXXXXV. No. 15. Hier leyt begraven Valerius van Gisteren van Amster­ dam opperkoopman gebooren An° MDCXIV den XIX Maij, is in den Heere ontslapen den 22 April A° MDCXLVÏ. No. 16. Heic sepultus ïheodorus Herbers G. F: obijt: aetatis nono A° 1659: 18: April. No. 17. De gaffel boyer is nijis (ons?) groote vaders vond (ons?) vaders eerste huis, nu sluyt se (ons de?) mond. Graf dicht. Hier leidt des Moeders vreuchd en vaders eerste stam, die op do selfde dag begin en eynde nam. No. 18. Hic jacet sepulta MariaQuevelerius uxor illust: d'Joan- nes a Riebeeck primi Commendatoris et fundatoris arcis et coloniae in Promontorio Bonae??Spei in Africa sub ditione Societatis Indiae orientalis nunc Commendatoris et Praesidis civitatis et ditionis Malacencis nata Rotter dami A. D. MiJCXXlX October XX, denata November MDCLXIV (2). Wien Rotterdam het licht, Leyden que(?) seden gaf, wiens troudagh hielt Schiedam, leyt hier nu in dit graf. I M W E R ï M. (1) Uafl'elboyer (boeier?) oud-Hollandseh vaartuig. (2) Br staat II-XVILXIV. No. 19. Ter gedachtenisse van Jufrouw Joanna du Moulin, huys­ vrouw van de Heer Balthasar Bort, Raedt Extraordinaris van India, Gouverneur en Directeur der Stadt en Porteresse Mallacca, overleden den 17 Maert 1676. Joanna du Moulin rust onder desen Steen die vroech al toen se juist twee maenden en twee dagen min drie en twintig jaer had 's werelts pad betreen, d'onsterfelijke ziel quam Gode op te dragen ten uyterste gerust. Getroost in God's bedrijf gevoelde sij geen sniert in 't scheyden uyt het lijf. No. 20. Johan Wilhem van ?? in zijn leven Kapen dezes garnizns, overleden de 26 Nover A° 1655, legt hier begraven. No. 21. Hier lecht begraven Anganeta Robberts Alma huys­ vrouwe van den coopinan David Verdonck out 29 jaren, sterfde den 6 Peb. A. 1652. No. 22. Elier lecht begraven Pieter Pietersen van Enchuysen, in sijn leven crancbesoecker ende Diaken der Kercke, gestorven 27 Mey Anno D. 1644. N°. 23. Hier leght begraven (Maria van) Vliet (dogter) van (Jeremias van) Vliet, tweede Gouverneur (van) Malacca, gestorven XII (Junij) Ano MDCXLIV (?) N°. 24. Este sepultra e de Rcogl (?) he de Madanela Ti (?) nad a sua moher que foi Mordomo d'esta casa de nossa snra madre de Deos muitos anos ho qual faleceo Aos 29 de Marco D 1568 anos. Pater noster (1). No 25. Hic jacet Dominus Petrus Societatis Jesu, secundus Episcopus Japonensis, obiit ad fretum Singapurae mense Pebruario Anno 1598. N°. 26. D. O. M. Piaeque memoriae Agnetae Trip, uxoris castae, foecundae, dileetae hoe monumentum pt (posuit) Arnold van Alsem, Fisci advocatus, 14 kalm Februarij MDCXCVII. No. 27. Hieronder leght begraven Mathijs Jansen van Thonderen, vrijborger. Is overleden den 5«i Februari Anno 1673. No. 28. Dusverre streckt het graf van den Sabandaar Pedel. (1) Verbeterd zou dit moeten luiden: Esta sepultura é de Ricardo Gonsalves e de Magdalena Trindade (sua muiher) que foi Mordomo d'esta casa de Nossa Senhora Madre de Deos muitos annos o qual faleceo aos 29 de Marco de 1568 anos. Pater noster.