De Nederlandsche Leeuw, jaargang 18 (1900)

229 230 N«. 29. Hieronder leyt begraven Nicolaus Basly, in sijn leven vrij borger, obiit den 9en April A° 1678. No. 30. Sacred to the memory of Major Ferrier. (of Belside) 48*h Regt M. N. I. and Resident Councillor of Malacca. He was born in Scotland 14th Novr- 1811. Died at Pringit in Malacca 24th July 1854. This tablet is erected by his widow. No. 31. Hier onder desen steen uytgecloven Leght Theodorus van de Kerckhoven. In sijn leven was hij vaders en moeders vreugt. Sijn broeder leefde hij Tot een geneugt. Een jaar min drie dagen Was dese spruit Doen God de zei deed gaen Het lighaem uit. En ofter nae sijn uitvaert Iemant vroeg November vijf men hem Ter aerden droeg In 'tjaer sesten hondert en sesmael then Binnen de stat Malacca Sag men 1t geschen. No. 32. Hieronder lecht begraven Johan van Zijl, geboortich van Vijanen, in sijn leven oppercoopm en fisc' deser stede. Overleden den 3en Januarij 1656. No. 33. Hier rust Constantijn Johannes Rooselaar, zoontje van den EE. Achtbaren Heer Pieter Rooselaar, Raad Extraordi­ nair van India mitsgaders Gouverneur en Directeur deser stad en fortresse Malacca Geboren den 13ien Julij, Anno 1703 en overleden den 18en Januarij 1707. Alsmede Mevrouwe Sophia Huigelbosch, gewesene waerde Gema linne van opgemelde Edele Heer Pieter Rooselaar, geboren binnen de stad Rotterdam op den 24en Maart A° 1674 en in 't kraambedde overleden den 9en Maart Anno 1709. No. 34. Francisca Barber Cap. Jacobi Barber Uxor pientissima Maritum e Bombaya insula Chinam profectum ultro Co mitata ad hanc Malaccam jam gravida mansit Ubi exacto gravidarum termino Dum frustra Batavi Genus Hospitale Hospitis vitae salutiqe student prius quam levata est fatali onere sub onus succubuit decimo Die Septembris 1695. No. 35. Vivere Caelicolis terrae tentoria liqui. Vita labor fuerat, Mors mihi vita fuit. In certa et constanti spe resurrectionis hic positae sunt exuviae Georgii Cooke quöda Navis Hollandiae Capitaneï Vir. Probitate Praeclarus Fidelitate Insignis et variis Scientiis proeditus in reditu a China Obiit 16 Septembris Anno Salutis nostrae 1712 et aetatis suae 33. N°. 36. Hier leyd begraven Hendrick Evertsen, in syn leeven Borger Capt en Vrijkoopman Alhier. Obiit 22 Januarij 1698, out 52 jaren. De graven 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11.- 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 32, 33 zijn van een geslachtswapen voor­ zien. De doodgraver Michiel de Bruyn rapporteerde den 17den Maart 1713 aan den Heer Anthony Hansius^ opper koopman en kerkmeester te Malacca, omtrent de inscrip­ ties op de graven 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 27 en 29. Volgens een document vond men in de St. Paulskerk te Malacca de wapenborden van de volgende personen: 1°. van Fredrick Gobius, Gouverneur van Malacca, over­ leden 13 Oct 1730. 2°. van Mevrouw Sophia Huychelbosch, vide graf­ schrift 33. 3°. van Thomas Slicher, Gouverneur van Malacca, overleden-18 Oct 1691. 4°. va!n Jan Christoffel Mom, kapitein der militairen, overleden 25 Sept. 1736. 5'. van Gerrit Verschragen, opperkoopman te Malacca, overl. 26 Mei 1736. 6°. van Adriaan Toot, kapitein der militairen, overl. 23 Juli 1698. 7°. van Hendrik Femmer, kapitein der militairen, overl. 26 Oct. 1692. 8°. van Mevrouw Susanna Schaick, echtgenoote van den Gouverneur van Malacca Carel Bolner, overl. ,4 Februari 1707. 9°. van Mevrouw Anna Wildeland, echtgenoote van den Gouverneur van Malacca Harmanus van Suchtelen, overl. 21 Mei 1725. 10». van Johanna van Twist, zie grafschrift 10, dochter van Johan van Twist, overl. 12 Juni 1644. 11°. van Mejuffrouw Maria Quevelerius, echtgenoote van Johannes van Riebeek, zie grafschrift 18, overl. 2 Nov. 1664. 12°. van Mejuffrouw Amarentia Koeck, echtgenoote van den Heer Pieter du Quesne, tijdelijk Gouverneur van Malacca, overl. 15 Nov. 1730. 13°. van Mevrouw Johanna du Moulin, echtgenoote van Balthasar Bort, Gouverneur van Malacca, overl. 11 Maart 1676. 14°. van Gilmen Vosburg, Gouverneur van Malacca, overl. 19 Februari 1697. 15°. van Theodorus Herberts, zoon van den opperkoop­ man Gerard Herberts, overl. 18 April 1659 op 9jarigen leeftijd. Billiton. R. VAN BEUNINGEJÏ VAN HELSDIXGEN.