De Nederlandsche Leeuw, jaargang 18 (1900)

31 32 aan het Amsterdamsche gemeentebestuur tot een nader onderzoek, dan hopen wij dat de schrijver van het hier bedoelde werk de voldoening moge genieten, het Amster­ damsche Stedewapen met de juiste kroon versierd te zien. Intusschen bevelen wij deze studie ten zeerste aan bij onze lezers. Uitvoering en bewerking der platen strekken de uitgevers Fred. Muller & 0°. wederom tot eer, zoodat dit werk een sieraad en belangrijke aanwinst voor onze bibliotheek genoemd mag worden. 's Gravenhage, Dec. 1899. W. S. v. S. Sceaux Armoriés des Pays Bas et des Pays Avoisinants. par J. Th. DE RAADT. (Zie maandblad 1897 kol. 3 en 161 en 1898. kol. 63.) Het is ons aangenaam onze lezers wederom de aandacht op bovengenoemd werk van ons eerelid te vestigen. Deden wij dit reeds vroeger, te veel kan er van zulk een omvangrijke en uit officieelc bronnen verzamelde arbeid nimmer gezegd worden. De heer de Raadt behoort dan ook nog tot die ernstige archiefonderzoekers, die er helaas niet veel meer gevonden worden en op heraldiek gebied alleen met wijlen Rietstap en d'Abbaing van Gies senburg voor wat ons land betreft, te vergelijken is. Van dit werk, gëillustreerd met goed geslaagde zegel­ afbeeldingen is thans de 8e aflevering verschenen. De prijs per aflevering is slechts 6 francs. Het 'geheel zal in 20 afleveringen compleet zijn. De naam van de uitgevers Oscar Scheepens & C». te Brussel, staat ons genoegzaam voor den goeden smaak en degelijkheid van dit werk, zoowel op typographisch gebied als wat'druk betreft, in. Achttien platen met fascimilés van zegels en twee dito met 30 wapenteekeningen in XIVde eeuwschen stijl, versieren deze aflevering, bevattende de namen Luycx tot Munster. Dat dit werk voor ons land zeer belangrijk is, blijkt uit het feit dat de heer de Raadt .tot zijn arbeidsveld heeft gekozen, de Oude Nederlanden, België, het tegen­ woordige Koninkrijk der Nederlanden, Luxemburg, Frank­ rijk en Duitschland. Voor wat Nederland betreft laten wij hieronder eenige na­ men van geslachten volgen, die in Deel I en II voorkomen: Aa, Abcoude, Alkemade, Almelo, Amstel, Appeltern, Arkel, Arnemuiden, Asbeck, Arnheni, Azewijn, Assen­ delft, Axel, Baer, Baarle, Baexen, Balveren, Batenburg, Beeck,. Beelaerts, Beesde, Beinum, Bellinkhoven, Bemmel, Bentheim, Bentinck, Berg, Bergen, Beusinchem, Bever­ voorde, Bije, Biesen, Bijlandt, Blitterswijk, Boetzelaer, Bocholz, Bongart, Borchgrave, Born, Borssele, Bosch, Boxtel, Brakel, Brederode, Brienen, Broekhuisen, Bronk horst, .Buren, Delft, üiepenbroek, Dilft, Dinther, Doerne, Does, DoornikJ Dorniek, Doorwerth, Dorth, Driel, Dron- ,gelen, Druten, Duijn, Duivenvoorde, Dussen, Eijck, Eijl, Erp. Erpe, Fanquemont, Galen, Gavre, Geldrop, Gennep, Gent, Gestel,- Giessen, Goer, Grez, Greinberg, Groene veld, Groesbeek, Gronsveld, Gruter, Gueldre. Deel II geeft ons merkwaardige aanteekeningen be­ treffende : Haaften, Haemstede, Haer, Haerlem, Haeck, Heer, Hees, Heijnsberg, Herlaer, Hersel, Hertoghe, Herwijnen, Hessen, Hetere», Heukelum, Heusden, Heusch, Hoboken, Hoemen, Hoen, Hoeven, Holset, Hönnepol, Honselar, Horn, Heurne, Huerne, Horst, Hovelwijk, Huijgens, Huijn, Hulsberg, Hulst, IJzendoorn, IJsselsteiu, Jode, Jonghe, Kadzand, Campen, Capelle, Keeken, Keppel, Kessel, Cleves, Coevorden, Coe Coninck, Corput, Cortenbach, Cralingen, Criekenbeek, Cuyk, Culeoborg, Langhe, Lawick, Leeuwen, Leiden, Lek, Lennep, Leuth, Liesveld, Limburg, Lijnden, Loenersloot, Lookhorst, Loo, Loon, Maalstede, Malburg, Malsen, enz. Niets dan authentieke gegevens worden in dit werk vermeid met opgaaf der bronnen waar het origineel van het document berust, het geen natuurlijk de waarde van deze arbeid verhoogt Niet alleen historische en heraldische bijzonderheden betreffende verschillende families zijn hier te vinden doch ook omtrent heerlijkheden, kasteelen en stedewapens valt hier veel nieuws te putten. Meer willen wij voorloopig van dit belangrijke werk niet zeggen, men vrage het aan onzen bereid willigen biblio­ thecaris ter inzage en oordeele zelf', en men. zal'ons zeker niet ten kwade duiden dat wij de niet hoog genoeg te schatten arbeid van ons Eere lid een ?'ereplaats in onze bibliotheek gegeven hebben. 's Gravenhage, Jan. 1900. W. S. v. S. . Louis XVII. Allen, die belang stellen in de vraag of de te Delft op 10 Augustus 1845 overleden Lodewijk XVII, vroeger bekend als Naundorff, werkelijk een zoon is geweest van Lodewijk XVI en van Maria Antoinette, kunnen wij den raad geven eens kennis te nemen van het voor onze Bibliotheek ten geschenke ontvangen boekwerk. De titel is: La Question Louis XVII, étude historique publiée sous la DirecHon de M. Otto Friedrichs, Paris Sociéie Anonyme ??la Pluine', Rue Bonaparte 31. De schrijver behandelt daarin alles, wat tot nu toe over deze belangrijke zaak is bekend geworden, en de feiten, die door hem worden aangehaald, de bewijzen, die hij heeft kunnen verzamelen, zijn zoo overtuigend en naar mijne meeniug voor zoo weinig weerlegging vatbaar, dat wel zeer weinig personen het boek na lezing zullen wegleggen, zonder de ernstige overtuiging te hebben gekregen, dat de te Delft begraven martelaar in waarheid was ??de Dauphin'. Het werk circuleert thans bij de Haagsche Leden van ons Genootschap en is dus daarna verkrijgbaar voor de buitenleden. J. C. GIJSBERTI HODENPIJL VAN HODENPIJL. ÏMSt©U® 19 ©O, ]