De Nederlandsche Leeuw, jaargang 18 (1900)

39 40 den 19 Junie 1759 is mijn Broeder Albertus Hodshon Junior getrouwt met Mejuffrouw Catharina Cornelia van der Graas. Blz. 11. den 19 Februarie 1725 is mijn Vader JanBarnaart overleden in den ouderdom van bijna 34 jaare als zijnde geboore den 20 Februarie 1691 des morgens ten 7 uuren en begraave in een graf in de groote kerk waar uijt zijn gebeente zijn overgebragt in onse graftkelder, in dezelve kerk op den 24 Meij des Jaars 1755. den 5 October 1770 is mijn behuwt Vader Albertus Hodshon des Avons ten tien uren in den ouderdom van 67 Jaaren en 3 Maande, min 9 daagen overleeden, zijnde geboore den 14 Julie 17(03) (1) en deszelf Lijk is den 11 en d°. des middags bijgezet in onze grafkelder in de groote Kerk in de Middeltrans. den 19 October 1772 des morgens te 4 uuren is op Spaar en Hoove overleede Jacob Crayestein Hodshon zoon van Broeder Albertus Hodshon zijnde gebooren den 4 December 1764 en dus in de ouderdom van 7 jaar 10 Maende en 15 daagen en deszelfs Lijk in den 23 d°. Begraaven in de groote Kerk. den 7 April 1773 des morgens vroeg is Helena van Vollenhoven dogter van J. van Vollenhoven Wilmsz. en Helena Hodshon overleeden in de ouderdom van maar 17 daagen als zijnde geboore den 21 Maart. den 12 Januarie 1774 is mijn Man Isaac Verhamme des Avons Eeve voor neege uuren overleeden in den ouderdom van 62 Jaare Een maent en 17 daagen als zijnde geboore den 26 November 1771, zijnde deszelfs Lijk den 19 d°. des middags bijgezet in onze grafkelder in de groote Kerk in de Middeltrans. Blz. 12 en 13 zijn blanco. ?? Blz. 14. De Trouwdagen van mijn Man Zaligers Neeven en Nigten. den 6 Maart 1774 is David Mattheus van Gelder de Neufville getrouwt met Elizabeth Barnaart. Den Haag. J. C. G. H. V. H. Gegevens omtrent den burgerlijken stand van officieren in de 17de eeuw te Hensden in garnizoen, en hunne huisgezinnen, doo r Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND. (Vervolg van kol. 20.) B. DOOPELINGEN. 1620. 31 Jan. Rachel, d.- v. Capitaine la Roche de Crequi. 1621. 23 Juni. Peter, z. v. Antony Kerreweer en Catelijn Loquermans. 1622. 28 Jan. Philips, z. v. Mr. Schoonhoven, luit*, van den Heer van Kessel, en Emerentia le Grue. 1623. 26 Oct. Johannes, z. v. Cap. Cassiopijn en Joffr. Johanna üytenbrouck. 21 Juni. Hester, d. v. Eduwaert Carpentier en Lijsiet van Gellecom. 1624. 4 Febr. Godevaert, z. v. Jor Caspar van Hyck en Juffr. Susanna de Rechtere. (1) Br stond oorspronkelijk 1770, hetgeen met potlood is veranderd in 1703. 1625. 27 Febr, Hester, d. v. Antony Kerreweer, luit*, van Haesfelt, en Catelijn Loquermans. 13 Juni. Willemijn Heylwich, d. v. Jor. Caspar van Eyck, luit*, van den Grave van Hoorn. 1626. 6 Dec. Gijsbert, z. v. Jor Oth van Suylen van der Haer en Joffr. Agnes Segers van Wassenhove. 1627. 28 Juli. Anna, d. v. Eduwaert Carpenter en Lijsbet van Antwerpen. 1628. 5 Maart. Reynier, z. v. Hugo van Mierop en Geertruydi van Ommeren. 19 Maart. Johan Gijsbrecht, z. v. Jor Ottovan Suylen en Agnes Segers van Wassenhoven. 26 Maart. Hollandina, d. v. Sijn Genade Grave Willem van Nassau. 30 April. Hendrick, z. v. Jor. Hendrick van Bergaigne, ritmeester, en Maria van Heerdt. 20 Aug. Elizabeth, d. v. Hendrick Doys, luit*, van Cap. de Bije, en Joffr. Arnulde Dubbels. 3 Oct. Anthoni, z. v. Anthony Keerueer saliger me­ morie, en Catalijn Loquermans. 1629. 16 Jan. Christina Blandina, d. v. Cap. Maximiliaen Sander en Hester de Hertoch. 14 April. Helena, d. v. d. ritmr. Bergaigne en Maria van Heert. 10 Juni. Wilhelmina Cristina, d. v. Zijn Genade Graef Willem van Nassou. 14 Aug. Margrita, d. v. Hugo van Miroop, vendrig van Cap. de Bie, en Gertruit. 9 Sept. Jan., z. v. Hendrick Duys, luit*, van Cap. de Bie, en Arnolda Dubbels. 1630. 3 Jan. Michiel Ernst, z. v. cap. Maximiliaen Sanders en Joffr. Hester de Hertoghe. 20 Aug. Gerrit, z. v. cap. Hendrick de Leeuw en Heyltjen Dircks Wijntracq. 1631. 14 Jan. Christiaen Wilhelm, z. v. cap. Maximi­ liaen Sander en Ester de Hertoge. 24 April. Willem Adriaan, z. v. Jor Otto van Suylen en Joffr. Agneta Wassenhoven. 10 Juli. Marij, d. v. Mr. Dublet en Joffr. Catalina Bruynings. 18 Sept. Catelijn, d. v. Cornelis de Leeuw, Cap. van een oorlogsschip, en Heyltjen Dircks Wijntracq. 25 Sept. Alexander, z. v. cap. Sanders en Hester de Hertoch. 23 Dec. Anna Catharina, d. v. Claes de Goyer, cap. luit*, van den overste Loo. 28 Dec. Beatris, d. v. Simon van der Does en Joffr. Catalijn la Forest. 1632. 23 Jan. Maria Magdalena, d. v. Casparus Wustefelt, ritmeester onder den Grave van Nassau. 31 Aug. Maximiliaen, z. v. Maximiliaen Sanders en* Ester Hartochs. 1633. 15 Febr. Catharina, d. v. Jor. Gielis van Hogen­ dorp, cap., en Joffr. Catharina Hertmans. 11 Aug. Anna Geertruyd, d. v. Cap. Aelbert ter Voort.