De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

VAN HE T GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSCME LEEUW. 19' Jfta.rga.ng 1901 .