De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

179 180 ia gesneden hout is aangebracht he t wapen de r familie Van Dinter, zijnde in rood ee n bijenkorf, waarachter twee gekruiste vorken me t 4 tanden alles va n goud, aanziende helm zonder helmteeken, dekkleeden rood en goud en het opschrift X Novem* A« MDCCXXXVI. Ter nadere toelichting va n de in jaargang 190 1 blz. 18 gegeven beschrijving va n de kwartieren va n het echtpaar Coymans x Raye diene he t volgende, ontleend aan he t voor enkele maanden verschenen prachtwerk van den heer Macco te Aken, getiteld â??Gresehiehte und Genea­ logie de r Familien Peltzer1', blz . 323 , in verband me t hetgeen me n vindt bij â??von Fürth, Aachener Patricier familien' II, blz. 219 . Daaruit blijkt da t Nicolaas Raye gehuwd wa s me t Maria Grasz en dat dit echtpaar woonde in he t oude hertogdom Limburg, te n zuiden va n onze provincie Limburg en thans deel uitmakend va n de Belgische provincie Luik. Zi j hadden 3 kinderen volgens von Fürth. D e oudste dochter Maria Raye is gehuwd met Everard Pelser, niet behoorende tot de Akensche familie me t de drie meerbladen in het wapen, waaraan het werk de s heeren Macco hoofdzakelijk is gewijd, maar waarschijnlijk tot de familie Pelser, di e in het hertogdom Limburg in aanzien wa s en later Pelser van Lichtenberg heette, voerende 1 en 4 een schapenhuid, 2 en 3 drie ruiten), hoewel zijn plaats in de genealogie van da t geslacht no g niet met zekerheid valt aan te wijzen. Het tweede kind wa s Catharina Raye, gehuwd me t Nicolaas Nollens, schepen in de bank va n Baelen, het derde kind wa s een zoon Leonard Raye, ui t wiens huwelijk me t Catharina de Schott geen andere kinderen gesproten schijnen te zijn da n Maria Raye, gehuwd me t Jeröme. Coymans (vo n Fürth zegt Goeman of Coemans), wier grafschrift en kwartieren wi j te Beverwijk hebben aangetroffen. Macco vergist zich blijkbaar, waar hij de vrouw van Eberhard Pelser ee n dochter va n Leonard Raye en Katharina de Schott noemt in plaats va n haar Nicolaas Raye en Maria Grasz tot ouders te geven. Daar hij naar von Fürth verwijst, zonder op de juistheid va n diens opgaven iets af te dingen, hebben wi j hier blijkbaar me t een bloote onnauwkeurigheid te doen. Wi j vinden echter bij dezen schrijver no g eenige bijzonderheden omtrent de familie Grasz, die , omdat dit geslacht onder de kwartieren op de n Beverwijkschen grafsteen voorkomt onze aandacht verdienen. Everard Pelser kocht in 160 5 van Huprecht Panhuys he t goed Nuwerat, genaamd he t Grasleen tusschen Eupen en Neureth (Neuerath?) gelegen, me t welk goed zijn zoon Leonard Pelser, Maier te Limburg en schepen in de banken va n Baelen en Eupen, 23 Sept. 1631 is beleend. Di t goed ontleende zijn naam aa n Jan Gras, ui t wiens huwelijk me t Antonette Sunters een dochter Maria Gras sproot die met Huprecht Panhuys was gehuwd O f Maria Gras, de vrouw va n Nicolaas Raye ook ee n dochter va n genoemd echtpaar wa s blijkt niet, evenmin in welke relatie de hier genoemde leden van de tamilie Raye stonden to t meer andere personen van dien naam die in de 17e eeuw onder het Amsterdamsche patriciaat ee n voorname plaats hebben ingenomen O p den kwartierstaat-Backer, in de serie door va n Epen uitgegeven, vindt me n een andere ta k der familie Raye, die omstreeks denzelfden tijd va n Limburg naar Amster­ dam kwam. Huwelijken te Makassar va n 1727â??1828, medegedeel d doo r W . WIJNAENDTS VAN RESANDT. Ter zake vindt me n in het oud-archief te Makassar: 1°. ee n trouwboek va n 1727â??1748, aangehouden door de predikanten Tobias Johannes va n der Ley , Her­ manus va n Loon en Petrus Sebastianus Erckenswijk. 2<>. ee n trouwboek va n 1751 â??1780, aangehouden do.or de predikanten Hermanus Vedder en Henricus de Grave. 3». ee n gebodenboek va n 1729â??1784, aangehouden door de vijf bovengenoemde predikanten en Johan Hen­ drik Haeffely. 4°. ee n trouwboek va n 1820â??1828, aangehouden door den predikant P. van Laren. 5°. consentbrieven va n 1765 â??1815. 6°. trouwbrieven van 1815â??1823. 7». consentbrieven va n 1819â??1828. In 182 8 werd de Burgerlijke Stand ingevoerd, terwijl van vóór he t jaar 172 7 geen oude registers alhier meer voorkomen. Bovendien komen achterin het doopboek van 1727â??1738 ook no g de huwelijken voor va n 1727 â?? 1738. De onder 1, 2 en 3 genoemde boeken verkeeren in vrijwel ontredderden staat, het ontcijferen wa s dikwijls onmogelijk op door vocht en witte miereu aangetaste bladzijden. Hieronder geef ik aanteekeningen ui t die boeken, zooals telkens bovenaan vermeld za l worden, de aan­ teekeningen zooveel mogelijk aangevuld ui t gelijktijdig aangehouden registers va n ondertrouw enz . De eerste helft dezer gegevens bevat vrijwel alle alhier gesloten huwelijken, in de laatste helft na m ik voornamelijk de meer bekende namen over. Dese navolgende zijn door de n predikant Tobias Johannes va n de r Le y ge ­ trouwt en ingeschreven. 8 October 1727 , Antony Mettering,. va n Keulen, cor poraal in Comps dienst, j. m. en Anna va n Bouton (d. w. z. de inl. christenvrouw Anna van het eiland Boeton (W.) ) 21 October 1727 , Martinüs Welvaert, va n Groningen, zadelmaker in Comps dienst, j. m. , me t Maria Leendertsz., va n Macassar, j. d. 26 October 1727 , Willem Evertsz. Kloot, va n Amster­ dam, draijer in Comp8 dienst, j. m., me t Cornelia van Macassar. 22 November 1727 , Hans Bartholomeus Rijslant, va n Goslaer, sergeant in Comps dienst, j. m., me t Jo­ hanna Langet, weduwe va n wijlen de n borger Jero nimus Josephus. 12 Juli 1728 , Jan Eïbel, va n Jaarleben, huystimmerman in Comps dienst, j. m., me t Elisabeth Lehitoe. 15 Augustus 1728 , Antony de Visser, va n Delft, dis­ pensier in Compsdienst, j. m , met Elisabeth Bomberg. 22 Augustus 1728 , David de Vos, va n Banda, onder­ chirurgijn in dienst der E. Comp., j. m., met Apollonia Abramsz , van Macassar. 26 October 1728 . Hendrik Jansz., va n Brussel, scherp­ rechter, me t Elisabeth van Samarang. 19 Februari 1729 , Cornelis de Koning, va n Zierikzee,