De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

191 192 Budolph Anthony bn de S. Soglio of Salis alleen, ge­ boren te Arnhem . . . etc. (Zie de mededeelingen van den heer Wildeman, kolom 160). Huwt 1<> M. Th. Mig er s. (1) Huwt 2° aan de Kaap de Goede Hoop 4 Juni 1804 met Sophia Cornelia Adriana,bsse vanReedevan Oudshoorn. geboren aan de Kaap de Goede Hoop 23 October 1782, overleden te 's Gravenhage 29 Juli 1851, dochter van Baron William Ferdinand en van diens 2e echtgenoote Gesina Kirsten. Heeveel kinderen uit het eerste huwelijk sproten, is mij onbekend, uit het tweede zes dochters: 1. Wilhelmine Gesine Ferdinande, geboren aan de Kaap 13 April 1805, overleden te Bern in Zwitserland 10 April 1880 als weduwe van Frederik von Peyer Im-Hof. 2. Catharina Caroline, geboren aan de Kaap 16 April 1806, overleden te Maastricht 31 Mei 1873, weduwe van Jhr. Jean Eberhard Paul Ernest Gericke van Herwijnen, geboren te Kleef in 1784, gouverneur van het Hertogdom Limburg, commandeur Ned. Leeuw, overleden te Maastricht 19 Nov. 1843. (Hij was eerst gehuwd geweest met Jeanne Marie Fran­ cisca Lauten, dochter van Jean Wilhelm en van Susanne Magdalena Catherine von Gosman). 3. Sophia, gehuwd met Donker Curtius., 4. Constance Caroline Julie, geboren te Aurich 27 Maart 1810, overleden op den Huize ??Pavillon' te Velp 5 Januari 1885. Huwt te 'sGravenhage 28 Mei 1834 met Eduard Ernest Anne bn van der Duyn, geboren te Brussel 6 Juli 1799, overleden te Velp 25 Februari 1860, kamerheer des Konings i. b. d., zoon van Bn Willem Hendrik en van Susanna Jacqueline Josine gravinne van Bijlandt. 5. Caroline, overleden. 6. Wilhelmine, geboren 18 Juni 1815. Is waarschijnlijk nog in leven. W. M. C. REGT. Snels-van Bleyswijk (XIX, 112, 159). ?? De te dezer plaatse genoemde Jacob Croo(c)k, geb. 1628, overl. 1679, zoon van Abraham Crook en Emmetje JorisA1 Fuyk, huwde 1651 Willemina Hopcooper, geb. 1626, overl. 1697, eenig kind van Gerrit Cornelisz. Hopcooper, secretaris van Gouda 1637, raad aldaar 1638, overl. 1653, gehuwd 1627 met Gooltje van Someren van Vrijenes. W. H CROOCKEWIT. Verbis (XIX, 128). ?? Cornelis Verbis : of a Verbis, van Duisburg a/d Rijn, stud. te Franeker, werd in 1716 als proponent voor den Ind. dienst bevestigd, kwam in 1717 op Java aan en werd in 1719 bijdeNederd. Gem. van Batavia geplaatst. Hij overleed daar 13 Juli 1733. Zie: v. Troostenburg de Bruyn, O. I Predikanten, waar geen verdere genealogische bijzonderheden worden mee­ gedeeld. W. M. C REGT. 8 Juli 1629 (Waalsche kerk), dr van Jean L en van Maria de la Garde. Wie kan mij opgeven van Pieter v. B. de geboorte (doop) en zijne ouders? Van Binckuorst. ?? Pieter van B., gest. te 's-Gravenhage 3 Juli 1697, getr te 's-Gravenzande 22 Febr. 1668, ondertr. te's-Gravenhage 12 Febr. 1668, als schutter ingeschreven 14 Maart 1670 te 's-Gravenbage en voorkomende in 1670 als schoolmeester, huwt Maria Lauron, ged. te 's-Gravenhage (1) Wie deelt mij iets mede aangaande de voorouders van Mi Th.. Hilgers ? den Haag. J. C. G. H. v. H. van Helsdingen. ?? In de Genealogie van Helsdingen in dit Maandblad, vind ik geen juiste plaats voor Petronella van Helsdingen, gehuwd met Willem Bartelsz. van Butten. Zij kwam 4 Jan. 1652 met attestatie uit Middelburg naar den Briel en wordt ook Pieternella Henrix genoemd. Was toen ter tijd in Middelburg een Henrick van Helsdingen bekend? Wie kan hier inlich­ tingen geven ? H. P M. v. W. van Onna. ?? Gevraagd wapen van Willem van Onna, regent Zijdewindhuis te Amsterdam 1762. H. P. M. v. W. Familie Schultz. ?? Ondertrouwd in de Luthersche kerk te 's-Gravenhage 13 November 1785: Johan Jacob Schultz, geboortig uit het Graafschap Stralsund, met Sophia Christina Philippina Daubern, geboortig uit Nassau-Weilburg. Uit dit huwelijk werden geboren (allen gedoopt in ge­ noemde kerk), Carl Magnus, 17 April 1786 (get. Carl Magnus Baron van Sprengporten). Sophia Elisabeth, 9 Mei 1787. Andreas Jacob, 19 Oct. 1788. Johanna Maria, 11 Dec. 1789. Gevraagd worden : 1°. ouders en grootouders van deze echtelieden , 2°. verdere nakomelingen. Amsterdam. H. J. SCHARP. VERBETERINGEN. In het laatst uitgegeven Supplement op den Catalogus zijn eenige fouten ingeslopen, die wij hierbij herstellen, onder aanbieding onzer verontschuldigingen voor het ge­ pleegde misdrijf: Op blz, 2 moet worden vermeld: bij No. 320 (als schenker) (CXXXI). ?? ?? 323 (, ?? ) (CXXXI). Op blz. 5 en 6 zijn de Nos 360, 361, 362, 363, 364 en 365 geen overdrukken van het Alg. Nederl. Familie­ blad, maar wel uit ??De Wapenheraut'. November 1901. J. C. G. H. v. H. INHOUD 1901, Nos. 11 en 13. Bericht. ?? Het geslacht Mollerus, door Jhr. H. H. Röell. ?? De gedenksteen van den A.dmiraal Anthony Pieterson, door C. F. Gijsberti. Hodenpijl. ?? Van Rosevelt en Roosevelt, door J. van der Minne. ?? 1.6 kwartieren der kinderen van O. G. Pierson, medegedeeld door B. v. T. P. ?? Grafsteden in de kerk te Beverwijk, door Mr. H. J. Koenen. ?? Huwelijken te Makassar van 1727??1828, medegedeeld door W. Wijnaendts van Resandt. ?? Geslacht Faure te Bergen op Zoom, medegedeeld door Fred. Caland. ?? Vragen en Antwoorden. Bastingius (XVIII, 91). ?? Van der Graaft de Vapour (XIX, 159). ?? De Salis (XIX, 128. ?? Snels-Van Bleyswijk (XIX, 112, 159). ?? Verbis (XIX, 128). ?? Van Binckhorst. ??? Van Helsdingen. ?? Van Onna. ?? Schultz. ?? Verbeteringen. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.