De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek Genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw. Dit blad verschijnt omstreeks het midden van elke maand en wordt alleen aan de leden van het Genootschap gezonden. Bijdragen en correspondentie betreffende de redactie en verzending van het Maand¬≠ blad te richten aan den redacteur, Jhr iMr. F. BEBLAEETS VAN BLOKLAND, 62 Koninginnegracht, te Gravenhage. -% Brieven, aanvragen enz., betreffende het Genootschap en de bibliotheek te richten aan den secretaris-bibliothecaris, J. C. GIJSBERTI HODENPIJL VAN HODENPIJL, Sophialaan 12, te 's Gravenhage. Contributi√ę n enz., aan den penning¬≠ meester C. F. GIJSBERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft Leden te 's Gravenhage betalen per jaar f 10 00. Zij die buiten 's Gravenhage wonen f6.00 De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. N08. 2 en 3. X/I XLe Jaargang. 1901, Tot lid zijn benoemd: J. VAN DRUTEN .... 90 Voorstraat. Utrecht. J. F. VAN MAANEN Rijswijk. Wijziging: van adres: O. G. D'A√?MERIE, kasteel Anderlecht, Anderlecht bij Brussel. J. Vv*. DES TOMBE, Kloosterpark, de Bilt. Vf. J. M. VOORENDONE, Huize Schoonoord, de Bilt. J. D. WAGNER, Gorinchem. ' H. WESSELIUS Sr., 527 Keizersgracht, Amsterdam. Ledenvergadering op Haandag i Maart 1901. Bij afwezigheid van den Voorzitter werd de vergadering, welke in een der zalen van het Zuid-Hollandsen Koffie¬≠ huis bijeenkwam, geleid door den Heer J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl. Nadat de notulen der vorige vergadering waren gelezen en goedgekeurd, wordt de rekening en verantwoording van den penningmeester over het afgeloopen jaar in handen gesteld van de Heeren van Beeck Calkoen en Pahud de Mortanges, die voorstellen die rekening onder dank¬≠ betuiging aan den wegens ongesteldheid afwezigen penning¬≠ meester goed te keuren, waarmede de vergadering zich vereenigt. Vervolgens wordt het jaarverslag van den secretaris¬≠ bibliothecaris over 1900 uitgebracht. Door den dood verloor het genootschap de leden R. P. van den Bosch en S. J. L. Baron Creutz en de eereleden Ch. Piot en J. A. Koopmans, een achttal leden bedankten, terwijl √©√©n lid moest worden afgeschreven wegens niet betaling zijner contributie. Door het toetreden van 19 nieuwe leden is het totaal thans geklommen tot 121 leden, de eereleden en correspondenten niet medegerekend. Al is er nu ook eene voortdurende vermeerdering van leden te melden, toch zou het aantal grooter kunnen zijn, indien het be¬≠ -ar staan van het Genootschap meer algemeen bekend was, dit jaar zijn verscheidene leden toegetreden, die vroeger met den werkkring van het Genootschap onbekend waren. Het zou dus eene nuttige zaak zijn, indien ieder lid eens eene poging wilde aanwenden een of meer personen voor het lidmaatschap te winnen. De gevolgen zouden aan het Genootschap zeer ten goed e komen, want het Maand¬≠ blad zou worden vergroot, meer platen zouden het blad kunnen versieren, de catalogus der bibliotheek zou, na herzien te zijn, kunnen worden herdrukt en aan de 'bibliotlieek zou ten slotte een vast verblijf kunnen worden gegeven. De bibliotheek breidt zich zeer uit en het Bestuur mag niet nalaten nogmaals zijn hartelijken dank te betuigen aan hen die door het schenken van boekwerken hunne¬≠ belangstelling in het Genootschap toonden, het beveelt zich bij voortduring voor geschenken aan Van de biblio¬≠ theek werd door de leden een druk gebruik gemaakt. Alle boeken zijn thans nog opgeborgen ten huize van den bibliotheearis, zoodat drie goed gevulde kasten, benevens eenige portefeuilles en een boekenstandaard, eigendom van een der bestuursleden daar aanwezig zijn. Reeds meermalen is de vraag overwogen of het niet mogelijk zou zijn de boeken in een eigen lokaal te bergen, waar de leden gedurende eenige uren per week zouden kunnen komen werken en waar de bestuurs- en algemeene ver¬≠ gaderingen zouden kunnen worden gehouden. De groote kosten aan een eigen lokaal verbonden, geschat op ten minste ∆? 250 per jaar, zonder daarbij nog te rekenen op meubilair, licht, vuur, enz., waren oorzaak, dat aan het plan geen verder gevolg kon worden gegeven, eene aan¬≠ zienlijke vermeerdering van leden zou echter de zaak mogelijk maken. Het bewaren eener zoo omvangrijke boekerij bij een der bestuursleden heeft altijd groote be¬≠ zwaren, al heeft een bestuurslid daartoe de noodige ruimte beschikbaar, dan blijft nog steeds het bezwaar van tijdelijke afwezigheid bestaan. Een herziening en herdruk van den catalogus wordt door het Bestuur dringend noodig geacht, de oude voor¬≠ raad is geheel uitgerjut, doch de kas laat thans nog geen herdruk toe. Zoodra dit wel het geval zal zijn, stelt het bestuur zich voor uit de leden eene commissie te benoemen