De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

23 24 â??hollan t he m aengecome n b y dod e va n Johann a va n â??Hodenpijl , vro u to t Schagen , sijnr e moede r A 0. 147 6 â??onde r Clauwert , abt' . De zoo n za l vermoedelij k we l de n voornaa m zijne r moede r hebbe n gekend . (1 ) J. C . GIJSBERTI HODENPIJL VAN HODENPIJL. II. De ander e o p d e plaa t afgebeeld e grafzer k is ui t de Jacob van Serooskerke, Heer van Jan Micault (zoon van . . . . M. Serooskerke, enz. , st. 153 1 (zoon e n d e Conroy) tr . Livina van Pieter v. S. en Cornelia van van Welle van Cats (d . v. Klaaa Haemstede) tr . 1° Jacoba van den v . W . v. C. en Geertruid va n Eynde (dochter va n Augustijn v. Botland). d. E. enElisabeth van de Coulster). Hieronymus van Serooskerke, Heer va n Serooskerke, enz., st . 1571 , tr. Elisabeth Eleonora Micault, st . 1581 . Pieter Hugenzoon, Heer va n Heerjansdam, enz. , st. 1515 , tr. Maria van Turpijne. kerk te Capell e en dekt e he t gebeent e va n Jh r Philibert van Tuyll van Serooskerken, Ridder , Vrijhee r va n Tien­ hoven , Hee r va n Maalstede , Capelle , Biezelinge , enz. , li d van he t Colleg e va n Gecommitteerd e Rade n en Raa d te r Admiraliteit i n Zeeland , overlede n 2 5 April 1639 , e n van zijn e echtgenoot e Anna van Heerjansdam, overlede n 23 Februar i 1643 . De kwartierwapen s worde n verklaar d doo r de volgend e tabelle n : Adriaan Pieterszoon, Heer va n Hendrik van de Werve, st . 1540 , Sandelingenambacht, st . 1515 , tr. (zoon van Simon v.d.W. en Catharina 4° Catharina van Brimeu, st . va n Serooskerke) tr . Heilwig van 1512 (dochter van Pieter v. B. cn Cuyck, st . 157 1 (dochter va n Dirk Magdalena va n Vriessele). v . C. en Isabella van Etten). Hieronymus Sandelijn, Heer va n Herenthout, tr 1° Catharina van de Werve Philibert van Serooskerke, Heer van Serooskerke, enz., st. 1579 , tr. 2° Catharina (o f Constantia) Sandelijn, st . 1616 . Philibert van Tuyll van Serooskerken bovengenoemd. Paulus van Nassau (zoon va n Jan b d v. N . en Adriana va n Cornelis Suys, st. 1521 (zoon van van Schoonhoven, PieterS.en Johanna vander Burch), t r deCottereau. tr. Maria de Jonge, st. 1566 (dochter van M r Cornelis d. J. enMechteld van de r Merwede). Arent van Heerjansdam, Heer va n Heerjansdam, st. 1543 , tr. Johanna Suys. Haestrecht) tr . Catharina van Haeften. Robbert van Schoonhoven, Heer va n 'Wanrode, tr . Anna van Nassau, st . 1592 . Pieter van Heerjansdam, Heer va n Heerjansdam, st . 1588 , tr. Adriana van Schoonhoven, st . 1613 . Anna van Heerjansdam bovengenoemd. (1) He t vorenbedoelde handschrift maakt no g melding van de vol­ gende versregelen â??in tabula suspensa in templo paroch.': De kerk to t de A anschouwers, 1. Aanschout mij nu ter tijd. mijn mueren en pijlaaren, Die no g me t schilderij, no g kostelijke altaaren Verciert zijn en bekleed, maar om en om begift Met stigtelijke leer en Goddelijke schrift. 2. Ik hebbe geen gebeent, no g klederen va n de dooden, Maar hier he t Vader Ons, en daar de tien Geboden, En gronden de s Geloofs, en Avondmaal en Doop, En al wa t ik vertoon, da t is om niet te koop. 3. Mijn glaasen ongeverft, in 't Noorden en in 't Zuyden Doorschijnt he t helder ligt en straalt zo op de luyden, De Beelden di e zijn weg, voor beelden komt he t Volk En word te r zaligheyd geleert door Godes tolk. 4. Men hoort in mi j geen stem, dan me t bekende reden Die troosten kan he t best, en beetren kan de zeden, Men biegt hier voor geen mensch, maar voor dien God di e leeft, En di e de zonden al genadelijk vergeeft. 5. Men roept geen Heylgen aan, want Santen en Santinnen JEn moet men neffens God niet eeren no g beminnen, Christoffel ken ik niet, ik ken alleene Christ, Die elders zoekt zijn heyl, die heeft zijn heyl vermist. L. HONDIUS. B. v . B . Grafstede n in de kerk te Beverwijk doo r Mr . H . J. KOENEN. [Vervolg). Jeronimu s Coyman s wa s (volgen s he t artikel Coyman s in Va n Oyen' s Stam - en 'Wapenboe k I , blz . 168) , gebore n 2 Jan . 159 8 e n huwd e 9 Me i 162 3 me t Maria Raye , men ka n than s du s oo k d e sterfdatum s va n di t echtpaa r invullen. Aan éé n de r pilare n hang t verde r ee n ruitvormig rouwbor d me t he t wape n va n Coymans , nl . in gou d 3 zwart e koeiekoppe n en-halze n (half-profiel) , helmteeke n een dergelijk e koeieko p e n -hal s tussche n ee n goud zwart e vlucht , dekkleede n gou d en zwart . He t randschrif t luidt: â??Aetati s 1 4 obiit 21 Januari 1668' . Ee n tweed e der ­ gelijk bor d beva t gee n ander e inscripti e da n â??Ann o 1657' . Waarschijnlij k zijn e r du s twe e zoon s va n Jeronimu s Coyman s jon g overleden , hoewe l he t on s moe t verwonderen , dat i n 165 4 (166 8 mi n 14 ) no g ee ü kind ui t het in 162 3 geslote n huwelij k de r echtgenoote n Coyman s â?? Ray e zo u gebore n zijn. He t artikel Coyman s i n he t Stam - e n Wapenboe k vermeld t ui t di t huwelij k slecht s éé n dochter , Catharin a Coymans , di e Merestey n aanbrach t aa n Constantij n Sohie r d e Vermandois , Hee r va n Warmen huizen , verheve n to t baro n de s H . R R .