De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

25 26 Uit dit huwelijk werd op Meresteyn geboren 17 Mei 1645, Nicolaas baron Sohier de Vermandois, heer van W armenhuizen, Crabbendamme, Oud-Poelgeest en Mere­ steyn, hoogheemraad van Schieland, gehuwd met Jvr. Anna' Christina Pauw van Bennebroek, bij wiens do.ód in 1690 Meresteyn is verkocht aan zijn neef (1) den Amsterdamschen burgemeester JacobBoreel,gevolmachtigde tot den Rijswijkschen vredehandel, heer van Duinbeke en Westhove, die er een nieuw huis op liet zetten, doch wiens zoon Jacob Boreel, postmeester te Amsterdam, in 1714 Meresteyn heeft verkocht aan Hendrik van der Spelt â??die hetzelve als nogh in den tegenwoordigen jare 1729 bezit, en nog dagelijks verbetert'. Daar het wapen van Van der Spelt niet bij Rietstap voorkomt, meen ik goed te doen het hier te beschrijven, zooals het door Brouerius van Nideck in zijn â??Zegepralend Kennemerland' wordt afgebeeld, nl. in blauw een kruis vergezeld in het lste en 44e kanton van een achtpuntige ster, in het 2e en 3e van een bladerlooze korenaar, alles van zilver. Zijn vrouw behoorde tot de bekende familie Pels, voerende: door­ sneden 1 in blauw een vierblad van goud, 2 in zwart een schuinkruis geblokt van zilver en rood. V. PELS. Op het orgel van de kerk leest men: Liberalitate singulari erga oppidum Beverovicense organa haec hymnis sacris modum praebentia Anna Elisabeth Geelvinck ab Hoogelande Vidua viri amplissiim Johannes Lucae Pels Hoogelandiae toparchae Judicum Amstelodamensium quondam praesidis de Suo D D et P C ] 756. Hieronder de alliantiewapens van Pels en Geelvinck, beide met een blauw hartschild beladen, waarin een zilveren schuinkruis (Hoogelanden?). Het wapen van Pels is hier, waarschijnlijk om het hartschild te kunnen aanbrengen, gevierendeeld: 1 en 4 in blauw een gouden vierblad, 2 en 3 in zwart een van zilver en rood geblokt schuinkruis. De heer Jan Lucas Pels van Hoogelanden, bewoonde in 1729 de buitenplaats Akerendam, in de onmiddellijke nabijheid van Beverwijk gelegen (tegenover het station). Het huis vertoont nog steeds het 17de eeuwsch karakter. Door het huwelijk van Anna Maria Pels, vermoedelijk zijn dochter of zuster, met Johan Hieronymus Boreel, geb. 1684, overl. 9 Sept. 1738, secretaris van Amsterdam, zal de heerlijkheid Hoogelanden in dit geslacht overge­ gaan zijn. Een ander lid van de familie Pels, met name de heer Pieter Pels, was in de dagen van Brouerius van Nideck eigenaar van de destijds zeer fraaie buitenplaats Wester wijk (1). Vermoedelijk waren deze Pels'en kinderen van Andries Pels, koopman te Amsterdam en agent van Zweden aldaar, die in 1682 met Agneta Bouwens huwde (een hunner dochters huwde Jan Bernd Bicker, drost van Muiden), en wiens kwartierstaat voorkomt bij van Rhede (1) Jacob Boreel was gehuwd met Isabella Coymans, wier vader Balthasav de oudste broeder van Jeronimus Coymans van Meresteyn was. Balthasar's weduwe Maria Trip hertrouwde met Jonker Pieter Buysch, geëligeerde raad der provincie Utrecht, wed' van 5T. N van Halewijn, zoon van Jan en Dorothea de Ram, behoorende tot het boven besproken geslacht Ruysch. (1) Hebben zij daaronder het tegenwoordige Rooswijk van de familie Del Court van Krimpen te verstaan, of lag er tusschen Rooswijk (niet bij Brouerius vermeld) en Westerhout nog een thans verdwenen buitenplaats? van der Kloot en Bar. Immers de vader van dien Andries heette eveneens Jan Lucas. Op genoemden kwartierstaat kan men zien dat het wapen nog al verschillend voorkomt, men vindt: gedeeld 1 het vierblad, 2 het kruis, of doorsneden 1 het kruis, 2 . het vierblad, of doorsneden 1 het vierblad, 2 het kruis, of eindelijk gevierendeeld als in de kerk te Beverwijk. Het helmteeken, een Januskop, komt zeer fraai uit bij een sierlijk in zandsteen gehouwen wapen van Pels boven aan den gevel van een huis op den Singel bij het Koningsplein te Amsterdam. VI. BOELENS X COTGENS. Een tak van de familie Boelens, te Amsterdam zoo welbekend, heeft in de 17e eeuw te Beverwijk gewoond en was aldaar door huwelijk verbonden aan een Bever wijksche familie met name Cotjes of Kotgens. Wij zullen de grafschriften betreffende die beide familiën hier te zamen vermelden. Eigenlijk ontleende de hierbedoelde familie Boelens haar naam aan de moeder. Zij stamde namelijk af van Steyn Boelens, dochter van den Amsterdamschen burgemeester Allard Boelens en van Maria Bam, gehuwd met Hendrik Paulsz, bijgenaamd van der Does, wiens wapen vermeld is bij de bespreking van de kwartierborden der familie Van Harencarspel in de eerste artikelen over de Grafsteden in de kerk te Beverwijk (jaargang 1898, blz. 102). Uit dit huwelijk sproten: a. Catharina Pauls, geh. met Arent Coesvelt. b. Maria Pauls, ondertr. 16 April 1593 met Gerrit Coesvelt. c. Emma Pauls, geh. met Jacob Meurling, raad van Amsterdam (1579), uit welk huwelijk twee dochters: 1. Aeghje, in 1580 geh. met Jacob Schaep op Croesbeek, schepen van Amsterdam, later (1588) katholiek geworden, wiens nakomelingen groote goederen te Heemstede bezaten, thans deel uit­ makende van de bezittingen Groenendaal en Bosch­ beek van Jhr. van Merlen (heette dat wellicht destijds Croesbeek?) en 2. Maria, geh. met Nicolaas van Harencarspel, raad en schepen van Amsterdam, vroeger vermeld. d. Andries Pauls, genaamd Boelens, geh. met Elisabeth Rijsers, had nakomelingen, allen Boelens geheeten (zie van Wieringen, uitgegeven door A. Thijm, blz. 16). e. Dirk Pauls, genaamd Boelens, geh. (ondertr. 12 Nov. 1580) met Celietje Matthijsdochter Burgh, uit dit huwelijk verscheidene kinderen, wier nakomelingen meerendeels in Kennemerland en West-Friesland gewoond hebben, wellicht doordien hun dochter Christina met Gerrit van Egmond van de Nijenburg, burgemeester van Alkmaar, hoogheemraad van de Uitwaterende sluizen enz., gehuwd is geweest (zie Maandblad 1898, blz. 195). Govert Boelens (tweede zooa van Dirk Pauls gend Boelens en -C. Burgh) huwde 1617 met Grietje Adriaens Bom, en heeft waarschijnlijk te Beverwijk gewoond, even­ als zijn beide kinderen. Hij had namelijk een dochter en een zoon: 1. Celia Boelens, trouwde Jan Brugman, uit welk huwelijk een zoon Jan Brugman de Jonge, begraven onder een zerk met het opschrift BOELENS en daaronder