De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

«en uitgesleten wapen (sporen va n ee n dwarsbalk), daaronder he t grafschrift: Jan Brugman de Jonge, Cecilia Boelens soon sterf de n 24 December 1666 . Waarschijnlijk wa s di t oorspronkelijk he t graf va n de familie Boelens, waarin Brugman's ouders en grootouders begraven zullen zijn (vandaar naam en wapen van Boelens bovenaan). 2. Adriaan Boelens, geh . 20 Juli 165 0 me t Adriana Cotjens. Hi j werd begraven te Beverwijk onder ee n zerk met ee n alliantie-wapen (mannelijk en vrouwelijk schild onder ee n helm) en he t opschrift: â??Hier rust he t lichaem van Adrianus Boelensz Govertsz, gestorven de n 5 Decemb.' Betreffende he t geslacht Cotjens vinden wij de volgende grafschriften: Een zerk me t ee n gedeeld wapen (figuren onzicht­ baar), helmteeken ee n hertehoorn tusschen ee n vlucht, en de volgende inscripties: â??Hier leyt begraven Keeltje Willems d. va n Alcmaer, huysvrou va n Lambert Janss. Cotken, sterf den 27 Decemb. A° 1618'. â??Hier leyt begraven Lambert Janssen Kotien, Burge­ meester, is gestorven de n 27 Juny A ° 1642.' In de onmiddelijke nabijheid ee n dubbel graf, althans de beide naast elkander liggende zerken schijnen bi j elkander te behooren:' â??Hier leyt begraven Frans Eliasz de Haes, sterf de n 6 April 162 1 en sijn huysvrou Anna Fransen, sterf de n 22 October 1635', daarnaast op de n anderen steen: â??Hie r leit begrave n AERIAN JANS KOTGENS, D » starf 8 Juni 1605'. Wapen: gedeeld, 1 ee n schuin-kruis vergezeld va n 4 scheerdersscharen en ee n schildhoofd beladen me t een omgewenden loopenden haas, 2 ee n gekroonde leeuw, waarover ee n dwarsbalk beladen me t 3 schelpen. Naast het wapen, doch op de andere zerk, vier letters geplaatst als ee n vierhoek, namelijk F. E. en daaronder D . H. Daaronder ee n ruitschild: gedeeld, 1 ee n hertehoorn 2 ee n haan, naast di t ruitschild op de andere zerk, du s onder he t eerstbedoelde wapenschild, wederom vier letters (geplaatst al s boven) namelijk A . J . en daar­ onder K . D. Blijkbaar voerde Cotjes o f Kotgens: gedeeld 1 in rood ee n zilveren hertehoorn, 2 ïn zilver een roode haan, aldus komt he t voor met het jaartal 164 5 op drie schildjes, bevestigd o p éé n de r in de kerk hangende lichtkronen, waarschijnlijk ee n geschenk va n een lid dier familie. Va n het mannelijke wapen za l de rechterhelft nl. het kruis met de scharen e n de haas in he t schildhoofd, da t va n De Haes zijn (1) , de linkerhelft me t de n leeuw en den balk met schelpen zal ontleend zijn aan ee n aangehuwd geslacht. De letters F. E. D. H . zijn natuurlijk de initialen van Frans Eliasz de Haes, va n de letters A . J. K. D. kunnen de drie eerste de initialen va n Aerian Jans Kotgens zijn, de beteekenis va n de letter D . (dochter?) is niet geheel duidelijk, evenmin al s he t verband tusschen de familiën 28 De Haes en Kotgens, tenzij ik verkeerdelijk Fransen voor Ariansen of oo k voor Jansen gelezen heb , zoodat F . E. de Haes me t een dochter of zuster va n Aerian Kotgens gehuwd zo u zijn geweest. In he t laatste geval zouden de vier letters Anna Jan Kotgens Dochter kunnen beteekenen. VII. VA » DER LAEN X VA N BUTEN? Hier leit begravë Martë va butë scwt (1 ) va bever­ wij ck en staerf in t iaer on s herë 15 C en Hieronder ee n wapenschild (onherkenbaar). â??Hier leit begraven Wouter Geerietzoon van der Laen sterf de n 17e n Octoberis in t jaar on s Heeren 161 2 ende siju huisvrouwe Baerberen Maertens dochter ende sterf de n 17e n (2) Junius Anno 1610.' Wapenschild. â??Maerten Woutersz van der Laen gerust den 12en Maart 1651 Aechien Wouters dochter va n de r Laen gerust den 8e n (?) Oct . 1652 . â??Adriaan Wouterszoon va n de r Laen gerust de n 19e n Oct. 1652 . â??Wendelmaet Wouters dochter va n de r Laen gerust den 3e n Nov . 1652.' Deze familie Va n de r Laen, di e in he t jaar 165 2 we l door ee n epidemie geteisterd schijnt te zijn, is niet thuis te brengen i n de genealogie va n he t bekende geslacht Van de r Laen (keper vergezeld van 3 tonnetjes), waarvan een ta k te Haarlem in de regeering was . We l treft men daar ee n Gerrit va n de r Laen aan , burgemeester va n Haarlem in 1572 , (zoon va n burgemeester Claes en Anna Claes Boelens), doch onder diens kinderen komt geen Wouter voor. Wi j moeten e r echter op letten datizijn kinderen veelal zeer onvolledig plegen te worden opgegeven. Ferwerda vermeldt slechts 2 kinderen Jacob en Machteld, evenzoo he t handschrift Boelens door Va n Wieringen, doch Alb . Thijm, di e di t handschrift uitgaf, wist no g twee andere kinderen va n dezen Gerrit va n de r Laen en Catharina Jacobsdochter Oe m op te geven, nl. Nicolaas van de r Laen, di e 24 Juni 161 6 me t Catharina Ja n IJsbrandsdochter i n de Blauwe Hand huwde, en Maria van de r Laen, geh . me t Ja n Kerckrinck Thomaszoon. Mogelijk wa s er oo k no g ee n zoon Wouter. VIII. LAKEMAN, MOILMAN, HARTSINCK, VAN SCHDLER enz . Toen ik vroeger (Jaargang 1898 , blz . 118 ) he t rouw­ bord me t de 8 kwartieren van Anna Catharina van Hoorn geb. Muilman besprak, heb ik de beschrijving gegeven van het wapen de r familie Lakeman en tevens melding ge ­ maakt va n ee n geschilderd venster me t he t wapen va n den Bever wijkschen burgemeester Lakeman, vroeger in de kerk te Beverwijk, tegenwoordig in het stadhuis (archief) te Haarlem. Va n dezen burgemeester e n zijn vrouw vinden wi j in de kerk te Beverwijk he t volgende graf­ schrift : Hier leit begraven Aefje Willems Hvisvrov va n Claes Jacopse Laekeman starf de n 30 Julij 163 8 (1) Rietstap, A. G. , I blz. 868 , vermeldt baronnen von Haes ook wel von Haes vo n Gennep genaamd, te Keulen (uitgestorven 12 Dec. 1697 ) voerende schuinkruis vergezeld va n 4 scheerdersscharen allen van rood in zilver. De oude heeren van Gennep voerden diezelfde figuren -van rood in goud. I (1) Schout? (2) Dit cijfer is eenigszins dooreengestrengeld en daardoor onduidelijk.