De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

29 30 (Wapen) Claes Jacobsz Lake man in sijn leven burge meester tot Bever wijck sterf den 10 Fe bruarij Anno 1661 Waarschijnlijk is Claes Jacobsz. Lakeman, die zijn op het grafschrift genoemde vrouw 23 jaar overleefde, tusschen 1638 en 1642 hertrouwd, want volgens de genealogie Muilman (Wapenheraut 1898, blz. 209) is Hendrik Muil man (1) gehuwd met Regista Lakeman, geb te Beverwijk in 1643, overl. 9 Dec 1716, dochter van Claas Jacob en Hillegonde SuyderhoefT gez. Hasselaer (voerende blijkens genoemd kwartierbord het bekende wapen van Hasselaer). De talrijke kinderen en verdere nakomelingen uit dit huwelijk kan men in de genoemde genealogie Muilman vinden Wij willen hier alleen hun jongsten zoon Hendrik Muilman vermelden, geb. 11 Sept 1684, overl. 26 Dec. 1742, begraven te Beverwijk, ondertrouwd 17 Sept. 1711 met Sara Hartsinck, geboren 17 Febr. 1695, overl. 31 Dec 1729, begraven te Beverwijk, dochter van Carel en Anna Rebecca Amya. Zie de grafschriften van het echtpaar Muilman-Hartsinck in het Maandblad 1898, blz. 118. Sara Hartsinck had een oudere zuster Maria Hartsinck, geb. 4 Febr. 1690, overl. in Juli 1751, geh. 1' 6 Oct. 1716 met Nicolaas Luis, predikant, geboren 7 Dec. 1669, overl. vóór 1723, 2<> 6 ?ct 1723 met Carel van Schuier, geb. 18 Juni 1674, overl. 30 Mei 1730, 3» met Johannes van Alderkerk, geb. 16 Febr. 1697, predikant te Bever­ wijk, overl. 5 Mei 1742, en 4» met N N. Schaep (zie Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek, IIblz. 20). 'De tak-der familie van Schuier (in goud een beurtelings gekanteelde dwarsbalk), waartoe deze Carel, de tweede echtgenoot van Maria Hartsinck behoorde, was te Bever­ wijk gevestigd. Zijn vader was Frederik van Schuier (zoon van Carel, predikant te Amsterdam), geb. 6 Febr. 1642, overl. 12 Sept. 1676, geh. 30 Juli 1669 met Geertruid Martens, geb. 19 Nov 1647, die hertrouwde met Daniël Beylinck of van Bijlinck. Dit echtpaar is te Beverwijk begraven, het grafschrift luidt: Daniël Beylink Obiit 26 Octobr 1719 en desselfs huisvrouw Geertruid Martens ' Obiit 21 Octobe' 1722 (hieronder een uitgevijlde plek, vermoedelijk een wapenschild). Hun stiefzoon Carel van Schuier bleef te Beverwijk wonen, waar 5 Mei 1726 zijn zoon, eveneens Carel ge heeten, geboren is Deze overleed ongehuwd 24 Juli 1749 en werd begraven te Beverwijk, in het graf waar enkele jaren later zijn in 1752 overleden moeder zal zjjn bijgezet. Waarschijnlijk was hij voor den predikdienst bestemd (misschien candidaat in de theologie) en is daarom zijn naam op het grafschrift van Latijnsche uitgangen voorzien: (1) Zijn oudere Alberto Muilman, Consul te Genua, aldaar geb. 18 Maart 1622, en Maria van Oorschot, geboren te Alkmaar 28 Mei 1622 (zie Wapenheraut 1898, blz. 209), schijnen ook te Beverwijk gewoond te hebben, liggen althans daar begraven (zie Maandblad 1898, blz. 118). Hier leyd begraven Carolus Schulerus Obiit den 2 Julii (1) 1749 en Maria Hartsink. Het grafschrift van zijn gelijknamigen vader, die volgens de genealogie op 30 Mei 1735 overleden is, heb ik te Beverwijk niet kunnen vinden. Evenmin heb ik gevonden het graf van den derden man van Maria Hartsinck, den Beverwijkschen predikant J. van Alderkerk, doch misschien heeft op haar vierden man betrekking het volgende grafschrift: T. I. Schaep. Daaronder een wapenschild met een merk en als helm­ teeken een knielende engel, die een stok houdt. IX. VAN KARNEBEEK. Tot de geslachten die in Rietstap's Wapenboek van den JNed. Adel wat al te beknopt behandeld zijn, behoort ook het hier genoemde, waarvan men echter de afkomst kan nagaan in den bekenden stamboom der Willingen (2). Egbert van Karnebeek huwde Stijntje Willink, geb. 1628, dochter van Jan (Jausz ex Judith Busschers) en van Anna van Itteren. Zij is kinderloos hertrouwd geweest met Vastert Stuhl te Vreeden (?) Uit het le huwelijk 5 kinderen: 1. Jan van K, geb. en gest. 1650. 2. Anna Elisabeth van K., geb 1651, gest. 1718. 3. Jan, geb 1655, trouwt 1683 Johanna van IJsendoorn te Amsterdam (zij volgen). 4. Koenraad van K., geb 1659, gest. 1705, trouwt Dina Bop, uit welk huwelijk 11 kinderen: a. Koenraad, jong gest. b. Egbert, geb 1685, geh met Katharina Duyzend daelder, had 2 zoons en 1 dochter: Koenraad, geb. 1715, geh. met Helena Jacoba de Bosch (hadden kinderen), Johannes,geb 1718, geh. met Christina de Boys, en Debora, geb. 1720, geh. met Jacobus Overveld. b. Wendelina, geb 1686. d. Jan, geb 1688. e. Wendel, geb. 1689. f. Judith, geb. 1691 tr. Pieter Veeris. g. Elisabeth, geb 1691. h. Christina, geb. 1693. i. Koenraad, geb. 1695. k. Jacobus, geb. 1696. I. Joanna, geb. 1696. 5. Hendrik van Karnebeek. Van den bovengenoemden Jan van Karnebeek, den (1) Ik teekende aan 2 Juli, de genealogie zegt 24 Juli, waarschijnlijk dit laatste juist, daar het grafschrift niet geheel leesbaar was (2) Te 's-Gravenhage bestond een familie Van Karnebeek, die in de laatste helft van de 18e eeuw de functie van lands-kleinzegel- en stadsdrukker uitoefende, doch niet tot de nakomelingen van het hier bedoelde echtpaar behoorde Jacobus van K. kocht in 1764 een huis op de 'Warmoesgracht thans Paviljoensgracht, waarin hij een drukkerij vestigde. Ingevolge zijn testament van 19 Aug. 1785, werd het in 1795 door zijn weduwe Maria van der Meer, alsmede zijn kinderen Jeremias v K. te Londen, Adriana v. K, geh met Pieter Matak, en Jacobus v. K. junior voor ?1750 aan Johannes van Teekelenburg verkocht Thans is daarin de drukkerij der heeren Belinfante gevestigd. Waarschijnlijk stamden deze Haagsehe Van Karnebeek's of van Jan Carnebeeck, dl© 14 Mei 1656 te 'sGravenhage voor schepenen gehuwd is met Catharina. Barents van Ternate.