De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

Jaartal. 1418. 1436. 1444. 1496. 149... 47 48 ) (Nijhoff, t. a. p. [‚?Ę Dl. III, Oork. Claes van Drueten. Aernt van Drueten die joDge. Aernt van Drueten Hermans soen. ) 374, blz. 348 ) Willem van Drueten (Ibidem, Dl IV, 158, blz. 131 ) Henrick van Drueten Arntsz., Gerichtsman in het Gericht van Leeuwen. (Nav. 1885, blz. 126.) Dirck van Drueten, Schepen van Stegen. (Nav. 1890, blz. 621 ) Johan van Drueten, Hertog Karel's Koicken schrij'ver (Nav. 1889, blz. 2.) Gerrit van Druten (leeft omstr. 1545), gehuwd met Mulert. Johan van Druten (leeft in 1555), gehuwd met van Lijmbeeck. Klaas van Druten (is dood in 1612), gehuwd met Cornelia van Biemsdyck. Jonkheer Nicolaas (Claes) van Drueten (Klaas van Druiten), Burgemeester van Tiel 1576, 1579, Schepen van Tiel 1607. (Nav. 18S5, blz. 185, Her. Bibl. 1879, blz.'298, 1880, blz 319, Mr. E. D. Kink, Beschrijving der stad Tiel. 1836, blz. 312.) Jan van Adriaan van Druten, Druten Klaasz, leeft in te Ravenswaay, t 26 1612. Sept. 1652, begraven te Nijmegen, gehuwd op 13 Oct. 1613 met Mech tild van Boorda, f 12 Febr. 1662, begr. te Nijmegen. Anna van Hadewich van Druten , gehuwd in 1608 met Johan [van Meeckeren. Johan van Cornelia Mechtild Druten, van Druten, t 24 Mei gehuwd in 1638 met 1650, Diederik van Wel- begr. te deren, heer van Nijmegen. Leeuwenberg, f 24 Dec. 1678. Zij hadden 8 kinderen. Druten, gehuwd in 1620 met Willem van Asperen van Vuren. (Mr. P. A. N. S. van Meurs, De Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen, 1900.) Jaartal. 1571. Otto van Drueten, (Clericus Trajectensis), 19 Mei 1571 ingeleid, kerk van Ravenswaay. (Nav. 1881, bldz 468, Her. Bibl. 1880, blz. 328,9) 1613. Kinderen van Joncker Claes van Drueten, bezitters eener hofstede in de Maatschap van Ravenswaay. Her. Bibl. 1879, blz. 298) ] 6 Ilelena van Druten, (genoemd als eigenares te Ravenswaay in een verkoopacte d.d. 23 Jan. 1650.) 16 Hendrick van Druethe, heeft tot zoon: 16 Willem Hendrickz. van Druethe, gehuwd met Neeltje Jans Prester (?). 31 Jan. 1694 werd hun hierna vermelde zoon Johannes te Tiel (geboren) gedoopt. (Heeft hij te Tiel of ook nog elders gewoond ?) 1694. Johannes van Druethe: (geboren) gedoopt te Tiel 31 Jan. 1694. (Doopboek der Hervormde Gemeente te Tiel.) 16 Jan van Druten: geboren te Tiel , ge¬≠ huwd te Rotterdam 16 April 1720 met Geertruid Oudshoorn, weduwe van Jan de Jong. (Archief der Gemeente Rotterdam) (Is deze Jan van Druten dezelfde persoon als laatstgenoemde Johannes van Druethe? Wanneer is^ hij uit Tiel vertrokken ? Deed hij het in gezel¬≠ schap van zijn ouders? Ging hij direct van Tiel naar Rotterdam?) Utrecht. J. v, D. Dubbeldecop. ‚?? Adriana Johanna D., oudste dochter van Jacob Willem D., tr. te Batavia 9 Maart 1720 Johan Sautijn, destijds onderkoopman der O. I. Comp., later raad-fiscaal van lndi√ę. Zij overleed 6 Juli 1730 te en voerde, blijkens eene afteekening van het te harer gedachtenis opgehangen rouwbord : links geschuind van goud en groen , het goud beladen met een mansborstbeeld, in natuurlijke kleur, met twee hoof¬≠ den, elk gedekt met een rooden hoed, de borst gedeeltelijk bedekt door een rooden mantel met groene kraag, het groen beladen met een roode figuur, gevormd door twee winkelhaken. Bij den doop van een harer kinderen, in 1727, was getuige Jacoba Elisabeth l)., vermoedelijk gehuwd met Martinus Storm, insgelijks getuige. Verder vond ik nog : Wijbrant Albertsz. D., schepen te Enkhuizen 1596, voogd van het provenhuis 1591-‚?? '95, '98, 1600‚??1609, en Albert D., voogd van het sieckhuys aldaar in 1609. Hoe heette de moeder van Adriana Johanna boven¬≠ genoemd. Wie kan iets meer aangaande deze familie Dubbeldecop mededeelen ? B. v. B. Van Erpecum. ‚?? Omstreeks 1638 woonden te Arnhem twee broeders, Jan en Carel van Erpecum, wier ouders toen reeds overleden waren. Carel v. E., geb. ca 1613, tr. te Amsterdam Margrieta Peifers (Pheypher?), welk huwelijk aldaar werd ingeteekend 18 Aug. 1638. Get Hendrik' Hendrixs, neef van Carel v. E , en Casparus Peifers, vader van Margrieta Peifers, woont op de Heeregracht. Jan v. E., geb, ca 1610, tr. te Amsterdam Maria Phyph√©r, welk huwelijk aldaar werd ingeteekend 10 v Maart 1640. Get Carel van Erpecum, broeder van Jan v. E , woont in de Kal verstraat, en Casparus Phypher, vader van Maria Pheypher, woont op de Heeren¬≠ gracht. Waar zijn Jan en Carel van Erpecum geboren (te Arnhem?) en op welken datum? Hoe waren de namen van hunne ouders en waar trouwden deze ? De antwoorden op bovenstaande vragen en in hot algemeen alle inlichtingen betreffende bovengemeld geslacht zullen zeer welkom zijn aan Schiedam. H. A. M. ROELANTS Jr INHOUD 19 Ol, Nos. 3 en 3. Tot lid zijn benoemd. ‚?? 'Wijziging van adres. ‚?? Ledenvergadering op Maandag 4 Maart 1901. ‚?? Prijsvraag. ‚?? Bij de plaat. ‚?? Grafsteden in de kerk te Beverwijk, door Mr. H. J. Koenen (Ver¬≠ volg). ‚?? Het geslacht van Neck, door G. J. Honig. ‚?? Een testament van 1726, medegedeeld door P. C. Bloys van Treslong Prins. ‚?? Familieberichten uit de 18de eeuw, medegedeeld door Jhr. H. S. ‚?? Oproep. ‚?? Vragen en Antwoorden. Streefland. ‚??‚?Ę Ter Croye‚?? van Hemert. ‚?? van Vianen. ‚?? Bloys van Treslong ‚?? van Druten. ‚??‚?Ę Dubbeldecop. ‚?? van Erpecum. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's-Graventage.