De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

85 86 met den lëeuwannen en anderen sijner toebehoorten', dat hun vader en grootvader sedert 1522 bezeten hadden (de 1' Escaille, blz. 45, 46). Nagelaten kinderen van Reynier Prunen waren in 1570: Geertruid, Jan en Catharina. Herman (ook Armand) Prunen, droochscherder, woonde in 1522 te Bergen-op-Zoom (R L. B. n° 162, f> 174, archief van Antwerpen) en was vader van: 1. Cornelis Pruynen, lakenwever te Antwerpen (1542) en te Maastricht (1546), testeerde 17 Dec. 1549 voor notaris Jan van den Driesche te Antwerpen en overleed vóór 1550. (Wesembeek en Grapheus II, fo 9). Hij was vóór 1537 (Keyser en Wesembeek f° 38 vso) gehuwd met Christina van den Branden, dochter van Jan (-4- vóór 1537) en Catharina Eek dorens (1542, Wesembeek en Grapheus, II fo 152), in 1537 gehuwd met Arnold Aertss. Zij was een zuster van Johanna (x Michiel Vergijn), van Clara (x 1° Olivier Janss, 2° Frans Teuwens), van Catharina (x Pauwels Alewijns), en van Jacoba (x Jan de Vriese). Zij verdeelde den 10 Oct. 1537 met deze zusters de van haar vader gekomen goederen (K. en W. f° 38). Zij bezat goederen onder Schooten en hertrouwde met Jacob van Hersbeke. 2. Pieter Pruynen, woonde in 1550 te Bergen-op-Zoom (W. en G. II fo 9). 3. Philips Pruynen, woonde in 1551â??'52 te Burgos in Spanje. (wordt vervolgd). Opgave der geslachtswapens die zich vóör 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, doo r C. F. GIJSBERTI HODENPIJL. In aflevering 1/2 van het vorige jaar deelde ik een en ander mede over het amoveeren der wapenboiden in de kerken te 's-Gravenhage in 1795, met een gedeel­ telijke opgave der wapenkassen die eertijds in de Groote Kerk aldaar aanwezig waren. Een dergelijk onderwerp werd door mij behandeld in â??De Navorscher' van Februari 1899 voor de St. Hypolitus of Oude en de St. Ursula of Nieuwe Kerk te Delft, doch zonder opgave der wapen kassen die in deze kerken hebben geprijkt. Om dit laatste te kunnen geven behoorden de op het Raadhuis aanwezige Registers van Begraven â?? duplicaten der Kerkregisters â?? geraadpleegd te worden en aangezien nu een groot aantal aanzienlijken te Delft in die beide kerken ter aarde besteld zijn, zoo achtte ik het niet ondienstig van degenen, wier wapenkas aldaar gehangen heeft, het aangeteekende onveranderd uit genoemd register over te nemen. Mogelijk dat men 't wenschelijker zou hebben gevonden indien hierbij tevens een opgave der patriciërs was gegeven die zonder wapenkas naar hun laatste rustplaats zijn gebracht, maar ik liet dit na om tweeërlei redenen. Ten eerste komen de meeste dier familiën voor in de â??Monumenta Sepulcralia Delphica' van W. van der Lelij (1) en ten (1) Dit handschrift berust op de Gemeente-Bibliotheek te Delft. (2) Bijgezet den 21sten September 1661. tweede omdat mijn arbeid dan veel te omvangrijk voor ons orgaan zou worden. De omwenteling van het-jaar 1795 bracht ook voor de kerken geen geringe verandering teweeg. Voor het plaatsen van een wapen, bij de begrafenis van aanzien­ lijken, werd naar gelang van grootte en omvang volgens tarief betaald. Door het verlies van hare wapenschilden verloren de kerken een kleine bron vau inkomsten en verkregen zij een armoedig aanzien. In de Nieuwe Kerk te Delft nu prijkten reeds eenige fraaie wapenkassen vóór den tijd waarmede onze aantee keningen een aanvang nemen. Volgens Reinier Boitet waren dit die der beide zonen van Hugo de Groot, Cornelis (2) en Diederik, wier hooge rang in het leger aanspraak deed maken op kassen, waarin behalve he familiewapen, de wapenrok, helm, degen, sporen en hand­ schoenen prijkten. Voorts had men de kasse van den kolonel Johan Gordon, kamerheer van keizer Ferdinand II, overleden te Dantzig in 1648 (3), welke dezelf'Je attributen benevens een rouw-kornet en een gouverneurs staf bevatte. Dan had men nog de kasse van Ridder Georgius Reinhardus Weiderholt a Weidenhoffen, Heer van Pouderoyen, kolonel en gouverneur van Bocholt, overleden den 8sten Februari 1648. Ter aaneensluiting hiervan zullen we thans de opgaven uit de Registers van Begraven dezer kerk laten volgen: 29 Juni 1681. Juffr. Catharina Warmont, b. j. dogter, op 't Choor, 's avonts, 16 lijekdr., 16 flambeaudr., een wapendrager. 20 Juni 1689. Jonckh* Jan de Groot, overleden tot Bergen op-Zoom en alhier met een jagt omtrent de kerek gebragt. Op 't Choor, op de middagh, 18 lijekdr., een wapendr. ' l'' Maart'1693. Vrouwe Maria van Sasbürgh, vrouw van D, Hr Johan de Chamijn, op 't Choor, s' avents, 18 drs, 18 flamboudrs, 1 wapendr. Geen kinderen. 9 October 1693. Vrouwe Alida de Groot, wed. van Mr. Pieter de Groot, overleden in 's Gravenhagen en alhier met een jagt omtrent de kerek gebragt, op 't Choor, 18 drs, 1 wapendr. Geen kinderen. 7 November 1693. Vrouwe Adriana Jacoba de Groot, huysvrouw van Hr Adriaan Prins. Op 't Choor op de middag, 18 lijkdrs , 1 wapendr., j. m.j. k. 24 April 1695. Juffr. Antonetta Castillo, huysvrouw van de Hr Willem Dircksz. van der Burgh, op 't Choor, 16 lijekdr., een wapendr. Geen kinderen. 2 November 1697. Mr Arend Bisschop, overleden tot Middelburg in Zeeland en alhier met een jagt omtrent de kerek gebracht, op 't Choor, op de middag, 18 lijkdr., 1 wapendr., 4 minderj. k. 6 November 1699. Juffr. Maria de Groot, Bejaarde dochter, overleden in 'sGravenhage en alhier met een jagt omtrent de kerek gebracht, op 't Choor, 18 dragers, een wapendrager. 20 Juni 1701. D1 Heer Willem Dircks van dr Burgh weduwnaar. Op Choor, 16 lijekdr., een wapendrager. Geen kinderen. 9 November 1701. Vrouwe Fransoise de Groot,rwede van de Heer Adriaen Paats, overleden in 's Gravenhage ende alhier met een koets voor de kerek gebragt. Op 't Choor, op de middagh, 18 lijekdragers, een wapendrager. Geen kinderen. (3) Bijgezet 1 Juni 1649.