De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

X- MAANDBLAD VAN HE T Genealogisch-heraldiek genootschap Ô??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Bijdragen en correspondentie betreffende de redactie en verzending van h├ęt Maand┬ş blad te richten aan den waarnemend redacteur, Jhr . Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAUD , 62 Koninginnegracht, t e Gravenhage. Brieven, aanvragen enz., betreffende het genootschap en de bibliotheek te richten aan de n S' cretai├»?-' '' '-oaris, J. C. GlJSBE '1 riODENI?lUi, VJ┬╗JN Hl.OENPIJL, Sophiaoaan 12, te 'sGravenhage. Contributi├źn enz. , aan den Penning┬ş meester C. F. (JWSBERTI HODENPUL te Vrijenban bij Delft Leden te 's Gravenhage betalen per jaar Ă? 10 00. Zij die buiten 's Gravenhage wonen Ă?6.00 De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. N┬╗. 1. XIXe Jaargang. 1901. Tot li d zijn benoemd: Mr. J. BAKE Amsterdam . W. NUHOFF 1 8 Nobelstraat, den Haag. P. A. SCHELTUS 2b Nassaulaan, de n Haag. P. W VA N WALCHREN . . Heelsum . Het Genootschap is in rail getreden met : Ô??Verein f├»ir Geschicbie uad Altertivmsknnrlft in_ Weslphalen' te Munster. Een album amicornm. In he t bezi t der famili e va n EBBENHORST TENGBERGEN is een album amicorum in 12┬░ in perkament gebonden, dat zeer goed bewaard is. De teekeningen zijn verschil┬ş lend va n kunstwaarde, sommige zijn me t vaardige hand geschilderd, andere zijn gekleurde schetsen. Ik meende, dat de publiceering zijn nu t kan hebben en geef hierbij een trouwe copie van het album. A. F. VA N BEURDEN. I. Wapen in zilver met een keelen faas, schildhoofd keelen zwaardlelie, schildvoet zwarte roos, dekkleeden rood zilver, helmteeken keelen zwaardlelie. II. Est liberale officium, severe beneficium, ut meterepossis fructam. Ornatissimo juveni D ' Henrico Erasmo, amico suo intimo, posuit Lugdun. Bat. 1629 Ottho Petraeus Amisfurtensis. Wapen: in zilver 6 keelen zwaardleli├źn geplaatst 3, 2, 1, in he t hart een jachthoorn va n sabel gesnoerd van keel, her. rechts gewend. Onderschrift: ^aax├» xsi irxpUvoi. Dekkleeden rood-zilver, helmteeken keelen lelie, tus schen vlucht. III. Ne sis miser ante temp├ę. Amico meo H. Erasmo ex amicitia tesseramposui. Joannes de Vries, LugdBat. 1629. -X IV. Amicitia ergo posui hec insignia Henrico Erasmo amico integerrimo, Anno 1629, 25 Martii. Joannes ab Alkemade. Wapen, in zilver een gaande leeuw van sabel, goud ge tongd, genageld en gekroond. Helmteeken, halve leeuw, dekkleede├╝ zwart-zilver. V. Wapen zonder bijschrift. Doorsneden schildhoofd, va n sabel me t een gouden aanziende atraieude zon. , schildvoet van. z├╝vet met her. rechtsgaanden draak tegen een berg van sinopel, helm┬ş teeken de gouden zon tusschen een vlucht, dekkleeden goud-zwart. VI. Wapen zonder bijschrift. Doorsneden schildhoofd va n azuur me t een arend opvliegend, va n sabel, schildvoet van zilver met hamer, van sabel , dekkleeden , zilver-blauw, helmteeken, hamer en arend. VII. Hi sua sanguineo gaudent dare corpora bello Ad raptum celeres, arma virosque vocant. Tergemines alter, studio contendit honores Mobilis is regnum mobile, turba ruit. At tu qui decus es praeclarae et gloria stirpis, Nomine in incerto, nomina certa cupis. Et sequeris tuto non Marte sed arte camenas Carmine Virgilius, nomine Erasmus eris. Sic facis ut servent tua ferrea secuta, charti Nomen et eternum per tua scripta locus. In honorem Doctissimi et ingeniosissimi Domini Henriet Erasmi et in secula duraturam amicitiam apponebat Mathias Zegers, Zelandiae Lug. Batav. 1628. Wapen: gevierendeeld, 1. van azuur me t zilveren zes┬ş puntige ster, 2. van zilver me t drie bijen van sabel 2, 1, 3. van keel me t drie koeken va n sabel 2, 1, 4. vaa goud me t een vogel va n sabel.