De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

95 96 Calcndrini (XIX, 62). â?? No(ble) Filippo Calandrïni (f. de Giovanni C. et de Marie deMaistres), né a Franc­ fort, 15 novembre 1587, établi a, Arasterdam d'oü il partit en septembre 1646 avec sa femme et ses quatre filles pour les Indes orientales, 4- a Batavia en juillet 1649, ép. a Utrecht, 16 novembre 1613, Marguerite f. i'Andrê van der Meulen, -+- a Batavia en juin 1651. De ce mariage: 3°. Susanne, née 4 octobre 1626, femme de Jean Cuneus. (Galiffe, â??Notices généalogiques sur les families genevoises''. T. II, 2e éd., p. 723). Medegedeeld door Jhr D. RUTGERS VAN ROZENBURG. Van den Bergh. â?? Waar en wanneer is geboren: Adriana van den Bergh. â?? Haar vader was solliciteur militair. Zij is + 1750 geboren, huwde eerst met den secretaris Jacobus van Kalker, en daarna te Velzen 9 Maart 1783 met Johan Arnold Blois van Treslong. Welke zijn de namen en voornamen harer ouders ? den Haag. P. C. B. v. T. P Bloys van Treslong. â?? Waar en wanneer zijn overleden: 1°. Willem Bloys van Treslong, zoon van Jonker Jan van Bloys gheseyt Treslong, majoor in dienst dezer landen, en van Hendrina van Velsen. Hij werd 15 April 1670 te 's Gravenhage in de Nieuwe Kerk gedoopt en overleed waarschijnlijk op jeugdigen leeftijd ? 2°. Johanna Arnoudina Bloys van Treslong, echtgenoote of weduwe van Mr. Martinus Garolus Kessler, notaris te Amsterdam en aldaar overieden 11 November 1819. den Haag. P. C. B. v. T. P. Heren bras. â?? Wie waren de ouders en grootouders van Hester Herenbras, uit Gouda, gehuwd met Quintinus Noortbergh, predikant te Pernis, Strijen en Gouda, geb. 12 Dec. 1691 te Breda? O. H. J S. Lehman de Lehnsfeld. â?? J. Lehman de Lehnsfeld, luitenant-ter-zee, huwde in September 1828 met Elisabeth Albertina Cornelia Berdenis van Berlekom. Gaarne ver­ nam ik de sterfdata dezer beide personen, alsmede den juisten voornaam van J. L. d. L. en de namen van zijne ouders. B. v. B. Pancras. â?? Gerbrand Claesz. Pancras, zoon van Claes Pancras en Griette Proost, woonde te Amsterdam en tr aldaar Aaltie Michelse Blaauw, dochter van Michiel Blaauw en . Hij was raad in 1634, schepen in 1635 en 1637 en burgemeester van Amsterdam in 1639, 1640, 1642, 1643, 1645, 1646, 1648 en 1649. Uit dit huwelijk werden 5 (?) kinderen geboren: 1°. Claes Pancras, tr. Nelletgen de Weert, dochter van Goris de Weert en Tientgen Corver. Hij was raad in 1650 en schepen in 1652 en 1654. 2°. Michiel Pancras, tr. Geertruid Hooft, dochter van Jacob Hooft en Marritgen Jonchein. Begon in 1649 in stadsdienst te komen. 3°. Claertie Gerbrand Pancras, geb 1617, tr. 29 October 1637 Willem van Erpecum, geb. 1612, overleden 25 Februari 1665, woonde op 't Water. 4o 5o Hoe zijn de namen der overige kinderen uit het huwelijk Pancrasâ??Blaauw en met wie huwden zij? In 1625 moeten gehuwd zijn Michel van Erpecum en Clara Pancras. Uit welke huwelijken en waar werden deze geboren ? Onder de jongelieden, die op den 28 October 1648 den eersten steen legden van het Stadhuis te Amsterdam, het tegenwoordige Koninklijk Paleis op den Dam, was ook een zoon (?) van den burgemeester Gerbrand Claesz. Pancras. Deze wordt door sommigen genoemd â??Gerbrand Pan­ cras', terwijl anderen hem noemen â??Gerbrand Pancras van Erpecum'. Was hij eeu zoon van burgemeester Pancras? Zoo ja, vanwaar dan de toevoeging â??van Erpecum'? Of was hij wellicht een kleinzoon van gemelden Burge­ meester, geboren uit het huwelijk van diens dochter Claertie Gerbrand Pancras met Willem van Erpecum (die in October 1648 juist 11 jaar getrouwd waren) en voegde hij dus den naam zijner moeder bij dien zijns vaders ? Uit laatstgenoemd huwelijk is n.1. ook een zoon, Gerbrand, geboren, die ongehuwd overleed. Wie kan mij de antwoorden op bovenstaande vragen en nadere aanvullingen en inlichtingen verschaffen? Schiedam. C. VAN ERPECUM. Schade. (Schadee). â?? Te Utrecht werd 23 Nov. 1614 gedoopt Philips Schade, zoon van Steven Schade , moeder niet genoemd. Met wie was deze Steven Schade gehuwd, en wie waren zijne ouders ? Henclrick Schay of Schade, zoon van Pieter en Lijsbett Animans, geb. 9 Nov. 1559, huwde 1° Geertruid van Swieten en 2° Alijd van Lilaer. Uit het eerste huwelijk sproten drie en uit het tweede twee kinderen Hoe heetten zij, en wat is van hen bekend ? Gerrit Schade, zoon van Jan Schade, die in 1579 schepen van Amersfoort was, en Rutgera van Esvelt, huwde Barbara Hopcooper (Hopkopers) en liet twee zoons na. Hoe heetten zij en wat is er van hen bekend ? Rotterdam. W. H. CROOCKEWIT. INHOUD 1901, IVo. 5 en 6. Tot. lid zijn benoemd. â?? Wijziging van adres. â?? Het Genootschap is in ruil getreden. â?? Zilveren schotels ter gedachtenis aan overleden personen. â?? Bisschoppelijke wapens, door van Beurden â?? 16 Kwar­ tieren van Francoise Elisabeth van Eelde, medegedeeld door J. C. G H. v. H. â?? Familie de Lange, medegedeeld door C. J. A. Bredius van Zaanen â?? Familieberichten uit de 18de eeuw, medegedeeld door Jhr. Mr. J H. Hora Siccama. (vervolg). â?? Afschrift van het testament van Pieter Pietersz. Heyn en Annetgen Claes, berustende onder de Oude Rechterlijke Archieven van Koedijk en Huiswaard, in 'g Kijks Archieldepot in Noord-Holland te Haarlem. â?? Aanvulling genealogie van Beuningen van Helsdingen. â?? De Maastrichtsche familie Proenen (Pruynen), door John V. L. Pruyn (vervolg). â?? Opgave der geslacht­ wapens die zich vóór 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft. â?? Extract uit het Doopboek der Katholieken te Dene kamp. â?? Bladvulling. â?? Bibliotheek. â?? V ragen en A n two orden. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuyscn te 's-Gravenhage.