De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

117 118 uytsluytinge van haer Testatrice susters of der selver kinderen en verdere descendenten, die ab intestato souden connen erven' (12). Zij overleed te Lillo 9 September 1728, haar geschilderd portret werd met de andere familieportretten voor een paar jaren door de familie Berdenis van Berlekom verkocht. De eenige zoon uit haar eerste huwelijk, Cornelis Paets, gedoopt te Heusden 24 Mei 1679, was reeds in 1707 of 1708 als kapitein in het Regiment van den Graaf de Noyelle in Portugal overleden. 7. Adriaen, gedoopt 9 October 1654, stierf jong. 8. Johannes, die volgt onder VI. 9. Margaretha, gedoopt 27 Maart 1657, wordt nog als ongehuwd vermeld in het testament harer zuster Judith van 1711. 10. Adriaen, gedoopt 13 Augustus 1658. 11. Elisabeth, gedoopt 2 Januari 1660. 12. Oerardus, gedoopt 5 Mei 1661, begraven 15 October 1662. 13. Anna, gedoopt 14 Augustus 1663. Zij was groot van gestalte en trok wegens hare schoonheid de aandacht van den Engelschen majoor Floyd, te Heusden in garnizoen, die haar door trouwbeloften wist te verleiden. Toen de gevolgen daarvan niet uitbleven, brak hij echter alle betrekking met haar af en weigerde ook te voorzien in het onderhoud der tweelingen, een zoon en een dochter, welke zij in den zomer van 1688 ter wereld bracht. Tevergeefs wendde zij zich tot zijn chef, den kolonel Tolmach, die zeide er niets aan te kunnen doen doch haar voorsloeg met hem samen te wonen, welk aanbod zij met verontwaardiging afsloeg. In het volgend jaar begaf zij zich met hare zuster Maria naar Londen om te trachten door tusschen komst des Konings Floyd tot zijn plicht te brengen en althans van hem te verkrijgen vergoeding wegens ‚??kraamkosten, defloratie en alimentatie van het kind' (een der tweelingen was inmiddels overleden). De Koning schijnt er niet veel ooren naar te hebben gehad en het blijkt niet dat de veelvuldige bezoeken der beide zusters bij 's Konings secretaris Huygens eenige uitwerking hebben gehad. Floyd stond blijk¬≠ baar als officier goed aangeschreven en werd in 1690 tot kolonel bevorderd, terwijl de gedefloreerde burgemeestersdochter mocht toezien. Eerst in den loop van laatstgenoemd jaar keerde deze naar Holland terug en wat van haar en haar kind verder geworden is kan thans niet meer worden nagespoord , het laatste wat van haar vermeld wordt is dat zij in October 1692 te vergeefs trachtte Huygens in den Haag te bezoeken (13). 14. Susanna, gedoopt 5 December 1664. 15. Maria, gedoopt 25 Februari 1666, stierf jong. 16. Maria, gedoopt 3 Augustus 1667. Op 21-jarigen leeftijd vergezelde zij, zooals boven vermeld is, hare ongelukkige zuster Anna naar Londen, waar zij niets onbeproefd liet om de zaak tot een goed einde te brengen. Zij trouwt te Londen 26 Januari 1694 Jacobus Cock, predikant bij het Regiment van den Graaf van Portland. Hij was omstreeks 1665 te Kampen (12) Blijkens den inventaris bedroeg de nalatenschap omstreeks ∆?5000. (13) 'Vgl. het Dagboek van Coastantijn Huygens Jr, passim. geboren en had te Leiden gestudeerd, in 1701 nam hij een beroep aan naar Noordwijk-aan-Zee, waar hij tot zijn dood verbleef. In 1722 was hjj Scriba der Zuid-Hollandsche Synode, doch weldra ging zijn gezondheidstoestand achteruit en na eene langdurige ziekte overleed hij op 18 September 1724. Zij testeerden gezamenlijk den 19 Juli 1719 voor notaris Willem Boekweyt te Leiden, elkander over en weder tot universeel erfgenaam benoemende. VI. Johannes van Berlecom, gedoopt te Heusden 21 November 1655, werd in Mei 1677 te Leiden ingeschreven als student in de theologie (14). Hij werd in 1679 be¬≠ roepen tot predikant te Halsteren en trouwde aldaar 18 December 1685 met Tanna Maten, gedoopt te Bergen op-Zoom 14 September 1657, dochter van wijlen Cornelis Maten, schepen en weesmeester te Bergen-op Zoom, en Tanna du Val, Adriaensdr ex Tanna de Schafter. In 1692 nam hij een beroep aan naar Lillo, waar hij op 29 December 1702 overleed (15), met nalating eener weduwe en de drie volgende kinderen : 1. Johan, deze werd 13 Maart 1714 benoemd tot lste luitenant ter zee bij de Admiraliteit op de Maas en overleed ongehuwd te Bergen-op-Zoom 10 December 1718. 2. Dani√ęl, die volgt onder VII. 8. Anna Elisabeth, geboren te Lillo, stierf in de tweede helft van Juli 1732. Nog waren de jongste twee dezer kinderen niet vol¬≠ wassen, toen ook hunne moeder overleed, de nalaten¬≠ schap der beide ouders, welke niet meer dan ruim ∆?3000 beliep, werd den lsten Juni 1714 verdeeld. VII. Dani√ęl van Berlekom, geboren te Lillo in 1693, vestigde zich te Middelburg, waar hij 10 Juni 1727 den eed als poorter aflegde. Hij bekleedde de betrekkingen van solliciteur-militair en ambtenaar aan de Grafelijkheids Rekenkamer van Zeeland, als hoedanig hij in 1755 den rang van lste commies verkreeg, sedert laatstgenoemd jaar was hij bovendien directeur der Commercie Compagnie. Hij overleed te Middelburg'3 Maart 1769 er werd den loden dier maand in de Oostkerk begraven. Hij was te Middelburg 26 Mei 1733 gehuwd met Cornelia Berdenis (16), (14) Reeds op 1 A.ug. 1676 werd hij als S. S. Th. Studiosus aan¬≠ genomen als lidmaat der Hervormde Kerk te' Heusden. (15) Zie over hem Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde, 1884, kol. 123. (16) Zij regelden hunne huwelijksche voorwaarden den 14den Mei 1733 ten overstaan van notaris Petrus Dobbelaer te Middelburg. Uit de ‚??Memorij van de goederen en contanten' welke zij ten huwe¬≠ lijk medebracht stip ik het volgende aan betreflende haren garderobe: Kleederen. 1 Sattijne tabbert en rok, 1 ditto stof en rok, 1 engelse japon nieuw, damast, 1 ditto met een staart, 1 purpergerege en rok, 1 swarte tabbert en rok, 1 sitse japon nieuw, 1 ditto, 2 ditto rocken nieuw, 1 ditto gingans, 2 ditto geborduert, 1 ditto satijn, 3 witte onder rocken, 2 satijne jacties nieuw, 2 ditto sitse, 1 kalle minke borstrok nieuw, 1 ditto greyn, 4 ditto wit, 1 keurslijf, een crevee, 1 fluweele kaptie, 4 wajers d'een met goud beslagen, 7 paar handschoenen, 3 paar wanties, 2 sabels en 2 moffen, 1 damabte tabbert en rok, 1 engelse japon swart, 1 ditto atlas, 2 ditto sitse, 1 ditto armosijn, 3 jacties, 2 sitse rocken, 1 ditto gerege ferrandin, 1 dito kallemijnk, 1 ditto geel, 1 ditto gedrukte bay, 3 onderbroeken, 2 sijde kappen. 1 paar kleyne fluwijnen, 4 kornetmutsen, 4 paar lobben, 16 katoene sakdoeken, 7 ditto onderdoeken. IAnwaat, 30 vrouwe hemden, 18 nieuwe neteldoeke halsdoeken, 12 niewe roosservetten, 12 ditto damast, 18 ditto dobbelde keper, 4 tafelakens, 3 paar bedde lakens, 5 pre flewijnenT 2 nagt kapties, 9 koon mutsies, 6 ditto, 6 beuken, 15 nagtfeytels, 12 paar broekmouties, 5 kornetmutsen, 4 pre lobben, 6 neteldoeke schorten, 4 katoene ditto, 6 lijnwaate sackdoeken, 12 ditto kloosterdoek.