De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

7 8 Wilhelmina van Adrichem had een ongehuwde zuster, een vrome en geleerde non in het klooster Nazareth te Beverwijk, voor wie zij te samen met één harer dochters in de kerk te Beverwijk een zerk, met een uitvoerige inscriptie deed plaatsen (1), want wij vinden aldaar een steen met een thans uitgesleten wapenschild, door een krans omgeven en daaronder de inscriptie (2): Deo dicatae doctissemaeq(ue) (virgi)ni Corneliae ab Adrichem fi(l)iae Arnol ab Adrichem et Agathae Suys sorori charissimae ac amitae colendae cu(m) lachrymis posuit moesta (so)ror officiosa neptis vixit annos plus minus XL VU excessit e vivis sexto nonas Quin tilis anno MDXLIIJ. De nicht, die met hare moeder deze inscriptie deed aan­ brengen, was waarschijnlijk de oudste dochter, die met haar neef Suys was gehuwd , omtrent dit geslacht het volgende: Daar de moeder van Agatha Suys volgens een kwar tieropgave Van der Burch heette, is hier blijkbaar bedoeld Johanna van der Burch, dochter van Jan Willemszoon van der Burch, wiens volle neef Jan Gerritszoon van der Burch, heer van het huis Ter Burch onder Rijswijk (3), bij zijn kinderloos overlijden in 1474 deze heerlijkheid heeft opgedragen aan zijn neef Pieter Suys, ambachtsheer in Grysenoort, in 1486 met het huis Ter Burch verleid (4) en in 1501 te Rijswijk begraven. Pieter Suys en Johanna van der Burch hadden een zoon Daniël Suys, begraven iu de St.-Lievens-Monster kerk te Zierikzee, die een dochter van zijn volle nicht Van Adrichem trouwde, met name Maria Bloxcen van Burgh. Haar broeder Antonis van Burgh, burgemeester van Zierikzee in 1560 , werd heer van Adrichem , welk , kasteel hij fraai deed herbouwen in 1560, en overleed in 1579 te Dordrecht, in welke stad.zijn, aldaarten vorigen jare overleden vrouw, Cornelia Schiltmans, te huis behoorde. Zij was een dochter van Cornelis Schiltmans, overl 1535, oud 32 jaar, en van Elisabeth Oem, overleden zeer be­ jaard in 1575 (5). Hiermede zijn de kwartieren van vaderszijde op het Beverwijksch kwartierbord voorkomend afgehandeld en komen wij tot de alliantie Oudewerve ?? Hoppers en de kwartieren van moederszijde. Wij zullen daarbij zien, dat de in het Haagsche bosch omgekomen wildeman van vadersmoederszijde uit zeer verdienstelijke en geleerde mannen gesproten was. | In een artikel getiteld ??Grafschriften in Friesland', voorkomend in de Ned. Heraut 1890, blz. 238, wordt vermeld het met zijn wapen en portret in koper versierde grafmonument (6) van Gregorius Bertolff, eersten voorzitter van het Hof van Friesland en raad van Keizer Karei V, wiens grafschrift luidt: ??Hic situs est Dns Gregorius Bertolff vir clarissimus Frisiae praeses primus invictiss. (1) Deze inscriptie is niet gelijk aan het grafschrift, hetwelk de bedoelde non. tevens latijnsch dichteres, voor zien zelve dichtte en dat te vinden is m de ?? Aanteekeningen betreflende eeuige Haarlemsche Geslachten' door Jhr. van Sasse van IJsselt, blz. 14. (2) De tusschen haakjes geplaatste letters, die steeds aan het eind of aan het begin van een regel voorkomen, zijn onleesbaar, evenals die welke door puntjes zijn vervangen. (3) Niet te verwarren met de bovengenoemde Zeeuwsehe heerlijkheid. (4) Zie de genealogie Van der Burch bij Ferwerda (7e en 8e gene­ ratie) alsmede een artikel over de Hervorming te Rijswijk in het Tijdschrift ??Bisdom Haarlem' 1898. (5i Zie het geslacht Oudewerve in het A N. Familieblad, waar in een noot op de overeenkomst tusschen de wapens van Schiltmans en Oem wordt gewezen (6) in de Jacobinekerk te Leeuwarden Caesaris Caroli quinti consiliarius Utr. Jur. Lic artium magister patria Lovaniensis decessit anno 1527, febr. 24'. De schrijver van bedoeld artikel iu De Heraut, baron van Breugel Douglas, deelt uit een oude manuscript-genealogie mede, dat Gregorius de achterkleinzoon was van een burge­ meester van Aken en dat de stamboom aanving met ??Raoul de Bertolff, chevalier vivant en 1229'. Den toenaam Van Belven zal dit geslacht ontleend hebben aan een klein plaatsje van dien naam, een weinig ten noorden van Aken gelegen, sommige takken schijnen zich uit­ sluitend Van Belven te hebben genoemd. De moeder van den president Bertolff, moet volgens het Beverwijksche kwartierbord een Scriboni geweest zijn, .baron van Breugel Douglas verwart blijkbaar de moeder met de vrouw van den president, waar hij zegt dat zij van Edingen of van Dedingen genoemd wordt. Van Dedin­ gen is blijkbaar een verkeerde lezing voor Van Aedingen , het Beverwijksche kwartierbord spreekt van Adingen alias van Aelst, terwijl op de tombe van het echtpaar Oudewerve-Hoppers te Zierikzee Edingen alias van Aelst moet gestaan hebben (1). Gregorius' dochter Catharina (2) Bertolff is gehuwd met Joachim Hoppers, heer van Dalem, geboren te Sneek 11 Nov. 1523, overl. te Madrid 25 Dec. 1576, den bekenden en geleerden raadsheer in de Grooten Raad van Mechelen, waar hij later zijn vriend en landgenoot Viglius van Zwichera van Ayta, als voorzitter is opgevolgd, om in 1566 naar Spanje te vertrekken als Raad voor de Nederlandsche Zaken, bij welke gelegenheid de koning hem ridder maakte en hem de heerlijkheid Dalem schonk. Na Joachim's dood keerde diens weduwe met 7 kinderen, drie zoons en vier dochters, naar Nederland terug. Eén -van deze-dochters, Regista-Hoppers,--werd* de vrouw-van Cornelis van Burgh genaamd van Oudewerve, heer van Burgh en van Adrichem, in 1588 burgemeester van Zierikzee, overleden in 1618 op het kasteel Adrichem bij Beverwijk, doch begraven te Zierikzee onder een prachtige tombe (3), waaronder in Sept. 1592 reeds zijn vrouw was bijgezet en waarop hun beider wapens en gezamenlijke 8 kwartieren stonden uitgehouwen. Over hun nakomelingen hebben wij boven alreeds gehandeld, men kan die vollediger in het meergemelde artikel in het Familieblad vinden. Wij moeten echter, alvorens van dit wapenbord af te stappen, nog even terugkeeren tot de voorouders van Joachim Hoppers. Joachim Hoppers was een zoon van Sjoerd Hoppers, die tot een oud Friesch geslacht moet behoord hebben en wiens moeder, blijkens de kwartieren van zijn dochter, eene Jongema was. Joachim's moeder heete Rigtje Piersma, zij was een dochter van Feiko Piersma, burgemeester van Sneek, en van Tieth Jaringa, zuster van Doede Jaringa, wiens nakomelingen zich Dodoëns of Dodoneus (ook wel Dodonaeus) schijnen genoemd te hebben als veriatijnsching van Doedeszoon. Bij Rietstap A. G., I, 546, vindt men dan ook een Friesch geslacht Dodoëns, het­ welk het wapen van Jaringa voerde, terwijl Van der Aa in het artikel over Hoppers, melding maakt van diens bloedverwanten Dionysius Dodonaeus en Rembertus Do­ donaeus, waarschijnlijk volle neven van zijn moeder, (1) Zie ??Het geslacht Oudewerve' in het A. N. Familieblad. (2) Het Familieblad zegt Christina. (3) Thans niet meer aanwezig, slechts bekend uit een afbeelding welke in 1894 in het bezit van den heer Vorsterman van Oyen waB.