De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

147 148 overleden te Leiden (blijkens het opschrift op de zerk 15 Januari) werd naar Koudekerk vervoerd óm aldaar 19 Januari 1780 te worden begraven. Zijn weduwe betaalde daarvoor het recht der eerste klasse (f 30). Ongeveer een jaar na zijn verscheiden is Mejuffr. Johanna van der Hooght te Koudekerk op den 27 Februari 1781 hertrouwd met Mr Bartholomeus Jan Brousson, j. m. geboren te Nijmegen, secretaris van zijn geboortestad. Ook zij gaven zich (8 Februari) aan in de eerste klasse (Æ?30). Deze echtverbintenis duurde slechts zeer kort. Op den 1 November d a. v. overleed Mevrouw Brousson te Leiden. Haar lijk werd naar Koudekerk overgebracht, waar 3 Nov. 1781 het begraafrecht werd voldaan (f 30) en zij den 6en dito naast haar eersten echtgenoot werd ter ruste besteld. Tot zoover de registers te Koudekerk. Bartholomeus Jan Brousson, bovengenoemd, werd te Nijmegen geboren op den 29 Aug. 1746. Hij was J. U. D., werd raad en secretaris van Nijmegen en rentmeester der domeinen. Hij was zoon van Daniël Brousson, geboren uit een réfugiésfamilie, en van Hendrika Johanna van den Bergh. Johanna van der Hooght was zijn eerste echtgenoote. Na haar overlijden is hij nog tweemaal hertrouwd. 1<> te Amsterdam in Oct. 1783 met Anna Helena Clockener en 2° te Nijmegen 10 Aug. 1788 met Geertruyda Mooy, weduwe van Johannes van der Hooght. Uit het tweede huwelijk sproot een zoon, de stamvader der thans nog levende familie Clockener Brousson. Zie Vorsterman v. Oyen, Stam- en Wapenboek, waar de geslachtslijst dezer familie wordt medegedeeld. Oudshoorn. W. M. C. REGT. Opgave der geslachtswapens die zich vóór 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Deltt, doo r C. F. GIJSBERTI HODENPIJL. Oude Kerk. (Vervolg van kolom 109.) 1 Juli 1692. D'Hr Mr Ewout van Bleyswijck Hendrickz., j. m. overleden in 'sGravenhage, met de karos gebragt, op de middagh. Op 't Choor, 1 wapen­ drager, 18 lijckdragers. 27 Augustus 1693. De Hr Samuel Nicolaes de Marets. Op 't Choor. 16 drs, 1 wapendr, 3 mj. kind 6 October 1694. Hr Dirck van Bleiswijck. Op't Choor in de kerk. 16 dragers, een wapendrager. 13 Juni 1695. Mr Bryno van der Dussen. Op 't koor in een eygen kelder op de middagh. 16 lijkdr., een wapendrager, 3 m.j kind 18 Januari 1696. Juffr. Alida van dr Dussen, bcjaerde Doghter. Eygen kelder, op de middagh. 16 dragers, een wapendrager. 4 Augustus 1696. D'Hr Out-Burgemeester Johan Corn. van Bleiswijck. 16 drs, 1 wapendr. In de kerck, kereksgraft. De wapenkas hoogh 7 voet en 5 voet breet. 22 December 1696. De Hr auditeur Cornelis van dr Meer, in 's Gravenhage en alhier gebragt met koetsen en begraven na de middagh met een wapen', 18 dr9, 1 wapendr., 6 kind. 8 October 1700. De Heer meester Gijsbertus Boogert. Eyge kelder op 't koor, op de middag, met een wapen, een wapenkas 7 voet hoog en 5 voet breet met 4 quartieren, 16 dragers, 1 wapendrager. 16 December 1700. Vrouwe Catarina Meereman. huys vrou van de Burgemeester Adriaen van der Hoeff, 18 dragers, op de middagh, een wapekas 7 voet langh en 5 voet breet. Geen kinderen 24 Maart 1701. De Heer Meester Dirck Tromp jonghman. Eyge kelder, op de middagh, met 18 dragers, 1 wapendrager, 1 wapenkas van 8 voet hoogh en vijff voet breet. 5 Augustus 1701. De Heer Capiteyn Jacob van der Goes, wonaghtig tot Schiedam, overleden in Schraven hagen. Eygen kelder, op de middagh, met koetsen en hier begraven met 18 dragers, 1 wapendrager. 2 Minderjarige kinderen. 4 October 1702. Mr Jan Meerman. Eygen kelder op 't Choor. Op de middagh, met een wapenkas, 8 quar­ tieren, 16 dragers, 1 wapendrager Geen kinderen* 4 October 1702. De Heer Capiteyn Harmen Hogenhoeck. Eygen kelder op 't Choor, met 18 dr, 18 flam­ boudragers, 1 wapendrager, bij avont met een wapen gehangen. 19 April 1703 De Hr Out-Burgemr Pieter van der Dussen. Eygen kelder, op de middagh, met een wapenkas, 18 dragers. 16 Augustus 1703 Hr Wigboldt Slicher, minderjarige zoon van de Hr Johan Slicher. Eygen kelder, op de midddagh, met een wapenkas, 16 dragers, 1 wapendrager 24 Augustus 1703. De Hr M>' Heyndrick van Bleyswijck, Out Burgemeester. Eygen kelder, op de middagh met 18 dragrs, 1 wapendrager, 1 wapenkas van 7 voet hoogh en 5 voet breet. 21 September 1703. Dominicus d'Overschie, Heer van Soeburgh, jonghman uyt den Haegh, hier gebragt met koetsen, bij avont. Eygen kelder met 18 lijck­ dragers, 18 flambouwdr., 1 wapendrager met 1 wapenkas 1 September 1704. Diderick van der Dussen, jonghman, overleden tot Wateringh en hier gebragt voor de kerk met 18 dragers, 1 wapendrager, op de middagh. 15 November 1704. De H1' Out-Burgemr Adriaen van d. Hoeff. Eygen graft, met 16 dr., 1 wapendrager. Op de middagh. Geen kinderen. 30 Maart 1705. Vrouwe Ermgarda van der Dussen, wed. van de H1' Cornelis Boogaert. Eygen kelder, met 1 wapenkas, op de middagh, 16 dragers, 1 meerder­ jarige. 12 December 1705. Juffr. Albertina Johanna Briel, uyt den Haegh, hier gebragt met jagten bij avont, 18 dr, 9 flambauwdragers, 1 wapendrager. Een wapenkas 7 voet hoog, 5 voet breet, 4 quartieren. In een eygen kelder op 't Choor. Is nog jonge Dogter. 8 April 1706. D'Hr Mr Jacob Junius. Eygen kelder, met 18 drs, 1 wapendr., op de middagh. 2 Minder­ jarige kind. 3 Juni 1706. Vrouwe Elisabeth Pauw, laest wede van de Heer Dirck van der Dussen Eygen kelder, op