De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

175 176 Grafsteden in de kerk te Beverwijk, door Mr. H. J. KOENEN, (Slot). Een dubbel graf is gedekt met twee gelijke zerken, die -elk met een wapen (mannelijk schild) versierd zijn, dat ter heraldisch-rechterzijde vertoont een doorsneden schild, in de bovenhelft drie boomen naast elkander, in de be­ nedenhelft een schuit op een water. Het andere is door­ sneden : de bovenhelft met een uitkomend hert, uit de deellijn oprijzend, de benedenhelft met een keper, vergezeld van drie ringen. Het onderschrift luidt: Westerhout 1792, dit behoeft echter geen familienaam te wezen en zou kunnen slaan op het fraaie buitengoed ??Westerhout', thans sedert vele jaren het eigendom van de familie Boreel. Mogelijk bevond zich dat goed omstreeks 1792 in het bezit van de families wier wapens op de zerk staan gehouwen. Voor zoover men de identiteit van ongekleurde wapens kan vaststellen be­ hoort dat met de schuit en de boomen aan de familie De Veer, het andere aan de familie Reessen. (1) Een genealogie van de eerstgenoemde familie vindt men in Vorsterman van Oyen's Stam- en Wapenboek, doch zij is zóó weinig volledig wat de oudere generaties aangaat, dat het onmo lijk is na te gaan of leden van die familie in 1792 bij Beverwijk hun zomerverblijf kunnen hebben gehad. Er worden daar van Abraham de Veer ged. Amsterdam 14 Nov. 1713 en er 5 Juni 1733 gehuwd met Geertruid Leser slechts twee zoons vermeld, als stichters van een tak iu de West en van een tak, die zich in het begin van de 19e eeuw naar Ravesteijn verplaatste, doch er schijnen meer kinderen te zijn geweest. Mogelijk was een der overigen gehuwd met een lid der Amsterdamsche familie Reessen, wier wapen voorkomt in de genealogische kwar­ tieren red. Smissaert en van der Dussen, als gehuwd aan De Haan (thans Bierens de Haan) en Druyvesteyn. Pieter Andriaenz. Raap met wapenschild (leeggekapt). Een fraaie zerk met het opschrift: Hier leyt Begraven Cornelio Maten (2) geboren 25 December A° 1693 gestorven 13 May A° 1771. Ledig wapenschild, met een zwaan tot helmteeken. Hier leyt begraven Elisabeth Bardo(ffP) Huysvrouwe van Isaac Boddens obiit den 16 May 1718. Simon Jansoon van Buic Sloot, noch ruste hier Jan Tamesz, sterf de 4 Februari 1683 en syn huysvrouwe . Aefje Riewerts, sterf den 25 December 1682. Op een gedeeltelijk door een bank bezette zerk leest men : it begraven Joesten Ruste (1) Deze voert echter nog een wassenaar op den top van de keper. (2) Volgens een lijstje van eenige grafzerken te Beverwijk, hetwelk zich op het Haarlemsch archief bevindt, staat er niet ilaten maar Malten. ptember 1613 : begraven Jan soon Cruysveld. Daaronder een leeggekapt wapenschild met helm en tot helmteeken een vlucht. ?? Daaronder ver­ volgt de inscriptie : en 27 Jannewari 1641 . . . . Dochter Neeltge rust den 29 ... . il 1634. (1) Corneli a Groenendyck, Med. Doctr. ?? Wapen een zwaan op een grasgrond. Hier leyt begraven Jacoba van Gistele out sestien jaren, is gestorven den 17 Jarinewary A° 1664. Hier legt begraven Maartie Pieters, huysvrouw van Johannes Hoogendorp, sterft den 14 November 1671. Hier legt begraven Anna Kampherbecke van Zwol, was wed. van S. Jan van Breda in de Beverwijck anno 1602. Daaronder een wapen, waarnaast ter weerszijden de namen Breda en Kampherbecke. Hier legt begraven Jan Willemsen Heerencarspel is gestorven den 19 February anno 1672, wapen gedeeld, de deellijn boven het schild uitstekend en eindigende in een merk van den vorm van een 4. Hier leydt begraven Abraham van Tongeren gestorven den 2den September A° 1711. Hier leyt begraven Pieter Jansen Coeman (2) sterf den 16 September Anno 1645. ?? Wapenschild gedeeld, de figuren onzichtbaar. Helmteeken een onkenbare figuur tusschen een vlucht. Hier rust het lichaem van Sara de W(ilt ?) gestorven den 29 January A°. 1672. Onder een mannelijk en vrouwelijk schild (figuren on­ kenbaar) de volgende inscriptie : Jean Oatome obiit 25 October 1719 en Susanna TEstevenon syn huysvrouw obiit den 18 May A° 1713. De genealogie-Lestevenou, door Scheffer in zijn Fa­ milie-archief afgedrukt, vermeldt Susanna Lestevenon, geb. en ged te Amsterdam 2 Aug. 1646, dochter van Daniël Hendrick geb. te Keulen en van Anna Venturini, huwde 20 Juni 1668 Jean Ostome, koopman te Amsterdam, beide in 1671 nog in leven. Hie leit begraven Goedelief Joris D°. starfD 28 Augusti Anno 1613. ende Dingnom Bartelmees, Haer Dochter sterf Den 14 November Anno 1624. Een wapen: gedeeld 1 doorsneden a een zonderlingefiguur (merkteeken ?), die moeilijk te beschrijven is, b een lelie, 2 een Andrieskruis waarboven een ster, randschrift Jelis Albertz. (1) Op het in de vorige noot vermeldde lijstje wordt nog melding gemaakt van de zerk met het grafschrift. Maritie Barents Croisvelt, (en een wapen?) met toren. (2) Niet te vinden in de genealogie Coymans bij V. v. Oyen Stam en Wapenboek,