De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

177 178 Hier legt begraven Willem Arentzen van Sittert is gerust den 6 Maart 1719. In 't (jaar) XV<= en XXIIII de II dach in Junio starf heer Claes Martëz priester va Heyloe hier begravë. J. Knockaert. Hester Jans sterf den 3 Februari 1663. Hier leydt begraven Pieter Poulesz Langevelt, oudt scheepen is gerust den 30 October Anno 1695 met zijn beide huysvrouwen. L.C.B.H en M C.B.H. Schild met merk. Schild waarin een wildeman met een knots op den schou­ der en waarbij de inscriptie : Dit is Caes Hermansz Merck Nog een dergelijke steen waarop : Dit is Claes Harmensen Merck. J. v. Ryckenroey 1661. Jan Corne Poorter. Hier leyt begrave Jan' Jansz ste(r)f A° 93 ë sy Huysvr. Styntjie Florisd. ste(r)f A°. 74. ?? schild met merk. Hier leit begraven Claes Cornelisz. sta(r)f den 1 April Ano 1614 en Duyfje Jeroensdochter zyn huysvrou starf Anno 1617 den 14 September. S 1 u y t e r, wapenschild met twee sleutels en de letters H. E. daartusschen. Schild met merk. Hier leyt begrave Dieuwertje Jans Huysvrou van Joris Verbin, sterft d. 6 May 1707. Hier rust Trintien Claes de huysvrouw van Frans Claessen Qael, ontsliep den 26 November Anno 165 ... Ietwat verder een zerk met het opschrift: Hier leyt begraven Jan Claessen Gael is in den heere gestorven den 23 Augustus in 'tjaar Anno 1648. Hier leyt begraven Jacob Jacobsen Merijn. Cornelis Valkenburg de Jonge obiit 12 November 1672. Hier leyt begraven Maritien Symens D. Huivrou van Willem Cornelisse van Poelen burgh, sterf den 9 April 1651. Hier leidt begrauwen Willem Cornelisse van Poelen burgh sterf den 1 April 1660. ?? Met wapenschild. Het huis Poelenburg lag tusschen Assumburg en Mar quette, vlak bij het dorp Heemskerk aan een achterweg. Naar het schijnt lag er een ander huis van denzelfden naam ten noorden van Bergen, welk huis ook wel Eechtrop genoemd werd. Hier leit begraven Yasper, Pietersen Vermeer sterf den 29 Januarius Anno 1656. Gerret van den Bergh. Cornelis Jansen Zael. Cornelis Rademaecker. vermoedelijk behoort hierbij een steen met een wapen, hetwelk tot helmteeken heeft een wagenrad, waaraan rechts van boven een schuinslinks ge­ plaatste stang (de wagenas?) verbonden is. Hier leyt begraven Simon Claessen van 't Hofland. Nog bevindt zich in de muur een steen met het opschrift: I Adriaan van Coevenhoven geb. 3 Aug. 1738 overl', 18 Juli 1801 Eerste begiftiger voor den Hervormde Godsdienst alhier na het Jaar 1798. VAN DER LAEN. Behalve de vroeger vermelde grafschriften betreffende dit geslacht vindt men nog een zerk met het opschrift: Hier leyt begraven Gerrit Woutersz van der Laen ge­ rust den 7 Maert 1617. Ende syn Huysvrou Anna Gysberts van Velsen gerust den 3 Januari 1670 Deze Gerrit Wouterszoon is ongetwijfeld een zoon van Wouter Gerritszoon van der Laen, wiens grafschrift ik vroeger beschreven heb, evenals de grafschriften van zijn overige kinderen. Een lijstje van de ??Belangrijkste Grafzerken in de N. Herv. Kerk te Beverwijk', hetwelk op het archief te Haarlem berust en ons welwillend door den archivaris den heer Gonnet ter inzage verstrekt werd, vermeldt nog eenige zerken, die ik niet noteerde, terwijl vele andere, die ik wel noteerde, daarop weder niet voorkomen. Ik vindt daarop vermeld een vierkanten steen met gevieren­ deeld wapen: 1 en 4 een paard, 2 en 3 drie weerhaken, voorts een vierkanten steen met een wapenschild, waarin een tulp, alsook een fraaien steen met wapen gevierendeeld 1 en 4 drie hanen, 2 en 3 drie lelies. Voorts nog de volgende grafschriften: Claeser van Amsterdam. Teunis Karr van der Wulp (of Wulfe?). Anna dochter van Myerop Bailliu van Blois en Schout deser stede etc. 1641. Cornelis Terman a Teijlingen i v. h 1670 met gekapt wapen. Deze beide laatste zerken houden mogelijk eenig ver­ band met een tweetal ruitvormige rouwborden, vroeger alreeds door mij beschreven (1898 blz. 118). Het eerste bevat een ruitschild, gedeeld: 1 in goud twee blauwe balken en 8 zoomsgewijze zwarte merletten (Cuyck van Mierop), 2 in blauw een aanziende gouden hertekop. Het schild gedekt door een kroon met paarlen onmiddelijk op den hoofdband, opschrift Obiit d. 6 Julii 1660. Het andere bord vertoont een gevierendeeld wapen 1 en 4 in zilver drie'roode kasteelen, waartusschen een (blauwe?) leeuw, 2 en 3 in goud een roode leeuw gebroken door een lambel (welk tweede en derde kwartier Teylingen zou kunnen zijn), hartschild in blauw een balk van zilver, gekroonde helm, helmteeken een roode leeuw, uitkomende uit een kuip (helmteeken van Teylingen), dekkleeden rechts: zilver en rood, links: goud en rood Opschrift: Obiit die mensis Junii 5 Anno 1681. De overige rouwborden zijn vroeger uitvoerig beschreven, alleen moeten wij nog melding maken van dat, waarop