De Nederlandsche Leeuw, jaargang 20 (1902)

15 16 8 Mei 1738. Mr Gerard Thierens, Raadsheer in den Edelen Hdve van Holland, hier gebragt van 's Hage met koetsen voor' de kerk. Met 18 lijkdr en een wapendr De wapenkas hoog 9 Voet 2'duvm, met 8 quartieren. Eyge kelder. 2 mindërj.'erffgèhamen.- . (Wordt, vervolgd.) VRAGEN EN ANTWOORDEN. . , 'A , . t - Storm van 's Gravesande. â?? 1<>. Waar en wanneer zijn gehuwd' (ondertr. te 's-Hertogenbosch 21 Sept 1753) Nicolaas Jer'emias Storm van 's Gravesande en Johanna Clasina Abigaël van Egs? 2°. Waar en wanneer'in 1775 zijn gehuwd Johanna Philippina Storm van 's Gravesande (dochter van boven genoemden) en Isaac Ferdinand'van Mansvelt? 3°. Waar is op 15 Nov. 1846 overleden Ewoud.Lode-, wijk Stonn van 's Gravesande, oud-officier der 'cavalerie, en waar, op 26 Mei 1826, zijne echtgenoote EHsabeth van Steenis? Waar is op 18 Jan. 1796 hun huwelijk gesloten? 4°. Wanneer in 1785 is te Sas van Gent overleden de luitenant der artillerie Johan Philip Storm van 's Gra­ vesande? ' 5°. Waar is op 22 Dec. 1825 overleden Ds. Derk Storm van 's Gravesande en waar, op 23 Dec. 1825, zijne echtgenoote Catharena Bongers? Hij werd in 1791 pre­ dikant te Zwijndrecht. 6°. Waar is op 4 Oct. 1794 hun zoon Nicolaas Jere mias geboren, en waar op 7 Pebr 1795 overleden? 7°. Waar en wanneer is overleden (als kind) Alida Johanna Storm van 's Gravesande, dochter van de sub 1° genoemden, gedoopt te Eindhoven 12 Juni 1763? 8° Wat is er bekend van de afstammelingen van Jhr. Arnoldus Storm van 's Gravesande, gehuwd ,met Carolina Frederika van Leuteken gezegd Smith, en wat van hem zelf? 9°. Waar is op 8 Dec 1817 overleden Johanna Ju liana Coenders, weduwe van Jacob Charles Storm van 's Gravesande (In geen der in druk verschenen -genealo­ gieën is de plaatsnaam juist) 10°. Waar en wanneer zijn gehuwd (ondertr. te 's-Her­ togenbosch 2 Nov. 1775) Sïbrandina Cornelia Johanna Storm van ^sGravesande en Wigbold Crommelin? 11°. Waar en wanneer is geboren (1752) en overleden (1763) Johanna Henriëtta Charlotta, oudste dochter van Jacob Charles Storm van 's Gravesande en van Johanna Juliana Coenders? 12°. Waar is op 10 Juni 1809 overleden Maria Judith Thielen, echtgenoote van Nicoloas Johan Storm van 's Gravesande, eerst directeur der brieven posterij te Eindhoven, later ontvanger der dir. belastingen te Bode­ graven? Apeldoorn. Jhr. H. H. RÃ?ELL. Van Binckliorst (XIX, 191). â?? Deze vraag deed mij liet trouwboek opslaan en daarin vond ik: â??Anno 1668. .Met Attestatie sijn getrouwt den 12 februarij (1) Pieter van BuickHorst (sic) j. m laetst gewoont hebbende binnen Delft, met Maria Loron j. d. beyde woonende in 'sGraven Hage.' 's Gravenzande. v. D. K. * - i' Sasselee (XIX, 155 en 157). â?? Van dit Leidsche ge­ slacht, dat later ook in ,den Haag woonde, is mij het volgende bekend: Joost Sasselee, geb omstreeks 1600, tr. Johanna of Jatmeke Lawilc, wede van Hermqnns Oosterdijk, welke laatsten de stamouders' waren van het Leidsche' geslacht Oosterdijk. Een dochter van laatstgenoemden, Hillegonda Oosterdijk, tr. Abraham Sasselee, zoon van Joost, die dus tweemaal moet getrouwd zijn geweest. Abraham was koop­ man te Amsterdam en een van de voogden van een zoon van zijn zwager Johannes Oosterdijk, t. w Hermanus Oosterdijk Schacht, blijkens de opdracht van diens medisch dispuut. Johannes Sasselé en Ca trina Lupaart waren' getuigen bij den doop van Catharina van Rhijn te Leiden 16 April 1711 (Geslacht Waller, blz.,7).- Pieter Sasselee, van Leiden, zeilde 5 November 1740, als korporaal in dienst van de Oóstindische Compagnie, met â??de Diemermeer' voor de kamer Amsterdam uit, ging 1 Juli 1741 te'Batavia aan land, en stierf daar 6 Februari 1742 Hetgeen hij nog van de Compagnie te vorderen had, werd 23 Juli 1762 betaald aan den gemachtigde van zijn moeder Johanna Magtilda van Rhijn, wede van Jan Sasselé (waarschijnlijk den bovengènoemden) en van zijn meerderjarige ongehuwde zuster Hillegonda Magdalena Sasselé, als zijn erfgenamen voor 3/4, eri als erfgenamen van Cornelis Sasselé, zijn na hem overleden broer en erfgenaam, voor J/4 (Rijksarchief). â?¢Thomas Painter of Pinter, tr. Abigal Sasselé. Ze lieten 27 'Juni 1706 en 17 Augustus 1710 kinderen in de Engelsche kerk in den Haag doopen (XI, 35& en 36a). Ambrosius Sasselee, confiturier - in den'Haag, en een ander maakten kunstige tafereelen, dessert enz. voor het festijn van de ridders van St. Joris 15 Maart 1763, vlg. de Hollandsche Historische Courant van den 19en d. a. v. (Verzameling Van Wassenaer op het Rijksarchief), Hij is wel de Haagsche hoofdman van de Groote of Dage lijkscho Groenmarkt van 1795 (XV, 13), en de in 1796 op 62-jarigeu leeftijd te Aarlanderveen aan velroos ge­ storvene, wiens begrafenis in de Groote Kerk in den Haag 30 Augustus van dat jaar in de lste klasse werd aangegeven (vgl. XIX, 157). Willem Scholten en zijn vrouw Clara Johanna Sasselee, gewoond hebbende in den Haag, procedeerden voor het hof van Holland, blijkens het register van de groote zaken, i d 10 Mei 1780 (Rijksarchief). Margareta Sasselee, stierf in den Haag aan het water op de borst, oud 70 jaar. De aangifte in' de 2de klasse voor haar begrafenis in de Lutherscbe Kerk, geschiedde 24 October 180U. G A. Sasselee was in 1818 commies 2de klasse van de convooien en licenten te Zeddam. INHOUD 1903, IVo. I. P. v. M. Tot lid zijn benoemd. â?? Wijziging van adres. â?? Het geslacht Mollerus, door Jhr. H. H. Röell. â?? Van Rosevelt en Roosevelt, door J. van der Minne â?? Opgave der geslachtswapens die zich vóór 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, door C. F. Gijsberti Hodenpijl. â?? Vragen en Antwoorden. Storm van's Gra­ vesande. â?? Van Binckhorst (XIX, 191). â?? Sasselee(XIX, 155 en 157). (1) Niet 22 Februari. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenbuysen te 's-Gravenhage.