De Nederlandsche Leeuw, jaargang 20 (1902)

41 Gedoopt 13 Maart 17.24: Catharina, ouders: als voren, getuigen: Pieter Burghof en Sophia Langevelt. Gedoopt 30 Dec. 1726: Jacobuê Thomas, ouders: als voren, getuigen: Peter Thomas Grauw en Maria Nieuwen huizen. Gedoopt 3 April 1731 : Geertrudis Francisca, ouders: als voren, getuigen : Pieter ten Bergh, Arien Niéuwen huizen. Gedoopt . 21 Maart 1734: Hermanus, vader: Herman 'Petrus van Groesbeeck, moeder: Maria Heylants, getuigen: Adriaen Westerwout, Neeltje van Leeuwen. JOHN V. L. PRTJYN. Opgave der geslachtwapens die zich vóór 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, doo r C. E. GIJSBERTI HODENPIJL. Oude Kerk. (Vervolg van kolom 15). 13 Juni 1738. Mr Wigbold van Strijen, met, 18 drs, met 1 wapen. De wapenkas hoog 10 voet met 8 quartieren. Jongeman. 18 Juli 1738. De Hr Oud-Burgemeester Mr Johan Slicher, met 18 drs, met 1 wapen. De wapenkas hoog 10 voet, met 4 quartieren. Eyge kelder. 1 meerder­ jarige. 30 September 1738. Vrouwe Geertrui Anna Spieringh van Spieringshoek. huysvr van de Hr Borgmr Mr Réyer van der Burg, met 18 drs en een wapendr. De wapenkas hoog 9 voet, breet 6 voet 9 duym. met 8 quartieren. Op de middag. Eyge graft. 3 minderj. 8 October 1738. Vrouwe Alijda Pauw wed. wijlen Mr Anthony Gunther van Kinschot, Griffier van den hove van Holland, Zeeland en 'West Vriesland. Met 18 drs en 1 wapendr. De wapenkas hoog 8J/2 voet met 4 quartieren. Op dé middag. Eyge graft. 2 meerderjarige. 14 September 1739. De Heer Abraham van Bleiswijk, met 18 drs en een wapendr. De wapenkas hoog ruym 9 voet met 4 quartieren. Op de middag. Eyge kelder. 3 meerderj. en 1 minderj. 14 Juli 1741. Mr Gerrit Janse Meerman hier gebragt in den avond van 's Hage met» een jagt, begraven met 18 drs, 1 wapendr. en 12 flambouwdragers, in een eyge kelder. Geen kinderen. 22 Januari 1745. Vrouwe Catarina Marija Vallensis, wed. wijlen de Hr Oud Burgemr Mr Ewout van der Dussen, Hr van â?¢ Souteveen. Met 18 drs en 1 wapendr. Eyge kelder. De wapenkas hoog 9 voet en 8 quartieren. Op de middag. 4 meerd. 9. Mei 1745. De Heer Oud Burgemeester Cornelis Spiering, Heer van Spieringshoek, met 18 lijkdrs 1 Wapendr. Op de middag. Eyge Kelcter. 1 Meerderj. en 2 minderj. kintskinderen. De wapenkas hoog 9x/2 voet. 22 Juli 1745. De Hr Mr Gerart van Berkel in sijn leven Commis van de financie* van Holland, hier gebragt van 's Hage met 18 drs en met 1 wapendr. De wapenkas hoog 9 voet 9 duym, met 8 quartieren. Op de middag. Eyge graft. B°jaert vrijer. b Januari 1746. Jonkvrouwe Maria Agatha van Kinschot, met 18 drs en 1 wapendr De wapenkas hoog 8^2 voet met 8 quartieren. Op de middag. Eyge graft. Bejaarde dochter. 14 Maart 1746. Vrouwe Maria Wilhelmina Boeg, huys vrouw van de Heer Mr. Paulus Bopgaert, hier gebragt van Botterdam, uytgedragen ten huysen van de Burgemr van Alblasserdam met 18 drs en 1 wapendr. Op de middag. Eyge graft. 1 mindr 16 Mei 1746. De Heer Oud Burgemeester Mr Nicolaas Bogaert, Heer van Beloys, met 18 lijkdrs en een wapendr. De wapenkas hoog 9 voet met 8 quartieren. Op de middag. Eyge graftkelder. 1 meerderjarige en 4 minderjarige. 22 Juli 1746. Mr Anthony van der Heym (1), Raad­ pensionaris van Holland en West-Vriesland , hier gebragt van 's Hage met koetsen, 18 drs een wapen­ drager, op de middag. Eyge graft. 3 minderjarige kinderen. 5 September 1746. Mr Andries Boogaert van Alblasserdam, met 18 drs en 1 wapendr, het wapen hoog 8 voet 8 duym, met 4 quartieren. Op de middag. Eyge graft. 5 mindr kinderen. 19 November 1746'. Vrouwe Wilhelmina van Dongen, wede wijlen de heer Frangois van Bleysuijck, in sijn leeven Kaet en Burgem. met 18 lijkd1' en 1 wapendr. De wapenkas hoog 9 voet met 4 quartieren, op de middag, Eyge graft. Geen kinderen. 31 December 1746. Vrouwe Charlotte Marija Leydekker) wede wijlen Johannes van Riebeek, Raat en Vroed­ schap, met 18 drs en 1 wapendr. De wapenkas hoog 9^2 voet met 8 quartieren. Op de middag. Eyge graft. 1 meerdr en 2 mindr kinderen. 27 Juli 1747. Vrouwe Bartha Johanna van Dam, wed. wijlen d'Heer Oud Bürgemr Mr Nicolaes Boogaert, Heer van Beloys, met 18 drs en een wapendr. De wapenkas hoog 9 voet, met 8 quartieren. Op de middag, Eyge graftkelder. 4 minderj. kiutskinderen. 17 November 1747. De Heer Collonel Roeland van Kin­ schot, met 18 drs en een wapendrager. De wapen­ kas hoog 9 voet met 8 quartieren. Op de middag. Eyge grafkelder. 6 minderj kinderen. 13 Mei 1748. Mr Gaspar Rudolph van Kinschot, Heer van Nieuwerkerk, Secretaris dezer Stad, met 18 drs en een wapendr. De wapenkas hoog 9 voet, met 8 quartieren. Geen kinderen 26 Januari 1751. Mr Frangois Diderich van Biebeeck Luytt-Coll. in 't Regiment Guardes Dragonders ten dienste deeser landen. Met 18 drsen 1 wapendr. op de middag met koetsen. De wapenkas hoog 9 voet 4 duym, breed 6 voet 3 duym, met 8 quartieren. Eyge kelder. Ongehuwd. 20 Februari 1751. Mr Nicolaas Dierkens, Heer van Buvingies, Veertig raad en regeerend Scheepen deeser stad. Met 20 dragers en 1 wapendr. De (1) Geboren in 1693, â?? was gehuwd met Catharina van der Waeyen Zijn Veelvuldige en gewichtige bezigheden en de inspanning waar­ mede hij die verrichtte, hadden een nadeeligen invloed op zijn gezond­ heid. Men raadde hem in 1746 het gebruik der wateren te Spa aan, en het was op deze heenreis dat hij overleed.