De Nederlandsche Leeuw, jaargang 20 (1902)

45 46 18 dr. en 1 wapendr. 3 posen luyens. De wapen­ kas, hoog 9 voet, breed 5 v* 8 dm, met 8 qn. Eyge graff. 2 meerd. 26 Mei 1762. Vrouwe Cornelia Catharina van Kinschot, Vrouwe van Nieuwerkerk, wed. wijlen den WelEd Gestr.Heer Mr Gaspar van Kinschot, in leeven Veertig raad en Oud-Burgemeester deeser stad enz., 18 dr. en 1 wapendr., op de middag. De wapenkas hoog 9'/2 voet, breed 5 v* 9 dm, met 8 quart Eyge kelder, 2 meerd. kindn, 2 meerd. kindskind11 en 6 mind. kindskind11. 3 Juni 1762. Vrouwe Christina Anthonia van Goens, huysvr. van de WelEd. Gestr. Heer Mr Quirijn van Beaumont, secretaris van 't Hoogheemraadschap van Delfland, 18 dr. met 1 wapendr. Op de mid­ dag. De wapenkas, hoog 8 v' 7 dm, breed 5 v* 8 dm, met 8 quartieren. Eyge graff. Geen kindn. 26 November 1762. De WelEd. Gestr. Heer Mr. Guiljel mus van Bleiswijk, Raad en Praesident Burgemrenz., met 18 dr. en 1 wapendr., op de middag. De wapenkas, hoog 9J/2 voet, breed 6'/2 voet, met 8 quartieren. Eyge grafkelder. 1 meerd. 6 Juli 1763. Jonkheer Jacob George Rutger Baron van den Boetselaar Languerak Heere van Schoote, in sijn Hoog Geb Leeven Casteleyn van den Huyse en Casteele, mitsgaders Bailluw en Dijksrraaff der Stad, Lande en Groot Waterschap van Woerden enz. Met een jagt van Woerden alhier gebragt, en 's avonds bijgeset met 8 drs en 1 wapendr. De wapenkas hoog 9J/2 voet, breed 5 v* 9 dm, met 4 quart11. Eyge grafkelder. 6 December 1763. Vrouwe Catharina van der Heyrn, geb. van der Waeyen, uyt 'sHage met 18 dr. en 1 wapendr. met koetsen. De wapenkas hoog 11 voet 9 dm, breed 7 voet, met 8 quartieren. Eyge graff kelder. 3 meerd ?27 Februari 1764. Jonkvr. Theodora Alettaiwi der Dussen, uyt 's Hage alhier gebragt, met 18 dr en 1 wapendr. onder 3 posen luyens. De wapenkas hoog 9 voet, breed 5 v* 8 dm, met 8 quartieren. Eyge graf­ maken. 6 Juni 1764. Vrouwe Hillegonda Machtilda van Til, weduwe van den WelEd. Gestr. Heer Mr Guiljelmus van Bleyswijk, in zijn WelEd.Leeven Veertig Raad en Praesident Burgemeester deezer stad enz., met 18 dragers en een wapendr De. wapenkas hoog 9^2 voet, breed 6^2 voet, met agt quartieren. Eyge grafkelder. Een meerderjarige. 18 Januari 1765. De' WelEd. Geb. Heer Mr Willem van Strijen, Raad in de Vroedschap en Oud-Burge­ meester der stad Gouda enz., met een jagt alhier gebragt en met 8 drs des avonds bijgezet in een eyge grafkelder. De wapenkas hoog 9x/2 v*, breed 5 yt 9 rïrn^ met 8 quartieren. 3 Juli 1766. De WelEd. Geb. Vrouwe Ida Anna Duiven huys, vrouw van den WelEd. Gestr. Heer Mr Nicolaas Kraayvanger, Raad en Oud Schepen, dezer stad, mitsgaders Bewindhebber der O.-I. Comp. met 20 lijkdr. en 1 wapendr. met koetsen op de middag, 3 poosen luijens zo van de Oude Kerk als van 't Raadhuis deeser stad. De wapenkas, hoog 12 voet,' breed 7 voet, met 8 quartieren. Eyge grafkelder. Geen kind11. 21 November 1766. De WelEd.Geb. Vrouwe Cornelia Maria Taal, wed. den WelEd. Gestr. Heer Adriaan van der Goes, in zijn WelEd. Gest. leeven Raad en praesident Burgemeester deezer stad, met 18 dr. en 1 wapendr De wapenkas, hoog 8^2 voét, breed 6 voet, met 4 quartieren. Eyge grafkelder. 2 meerd. 9 September 1769. De WelEd Gestr. Heer M1' Reyer van Bleyswijk, oud-griffier in den Ed. Hove van Holland, Zeeland en West-Friesland enz., uyt's Hage, 18 dr. en 1 wapendr. met koetsen op de middag. De wapenkas hoog 9J/4 voet, breed 61/2 voet. Eyge grafkelder. Geen kind11. 12 December 1769 D'WelEd.Geb. Vrouwe Agatha Philippina van Strijen, huysvr. van d'WelEd. Gestr. Heer Ary 'Prins. Raad en Regeerend scheepen enz. te Gouda, alhier gebragt met een jagt, des avonds bijgezet in een eygen grafkelder door 8 lijkdr. De wapenkas, hoog 9J/2 voet, breed 5 voet 9 duym, met 8 quartieren 23 December 1769. De WrelEd. Geb. Vrouwe Elisabeth Aletta Slwher, huysvrouw van d1 WelEd. Gestr. Heer Mr Nicolaas van der Dussen. Heere van Oost barendregt, weegens de stad Dordrecht gecomit teerd enz. Uyt 'sHage met een jagt des avonds bijgezet in een eyge grafkelder door lijkdr8. De wapenkas hoog 10 voet 1 dm, breed 6 voet 5 dm, met 8 quartieren 16 Januari 1770. Den WelEd. Gestr Heer Mr Nicolaas van der Dussen, Heere van Oostbarendrecht, in den' Oud Raad der stad Dordrecht, en wegens dezelve gecommitteerde Raad van Holland en West-Vries­ land enz. uyt 'sHage, alhier bijgezet door 8 lijkdr8 en koetsen des avonds in een eyge grafkelder. De wapenkas hoog 10 v' 1 dm, breed 6 voet 5 dm, met ?8 quartieren. 5 mind. 27 April 1771. Den HoogEd. Gestr. Heer Robbert van der Mast, Generaal-Majoor van de Infanterie ten dienste van den Staat der Vereenigde Nederlanden, * Luyt4-Coll. Effectief en Capiteyn over een: Com­ pagnie Grenadiers enz, met 18 dr en 1 wapendr. De wapenkas hoog 10 voet, breed 6 voet, niet 8 quartieren. Eyge grafkelder en 3 meerd kind11. 26 October 1771. De HoogWelGeb Vrouwe Catharina Baronesse van Voigt van Elpe, genaamt Fosv Vrij- 1 vtouwe van Redenberg, Oeringhausen, Wisthimerde, Baniel enz., geb. van der Heim, uyt 's Hage, 1 wapendr. De wapenkas hoog . . voet, breed .. voet, met... quartieren. Eyge grafkelder. 14 April 1772. D'WelEd.Geb. Vrouwe Catharina Maria Dedel, wed. wijlen den WelEd.Gestr. Heer Mr Gaspar Rudolph van Kinschot, Heere van Nieuwerkerk, Hoog bailluw en Dijkgraaff der steëde en Landen van Oudewater, Bewindhebber van de Westinde Comp. ter kamere op de Mase en secretaris deser stad, enz, met 18 dr. en 1 wapendr , met koetsen op de middag. De wapenkas hoog 9^2 voet, breed 6J/2 voet, met 8 quartieren Eyge grafkelder, geen kind'. 23 Mei 1772. De WelEd. Gestr. Heer Mr Jacob van der Dussen, Heere van Souteveen en'in Middelharnis, Oud Raad en Oud scheepen deeser stad enz., met 18 dr. en 1 wapendr. De wapenkas hoog 10 voet 1 dm, breed 6J/2 voet, met 8 quartieren. Eyge' grafkelder, geen kindn. (Wordt vervolgd.)