De Nederlandsche Leeuw, jaargang 20 (1902)

47 48 Verklaring' in zake bet oud adellijk, uitgestorven geslacht van Dorp. In het archief van het Hoogheemraadschap Delfland berust een brief van den president van 't Hof van Holland, Frederik van Dorp, den 23 Maart 1651 geschreven aan den secretaris van genoemd college, luidende als volgt: â??Mijn Heer. Ick wenste dat mij met UE. commoditijt in dezer voegen mochte gewerden sodanige extracten van de wapenen ende namen deser respectiven personen dewelcke bevonden werden het heemraetschap van Delfiant be­ dient te hebben. Het sal niet noodigh wesen dat de wapenen uytgetrocken werden maer alleenlijck beschreven gelijck hiervoren, ende om mij wel de expresseren (JE. gelive in gevolge dit bovenstaende te extraheren alle die van den naem van Utter Lier en (de) van Dorp UE gelive mij dese vrijigheyt ten besten af te nemen ende mijn curieusheyt hier inne voldoende te obligeren om in alle gelegentheyt t'zelfde te versehuldigen. Mijn Heer, UE. dienstberijden dinaer, (get. ) FBEDB. VAN DORP. Ick wenste mede wel te weten wanneer het College van het Heemraetschap sijn begin genomen heeft ende bij wien het is geconstitueert'. De vragen waarop dit schrijven doelt, werden door den secretaris de Jonge, reeds den 7 April d. a. v., beantwoord in de volgende verklaring: .Ick ondergeschreve Secretaris van het hooge heemraet­ schap van Delfiant verclare ten versoecke van heer Predrick van Dorp raet in den hove van hollandt, Jat onder d'oude papieren ende charters concerneren(de) het gemelde hoogheemraetschap bevonden werteen beschreven franchijne bouck inhoudende de hantvesten ende privilegiën van t'selve hoogeheemraetschap succesivelijck vergunt ende geoctroyeert bijden Princen van(den) landen, mitsg(ade)rs de wapenen ende naemen dergeenen, die in het gemelte Collegie hebben becleet het ampt van hooge heetnraet, d,it aldaer in ordine te sien is oen wapen sijnde de schilt van sabelen ofte swart ende in hetselve drije affgescheurde leeuwen-hooffden met roode tongen, om welk wapen ge­ schreven staet: Heer Hendrick van Lier Ridder. Noch soodanich ende gelijcke wapen, sijnde het sesthienden getalle, daer om geschreven staet: Heer Gijselijn van Lier Heer Hendricxsoon (1). Item gelijcke wapen, sijnde het vijff en(de) twintichste in getalle daer onder staet: Heer Jan van de Lier, Heer van Dorp (2). Gelijcke schilt ende wapen in gevolge het vijff ende twintigste, daerbij geschreven staet: Heer Cornelis van Dorp, ridder (3). Noch een wapen gequartileert met het voersz. wapen en(de) dat van den geslachte van Alckemade, met een (1) In de vraag teekende de Heer Fred. van Dorp hierbij aan â??Mortuus ante annum 1337um'. (2) Als boven â??dictus Johannes nepos predioti Gijselberti ex fllio Gijselberto obiit a°. 1436'. (3) ld. â??obiit a°. 1504, atavus meus.' cleyn schildeken in 't midden van goudt met drije roode cruyssen ende staet om t'selve geschreven: Adreaen va(n) Dorp, Heer Cornelissz, Heer'van Dorp. Aldaer wert mede bevonden loco ix° een schilt van keel ofte root met een dwarschen baer van gout met de naem van: / Heer Arent van Dorp, Ridder. Ibidem loco xxu° met gelycke subscriptie van: Heer Arent van Dorp, Ridder.. Aldus bevonden ende getrocken uyt het voorsz. fran- chijnen bouck ophuyden den vijen Aprilis xvic een en(de) vijftig bij mij (get.) Cor. de Jonge 1651'. Yan Leeuwen in zijn Bat 111., noemt den Frederik van Dorp in questie, beschreven in de ridderschap van Holland. Mogelijk heeft deze informatie daartoe gediend. Medegedeeld door M. G. WILDEMAN. Mollerus. In het archief der voormalige weeskamer van Amsterdam, waarvan indertijd papieren berustten op het gemeente­ archief, zijn gegevens aanwezig over de nalatenschap van Annetje Mollerus, ter weeskamer aangebracht 15 Januari 1665 Daaruit blijkt o. a dat zij eene zuster had, gehuwd met Wolfgang Christoffel Schirer. v. O. VRAGEN EN ANTWOORDER Van Amerougen. â?? In 1722 overleed te Birmingham Justanus van Amerongen, met nalating van vijf jeugdige kinderen, vermoedelijk alle dochters Hij was knopenmaker van beroep en gehuwd met Hannah Justice. Zijn naam komt ook voor als Mayronghen, Ammeronger en Ama-. zonrer. Hij beleed den Soomsch-Katholieken godsdienst en was vermoedelijk van Hollandschen oorsprong. Zijne dochter Barbara trouwde later met Robert Middlemore, behoorende tot een oud geslacht uit Warwickshire. Gaarne zou ik vernemen of in Nederland iets omtrent dezen Justanus v. A. en zijne afstamming bekend is. Londen. W. P. W. PHILLIMORE. Verbetering. In den kwartierstaat der kinderen Pierson in afl. 11/12 1901, staat als overlijdensdatum van Francoise Isabelle Henriette de Ranitz opgegeven 13* Mei 1848. Dit moet zijn 1 Oetober 1859. Verder ontbreekt de overlijdensdatum van Barta Antonia van der Feen Zij overleed te 's Gravenhage 22 Novem­ ber 1885. P. C. B. v T. P. INHOUD 1903, No. 3. Tot lid zijn benoemd. â?? Wijziging van adres. â?? Familie-aantee keningen van de geslachten Roon, Grave of Grez en Sinte-Guéricx, medegedeeld door Mr. 3. B. Ridder de van der Schueren. â?? Het ge­ slacht Groesbeeck, door John V. L. Pruyn. â?? Opgave der geslacht­ wapens die zich vóór 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, door C. F. Gijsberti Hodenpijl. â?? Yerklaring in zake het oud adellijk, uitgestorven geslacht van Dorp, medegedeeld door M. G. Wilde­ man. â?? Mollerus. â?? Vragen en Antwoorden-- Van Ameron­ gen. â?? Verbetering. Gedrukt bij Gebr3. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage. ,