De Nederlandsche Leeuw, jaargang 20 (1902)

MAANDBLAD VAN HET Genealog√Įsch-heraldiek Genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van elke maand en wordt alleen aan de leden van het Genootschap gezonden. Bijdragen en correspondentie betreffende de redactie en verzending van het Maand¬≠ blad te richten aaii den redacteur, Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, 62 Koninginnegracht, te 's Gravenhage. Aan vragen om exemplaren van vroeger ver¬≠ schenen Maandbladen zijn te zenden aan den Heer J. C VAN DER MUELEN, 95 Groot hertoginnelaan, te 's Gravenhage. te- Brieven, aanvragen enz., betreffende het Genootschap en de bibliotheek te richten aan den secretaris-bibliothecaris, J. C. GIJSBERTI HODENPIJL VAN HODENPIJL, 12 Sophialaan, te 'sGravenhage. Contributi√®'n enz., aan den penning¬≠ meeste r O. F. GIJSBERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft Leden te 'sGravenhage betalen per jaar ∆? 10 00. Zij die buiten 'sGravenhage wonen ∆?6.00 De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. N¬įs. 4r en 5. 'XL X.e' Jaargang. 1903. Wijziging: van adres. H. J. M. VAN DEN BERGH, Hotel de Pool . de Bilt. Mr. i E POSTHUMUS METJES, 106 Jan Luykenstraat . Amsterdam. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS, 3 Swee - linckplein 's-Gravenhage. A. J. SERVAAS VAN ROOYEN, 132 v. Kins- bergenstraat 's-Gravenhage. SOe Algenieene Vergadering van het Genealogisch-Heraldieh Genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw'''' te 's-Gravenhage op 12 April 1902, des avonds ten 8 ure in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis. Nadat de voorzitter de vergadering geopend had met ¬ęen hartelijk welkom aan de leden, waarbij hij vooral hulde bracht aan die leden die, buiten 's-Gravenhage wonende, zich de moeite hadden getroost een reis te maken ten einde op de vergadering tegenwoordig te kunnen zijn, werden door ZEd. met een gepast maar hartelijk woord de leden herdacht, die door den dood aan het Genootschap waren ontvallen, n.1. de heeren van den Bergh, Bouton, Drektraan en Roelants. De notulen der 19e vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Door den penningmeester wordt rapport uitgebracht over den financieelen toestand van het Genootschap. De kas sluit met een batig saldo van ∆?429.50, welk bedrag echter aanwezig moet blijven ten einde de eerste uit¬≠ gaven te kunnen bekostigen van een herdruk van den catalogus. De secretaris deelt mede dat 14 nieuwe leden zijn toegetreden, terwijl wij het verlies moesten betreuren van 8 leden, waaronder de bovengenoemde overledenen, zoodat het aantal betalende leden thans van 122 tot 128 is toegenomen. In plaats van W. Baron Snouekaert van Schauburg trad de heer P. C. Bloys van Treslong Prins als be¬≠ stuurslid op, terwijl Mr. H. J. Koenen tot aller leed¬≠ wezen de Residentie verliet en zich te Amsterdam vestigde. Op voorstel van Jhr. van Heurn heeft het bestuur den heer Koenen verzocht, niettegenstaande zijn vertrek naar elders, toch deel te blijven uitmaken van het bestuur, ten einde als zoodanig in zijne nieuwe woonplaats een poging te doen tot oprichting van eene onderafdeeling van het Genootschap. Aangezien alle bestuurswerkzaamheden in vrijen tijd' moeten geschieden en het voor een geregelden gang van zaken dus wenschelijk is deze werkzaamheden-te verdeelen over een niet te klein aantal personen, zoo meende het bestuur der vergadering in overweging te moeten geven het aantal te 's-Gravenhage wonende bestuursleden wederom op 7 te brengen, zooals tot nu toe steeds het geval was, de heer Koenen te Amsterdam zou dan het 8e bestuurslid zijn. De vergadering nam hiermede genoegen en benoemde na twee vrije stemmingen en eene herstemming Mr. C. P. Pahud de Mortanges alhier, die ten slotte met √©√©n stem de overwinning behaalde op Mr. C. Ridder van Rappard. De heer Pahud verklaarde de benoeming aan. te nemen. Uit het verslag van den bibliothecaris bleek dat de* bibliotheek zich in goeden toestand bevindt. Geregeld worden aan de leden, zoowel te 's-Gravenhage als elders, boeken ter lezing gezonden. Voor het ten geschenke ontvangen van in de biblio¬≠ theek nog niet aanwezige werken op genealogisch of heraldisch gebied blijft het bestuur zich ten zeerste aan¬≠ bevelen. De voorbereidende werkzaamheden voor een herdruk van den catalogus werden geregeld voortgezet, al werden zij ook een weinig vertraagd door eene buitenlandsche reis van een der commissieleden. Het bewaren van de boeken bij een particulier, thans den bibliothecaris, heeft uit den aard der zaak vele be¬≠ zwaren, aangezien de boeken thans reeds in 4 kasten zijn opgeborgen. Bovendien kan men in zulk een woning niet op zijn gemak gaan zitten snuffelen, aangezien men van een bibliothecaris niet kan vergen, dat hij steeds een zijner particuliere vertrekken voor de leden beschik-