De Nederlandsche Leeuw, jaargang 20 (1902)

INHOUD. lOOS. Bladz. Benoeming tot lid 1, 17, 33, 81, 113. Wijziging van adres 1, 17, 33, 49, 81, 113, 145, 177. Het geslacht Mollerus, door Jhr. H. H. Röell 1, 48) Van Rosevelt en Roosevelt, door J. van der Minne 6. Van Roosevelt, door Mr. Robert 0. Ermerins : 12. Opgave der geslachtwapens die zich voor 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, door C. F. Gijsberti Hodenpijl 12, 41, 70. Storm an 's Gravesande, vraag door Jhr. H. 11. Röell 15> 3()- Van Binckhorst, antwoord door v. d. K 15 Sasselée, antwoord door P. v M 16. Verbetering . . . .' 17, 48, 112'. Familieaiinteekeningen van de geslachten Roon, Grave of Grez en Sinte-Guéricx, door J. B. Ridderde van der Schueren 17.33, 51. De Blois van Ginderdeureu en Bloijs van Treslong van Ginderdeuren, door P. G. Bloijs van Treslong Prins .... 22. Van Geijsteren, vraag door W. W. v. R 29j Lockernan, vraag door Dr. G. Lokeman : 29. Lijclamaâ??Dwars, vraag door J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl 30, 111. Emmen, antwoord door J. A. R. Kijmmell 31. Van Schoonhoven, ant voord door W. H. Croockewit en B. v. B 31. Het Geslacht Groesbeeck, door John V L. Pruyn Verklaring in zake het oud adelijk uitgestorven geslacht van Dorp, medegedeeld door M G. Wildeman 47. Van Amerongen, vraag door W. P. W. Phillimore 48. 20e Algemeene Vergadering, verslag door den secretaris-bibliothecaris J. G. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl ... 49. De invloed der steden op hare bewoners, getoetst aan de regeerende geslachten van Amsterdam door Dr. J. H. F. liohlbrugge . 59. De Indische tak van het geslacht Crommelin, door W. Wijnaendts van Resant 67. Oudste kwartierstaat betreffende het geslacht Wijnaendts van Resandt door W. Wijnaendts van Resant 73. Sirtema van Grovestins en van Idsinga, door M. G. Wildeman 75. Jaarboek voor den Nederlandschen Adel en Genealogischs mededeelingen over de voorouders en afstammelingen van Joost Buijck Sijbrantsz, ridder, boekbeoordeelingeu 75. Manger en Gerdes, vraag door W. H. Croockewit 19. Gunaeus, vraag door Jhr. H. H. Röell 79. Van Kerckwerve(n), vraag door W. W. van R 80. Storm van 's Gravesande, antwoord door W. P. J. Overmeer 80. Het gedacht Stratemis, door Jhr. H. H. Röell 81, 144. Het geslacht Struuck, door J. A. R. Kymmell 89. Loockeraans, door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland 96. Genealogie Schuier, door John V. L. Pruijn 99. Eenige aanteekeuingen over het geslasht Vrolijkhart of Vrolijkhnrt door Fred. Caland 100. Kwartieren van Mr. A. H. L. Roosmale Nepveu 103. Grafzerken te Alfen (sic) aan den Rijn, door W. M. C. Kegt 103. Huwelijken te Makasser van 1727â??1828, medegedeeld door W. Wijnaendts van Rnsandt 106, 119. Van Bleijswyk, vraag door H. J. S Hl* Bloys van Treslongâ??van den Ende, vraag door P. G. B. v. T. P Hl Dubbeldecop, antwoord Van Gaesbeeck, antwoord door W. M. C. Regt Hl (lanegraaf en van der Sleijden, vragen door W. W. v. R H' ftlorre, vraag door Dr. G. Morre « 111. De Rechtere en de Ruever, vragen door B. v. B H2- Storm van 's Gravesande, antwoord door P. J. Bisdom