De Nederlandsche Leeuw, jaargang 20 (1902)

69 70 5 December 1836, ten huize van Helena Voll, weduwe Deefhout, â??gelegen in de stad Vlaardingen'. > Hunne 4 kinderen waren : a. Willem Diederik Crommelin, geboren te Makassar 22 Januari 1818, er gedoopt 25 Juni 1820, waarbij doopgetuigen waren : Jacob Willem Peters en Helena Voll, weduwe Deefhout. Deze vertrok + 10 jaar oud naar Nederland en werd opgevoed bij admiraal Ruysch, gehuwd met eene Crommelin, en keerde, in Indië terug zijnde, niet meer te Makassar terug. Hij overleed ongehuwd te Soerakarta 1 Mei 1841. b. Elisabeth Petronella Crommelin, geboren te Makassar 12 Februari 1820, er 'gedoopt 8 October 1820, waarbij doopgetuigen waren: Pieter Samuël Crom­ melin en Anna Petronella Gerlings (waar komen die nu weer van daan ? (W) (1). Zij overleed te Makassar, 2 Maart 1824. c. Maria Louisa Crommelin, geboren te Makassar 23 Mei 1821, er gedoopt 18 Juni d. a. v., waarbij doopgetuigen waren : Johan Lodewijk Willem Deef­ hout en Johanna Maria Peters. Zij overleed te Makassar 9 Juli 1857, terwijl op het kerkhof te Makassar op haar graf een breede vierkante afgeknotte zuil zich verheft, op één van welks vlakke zijden een marmeren plaat is aange­ bracht met het opschrift: M. L. van Rhee Crommelin overleden 18 â?? 57 7 Rust in vrede. Bijna 25 jaar later werd op één der naast gelegen vlakke zijden van dien zuil, nog een marmeren plaat ingebracht, met het opschrift: Aan M. L. Crommelin door hare kinderen 18 â?? 82. 4 Zij is tweemalen gehuwd geweest en wel 1° te Makassar 5 April 1851 met Evert Voorthuis, zoon van Jan Voorthuis en Catharina Voogt, geboren te Abcoude 23 October 1818, 2de luitenant der infanterie O. I. L. en overleden te Soerabaja, 4 maanden na het huwelijk, op 28, Augustus 1851. Uit dit huwelijk sproten geen kinderen. Zij huwde 2' te Makassar 6 Februari 1854 met Ernardus Roselius Lowies van Rhee, zoon van Theodorus van Rhee en van diens 2de vrouw Wilhelmina Geertruida Voll (2), geboren te Makassar 26 Februari 1827,' eerst klerk bij den assistent-resident te Makassar, later commies aan het havenkantoor aldaar, en overleden te Makassar 9 September 1869 , na nog op 9 December 1858 aldaar hertrouwd te zijn met Anna Helena Carolina Mulder, dochter van (1) Zie noot 1, kolom 68. {Red) (2) De eerste vrouw was Henriëtta Dorothea Bewers. Johannes Leonardus Mulder en Susannd Elisabeth Wegergang, geboren te Makassar 17 Juni 1835. Ernardus Roselius Lowies van Rhee, die bij zijn â?¢ eerste vrouw 2 dochters en bij zijn tweede vrouw geen kinderen had, ligt begraven onder een 'soort gelijke zuil als boven is beschreven, welke tot op­ schrift heeft: Hier rust E. R. L. van Rhee geb. 1827 â?? overl. J869. (1) d. Jacob Josenius Crommelin, volgt onder III. III. Jacob Josenius Crommelin, geboren te Makassar 7 Augustus 1823, er gedoopt 21 Augustus d. a. v., waarbij doopgetuigen waren: Gerrit Willem Muller en Jacoba Helena Peters. Hij heeft geen betrekking bekleed, doch was rentenier, en overleed slechts 30 jaar oud, in kam­ pong Boea-Boea op het eiland Saleyer, den 26 Juli 1854. Hij was te Makassar gehuwd op 3 Maart 1847 met Anna Helena Steyns, dochter van Cornelis Hendrik Steyns, gezaghebber te Bima, en van Helena Theresia Voll, ge­ boren te Bima (eiland Soembawa^l? April 1831, thans (onder zeer armoedige omstandigheden) nog te Makassar woonachtig. Uit dit huwelijk sproten 3 kinderen: a. Agatha Wilhelmina Crommelin, geboren te Makassar 5 December 1847, thans aldaar nog woonachtig, huwde te Makassar 30 Maart 1864 met Louis Rein hart Schenkhuizen, zoon van Thomas Alexander Schenkhwizen en van Wilhelmina Philippina Wolterson, geboren te Makasser 29 October 1842, handelsge­ ëmployeerde, overleden te Bonthain 21 Septem­ ber 1874. Uit dit huwelijk sproten 2 zoons. b. Jacoba Helena Crommelin, geboren te Makassar 21 Mei 1850, thans nog wonende aldaar. Zij heeft een onechten zoon: Jacobus Edicard Crommelin, geboren te Makassar 13 September 1881, die als eenige mannelijke overblijvende den naam Crommelin op Celebes zal voortzetten. c. Jacob Josenius Crommelin, geboren te Makasser 26 Juni 1852, bestemd zijnde' om op de pupillenschool te Gombong opgenomen te worden, overleed hij reeds te Gombong 26 September 1862. . Opgave der geslachtswapens die zich vóór 1795 ' bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, doo r C. F. GIJSBBRTI HODENPIJL. Oude Kerk. (Veevolg .van kolom 46.) 27 October 1772. Jonckheer Willem van Strijen, uyt 'sHage met een jagt, bijgezet door 8 lijkdr. des avonds met een wapenkas, hoog . .. v4, breed ... v* met 8 quartieren. Eyge grafkelder. (1) Deze twee hier genoemde graven zijn de eenige, welke ik op het kerkhof te Makassar betreflende de familie kon ontdekken, de op­ schriften varï de overige zullen wel door de witkwast en een kalklaag bedekt zijn.