De Nederlandsche Leeuw, jaargang 20 (1902)

87 88 6°. Mr. Pieter Stratenus, geboren te Dordrecht 13 Mei, gedoopt aldaar 24 Mei 1799, overleden te Utrecht 22 April 1850, huwde te Leiden 12 April 1822 Wilhelmine Amoldine Jeanne Cunaeus, geboren te Leiden 4 Februari, gedoopt aldaar in de Waalsche kerk 16 Februari 1800, overleden te 's Gravenhage 4 October 1872, dochter van Mr. Petrus Cunaeus en van Johanna Catharina Gael. Hij was substi­ tuut-griffier bij den Hoogen Raad der Nederlanden. Hunne kinderen volgen onder Yïlquater. 8°. Margaretha Maria Stratenus, geboren te Dordrecht 1 Juni, gedoopt aldaar 12 Juni 1801, overleden � te 's Gravenhage 27 October 1824, ongehuwd. 'VIL Kinderen van Mr. Anthony Jan Lucas Baron Stra­ tenus en Susette Otheline Constance Baronesse van der Duyn: 1°. Antoine Alfred Othon Adrien Louis Guillaume Baron Stratenus, geboren te Hannover 10 Maart 1854, overleden te Brussel 8 Juni 1879, ongehuwd 2<>. Guillaume Jean Theodor Baron Stratenus, lid van de Ridderschap van Utrecht, geboren te Hannover 1 Maart 1858, wonende te Diepenveen, huwde te 's Gravenhage 19 Juli 1883 Emmerika Catharina Sibilla van Wickevoort Crommelin, geboren te Haar­ lem 11 Maart 1859, dochter van Edouard van Wickevoort Crommelin en van Marie Céline Cornélie Henriette Storm de Grave. Hunne kinderen volgen onder VIII. YÏIbis Kinderen van Lodewijk Willem Arnold Stratenus en Jkvr. Henriette Johanna Martina Beeldsnijder: 1°. Louise Antoinette Stratenus, geboren te Utrecht 28 Mei 1846, huwde aldaar 15 Juni 1865 Mr. Johan Hendrik Mello Baron Mollerus van West kerke, geboren te Oldebroek 21 Februari 1840, commissaris der Koningin in de provincie Gelder­ land (sinds 28 April 1880), ridder-grootkruis in de orde van Oranje-Nassau, grootofficier in de orde van de Eikenkroon, enz., zoon van Hendrik Mello Baron Mollerus van Westkerke en van Louisa Jacoba Baronesse van Eek van Overbeek. 2' Lodewijk Willem Arnold Gerard Martinus Stratenus van Voshol, geboren te Utrecht 12 Februari 1848, overleden te Monte Carlo (Monaco) 27 April 1896, huwde te Utrecht 14 Juli 1870 Johanna Elisabeth Isabella Visscher, geboren te Utrecht 22 September 1850, wonende aldaar, dochter van Dr. Nicolaas Paulus Visscher en van Jkvr. Caroline Jacqueline de Pesters. Uit dit huwelijk geen kinderen. Yllter. Kinderen van Hendrik Jacob Stratenus en van Henriette Jacqueline Schadée van der Does: 1°. Louise Antoinette Stratenus, geboren te Zeist 3 Augustus 1852, de bekende schrijfster en novelliste, ongehuwd, wonende te Stockholm 2°. Anna Benine Stratenus, geboren te Zeist 19 Augustus 1853, wonende te Arnhem, huwde te Ginneken 31 Augustus 1871 Jhr Samuel Frangois Théodore de Vaynes van Brakell, geboren te Arnhem 28 December 1842, overleden aldaar 4 October 1886, zoon van Jhr. Henri Jean Léopold 'Théodore de Vaynes van Brakell en van Jacoba Gesina van Overveldt. 3°. Henriette Jacqueline Stratenus, geboren te Zeist 19 Augustus 1855, overleden te Vianen 23 De­ cember 1868. 4». Hendrika Jacoba Marie Justine Stratenus, geboren te Zeist 27 Januari 1857, overleden aldaar 25 Sep­ tember 1858. yilquater. Kinderen van Mr. Pieter Stratenus en Wil helmine Amoldine Jeanne Cunaeus: 1°. Adam Stratenus, geboren te 's-Gravenhage 17 Mei 1823, overleden aldaar 10 Maart 1847, doctorandus in de rechten aan de Leidsche Hoogeschool. 2°. Ida Bartha Stratenus, geboren te 's-Gravenhage 20 Mei 1825, overleden aldaar 17 Juli 1826. 3°. Johanna Catharina Stratenus, geboren te's-Graven­ hage 10 Mei 1827, overleden aldaar 4 Juni 1858, huvvde te 's-Gravenhage 6 Juni 1855 Ds. Philippe Boucher, geboren te Parijs 15 September 1811, overleden aldaar 21 Januari 1885, predikant bij de Waalsche Gemeenten achtereenvolgens te Rijssel, 's-Gravenhage, Aix-en-Provence, Boulogne sur Mer, Sedan, Jarnac, Brussel, en Brest, zoon van Jean Marie Boucher en van Louise Bonne Gavel, weduw­ naar van Louise Adrienne Hermine Lambert. Hij hertrouwde met Johanna Elisabeth van Assen. 4°. Margaretha Maria Stratenus, geboren te 's Graven­ hage 17 Juni 1829, wonende te Apeldoorn, huwde te 's Gravenhage 19 November 1856 Jhr. Isaac Herman Alexander Roëll, geboren te Amsterdam 16 Juni 1822, overleden te 's Gravenhage 23 Au­ gustus 1892, zoon van Mr. Willem Baron Roëll van Hazerswoude en van Cornelia Catharina Hodshon. Hij was hoofdcommies bij het Departement van Binnenlandsche Zaken, later referendaris bij dat van Waterstaat, Handel en Nijverheid, en weduwnaar van Johanna Agatha Catharina van Stralen. 5°. Henriette Anna Jacqueline Stratenus, geboren te 's Gravenhage 26 Juli 1831, overleden aldaar 24 Mei 1873, ongehuwd. 6°. Arnoldina Wilhelmine Stratenus, geboren te 's Gra­ venhage 12 Mei 1833, overleden te Amsterdam 30 Maart 1898, huwde te 's Gravenhage 2 Mei 1855 Mr. Jacob Leonard de Bruyn Kops, hoogleeraar aan de Pol. School te Delft, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, geboren te Haarlem 22 December 1822, overleden te 's Gravenhage 1 October 1887, zoon van Comelis Joannes de Bruyn Kops en van Marie Constance Frangoise de Bosset. 7°. Wilhelmine Amoldine Jeanne Marie Stratenus, gebo­ ren te 's Gravenhage 27 December 1834, overleden aldaar 6 October 1835. VIII. Kinderen van Guillaume Jean Theodor Baron Stra­ tenus en van Emmerika Catharina Sibilla van Wickevoort Crommelin: 1°. Jkvr. Otheline Susette Marguerite Stratenus, geboren te 's Gravenhage 23 April 1884. 2°. Jhr. Edouard Antoine Stratenus, geboren te's Gra­ venhage 28 Sept. 1885. � 3°. Jhr. Théodore Jean Guillaume Stratenus, geboren te 's Gravenhage 19 Oct. 1886.