De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

183 184 schrift eenigszins geleden hebben en die waarschijnlijk daarom niet gebruikt werd bij de restauratie van den kerkvloer. â??Hieronder rust het lijk van vrouwe Susanna Helena Coyett, echtg.' van Pieter Cabay, Raad Extra ordi naris van Ned. India, mitsgaders Gouverneur en Directeur deser Provintie geb. tot Batavia den 30 Mei 1690 f 10 October 1724 oud 34 jaaren, 4 maan­ den en 10 dagen'. Wapens : Links : een keper vergezeld van 3 post­ hoorns, de onderste omgewend. Rechts : in ovaal schild, gevierendeeld, 1 en 4 : in het hoofd een klimmende waasenaar in den voet een krab (?), 2 en 3 : drie degens de middelste paalswijs met de punt naar boven, de andere schuin gekruist. Boven het linker wapen een kroon met driebladeren, boven het rechter een kroon met 12 parels. 7. In hetzelfde terrein staat een grafmonument, een pyramidale zuil op voetstuk met zwart marmeren plaat. â??Begraafplaats van Hendrik Tielenius Kruythoff, in leven gouverneur der Moluksche eilanden, Ridder van de order van den Nederlandschen Leuw, geboren den 13 April 1776, overleden den 3 Februari 1822'. C. Gedenksteenen. In muren gemet­ selde groote vierkante steenen. 1. Oostelijke buitenmuur van de kerk. Dit Godshuys is gebouwt onder de regeering van den WelEdelen Agtbaren Heer Bernardus van Pleuren, gouverneur en directeur deeser provintie enz. enz.1 enz. door het beleyd en opzigt van den capitain militaeir Gabriel Nicolaas van Guericke, tusschen den jaaren 1780/1. In het fort Victoria. 2. In de binnenzijde van den zuidelijken walgangsmnur boven de poort. Onder de regeering van zijne Hoog Edelheit den HoogEd. Grootagb. Heer Petrus Albertus van der Parra, Gouv. Gen. v. nederl. india en den Weled. Agtb. Heer Bernardus van Pleuren, gouverneur en direct, deeser provincie Amboina volt. door den ing. v.' Wagner MDCCLXXV. 3. Voormalige officierswoningen nabij den zuidelijken walgangsmuur. Onder de regeering van zijne HoogEdelheid den Hoog Ed. Groot Agtb. Heer Reynier de Klerk, Gouvern. gen. van Nederl. Indie en den WelEd. Agtb Heer Bernardus van Pleuren gouvern. en direct deser provintie Amboina onder het opzigt van den Cappit. Luyt. Mieliet. van Guericke, in den jaare anno 1778. 4. Wachtlokalen buiten het fort nabij de baai. Deese twee wagten gebouwt onder de regeering van zjjne HoogEdelheid den HoogEdelen Geste Groot Agtbn Heer Reynier de Klerk Gouverneur Generaal van NederK India enz. enz enz. en den WelEdel11 Agtbn Heer Bernardus van Pleuren gou­ verneur en directr. deeser provintie enz. onder het opzigt van den Cappitain luitenant Melitaeir G. N. van Guericke in den jaaren 1778 en 79. 5. Buitenwerk aan den noordelijken ingang. Onder de regeering van zijne Hoog Edelheit den HoogEd. Grootagtb. wijdgeb. Heer Petrus Albertus van der Parra gouv. general van Nederl. india etc. en Den WelEd. Gestr. Gr. Agtb. Heer Hendrik Breton Raad van Ned. India, mitsg. gouv. en dir. der provincie Amboina, is dit buytenwerk begonnen, en voltooid door den ingenieur Hans Ernst van Wagner Anno MDCCLXX. 6. Voormalig opperkoopmanshuis. Dit gouvernement is gebouwt onder de regeering- van zijne HoogEdelheyd den HoogEdelen Gestrengen Groot Agtbaren Heer Mr. Willem Arnold A Iting Gou­ verneur generaal van Nederlands Indie enz enz. enz. en Wel Ede» Agtbn Heer Adriaan de Bock, gouv1' en directr deeser prove verders is den eersten steen gelegd door Adriaan Burghard de Bock, zoon van den Wel Edelen Agtbaren Heer bovengenoemd op den 4â?¢ April 1785 door het beleyd en opzigt van Gabriel Nicolaas van Guericke, Capitayn militaeir tussen den jaare 1785 en 86. 7. Wapenmagazijn. Onder de reg. van zijne Hoog Edelheid den Hooggeb. grootagtb. wijdgeb. Ed. Heer Petrus Albertus van der Parra, gouvern. gener. van Nederl. India, en den WelEd. Agtb. Heer Joan Abraham van der Voort, gouvern. en direct, van Amboina en resorte is dit arsenaal gebouwt door Hans Ernst von Wagner i: anno MDCCLXXI. 8. Kruitmagazijn. â??Pro patria et societate.' Hieronder: een klimmende gekroonde leeuw van goud, in de rechterklauw een blauwe sabel met zwart gevest en in de linker een bundel gouden pijlen. De leeuw geklemd tusschen de vereenigde letters V, O, C. Sub regimine celeberrimi atque amplissimi domini Petri Alberti a Parra gubernatoris generalis Indiae orientalis provinciarum foederatarum belgicarum et sub praendio nobilissimi domini Wilhelmi Fockens, provinciae huius Ambonensis gubernatoris ac direc toris hoe aedificium fulmina continens perfecit Jo­ hannes Ernestus a Wagner, anno MDCOLXVI. 9. Bij het burgerwachthuis. Tot een gedenkteeken voor de Ambonse Burgerij is deese wagt op eygen kosten van den weledele Ge­ strenge Heer Bernardus van Pleuren, admiraal en veldoverste mitg3 Gouverneur en Directeur deeser pro . vintie enz. enz. enz. gebouwd door het Beleid van den Capitein Militair Gabriel Nicolaas van Guericke. Ao. 1784. Dit wachthuis stortte bij de aardbeving van 1896 in. Bij de herbouwing werd de steen wederom in den muur gemetseld en werd daarnaast een andere steen geplaatst: â??Herbouwd Maartâ??Juli 1901 onder het bestuur van den Resident van Amboina E. van Assen.' D. Grafmonumenten. Op het residentieërf. 1. A. J. Meyer, majoor der infanterie. 1790â??1818. Overleden tengevolge van bekomen wonden in het