De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

241 242 van Mr. Herman Hermansz. Gerlings en van Henriette Adriaansdr. Schas, geboren te Amsterdam 6 Maart, gedoopt aldaar in de Nieuwe kerk 8 Maart 1699, Pensionaris der stad Brielle 12 Mei 1727, eervol ontslagen 4 Maart 1732, tweede Pensionaris der stad Haarlem 1732, Griffier van den Hoogen Raad 1743, overleden te 's-Gravenhage 17 Maart, uitgevoerd naar Haarlem 23 Maart, begraven aldaar in de Groote Kerk 24 Maart 1756. Zijne 8 kwartieren waren: Gerlings Schas Guldewagen van Nierop van Bellinchove van Hoogstraten van der Hom van der Meer. IA Kinderen van Mr. Jacob Paülusz. Briel en Arnol dina Cornelia Jacobsdr. van Kinschot. 2°. Maria Elisabeth Jacobsd''. Briel, geboren te Brielle 21 October, gedoopt aldaar 24 October 1716, over­ leden 7 Juni 1768, was gehuwd met Wilhelmus Johannes Hermanus Hamilton of Silvertonhill, zoon van William Hamilton of Silvertonhill (ex matre Athaysomby), geboren in 1728, werd 18 Maart 1766 benoemd tot luitenant-kolonel in het Regiment van Hólsten, dat in 1768 te Namen in garnizoen lag. In 1772 komt hij niet meer voor in de â??Naam­ registers der Officieren'. 3°. Paulus * Jacobsz. Briel, geboren te Brielle, gedoopt aldaar 8 December 1717, overleden te Brielle, be­ graven aldaar, 1 April 1718. 4°. Magdalena Jacobsdr. Briel, geboren te Brielle, ge­ doopt aldaar 13 Augustus 1719, overleden te Brielle, begraven aldaar 17 Maart 1720. 5°. een doodgeboren kind, begraven te Brielle 28 Januari 1721. 6°. Arnoudina Isabella Jacobsdr. Briel, geboren te Brielle, gedoopt aldaar 18 Januari 1722, overleden te Brielle, begraven aldaar 27 April 1722. 7°. Arnoudina Maria Jacobsdr. Briel, geboren te Brielle 3 April, gedoopt aldaar 6 April 1723, overleden te Amsterdam 21 Januari 1808, huwde 5 Februari 1754: Mr. Joost Hendriksz. Huyghens, zoon van Hendrik Willemsz. Huyghens en van Susanna Johansdr. de Wijs, geboren te Amsterdam 27 Juli 1723, Raad, Schepen en Burgemeester der stad Haarlem, Gecommitteerde ter Admiraliteit te Amster- | dam 1783, overleden te Amsterdam 24 Maart 1800. Zijne kwartieren waren: Huyghens de Wijs van Bronkhorst van Os 8'. Paulus Jacobsz. Briel, geboren te Brielle 17 Maart, gedoopt aldaar 19 Maart 1724, overleden te Brielle, begraven aldaar 7 Juli 1727. 9'. Jacoba Herbertina Jacobsdr. Briel, geboren te Brielle, gedoopt aldaar 30 Januari 1726, overleden te Brielle, begraven aldaar 1 Augustus 1726. Allianties van Cattenburch, van Lidth de Jeude en van Benthem. Naar aanleiding van de genealogieën van twee der bovengenoemde geslachten, opgenomen in het Stam- en Wapenboek enz., van A. A. Vorsterman van Oyen, wilde ik de volgende punten vragenderwijs behandelen, in de hoop dat op deze wijze een oplossing tegemoet gezien kan worden. In bedoeld werk, in voce van Cattenburch, lezen wij onder meer ook het volgende : Willem van Cattenburch (zoon van Dirk en Mechteld de Vries (l)) huwde te Tiel 19 Juli 1601 met Maria van Pelt, dochter van Adriaan van Pelt en van ? Als 4de kind uit dit huwelijk wordt genoemd: Otto van Cattenburch, gehuwd 1° met Alewijn (wie weet meer van deze? ) en 2<> met Joanna van Benthem. Daar de datums van de huwelijken niet gegeven worden, moeten wij die eenigermate bepalen, voor zoover dat mogelijk is. Zijn oudere broeder Dirk (het 3e kind), o. a. president-schepen te 's Hertogenbosch (1646), huwde in 1638, en zijn jongere zuster (5e kind) Maria huwde eveneens in 1638. Het le huwelijk van Otto kan dus omstreeks 1638 plaats gehad hebben. Ook het 2e huwe­ lijk zal niet ver van dit geschatte tijdstip hebben plaats gevonden, b. v. omstreeks 1645. Otto zelf (zijn ouders huwden in 1601 en hij was 4e kind) zal omstreeks 1607 geboren zijn, zoodat het schatten van zijn 2e huwelijk op omstreeks 1645, toen hij dus + 38 jaar oud was, niet tot een onmogelijkheid leidt. Een dergelijke berekening kunnen wij ook bij zijn 2e vrouw maken, daar wij den huwelijksdatum harer ouders kennen. Hare ouders toch (niet genoemd in het Stam- en Wapenboek) waren Hendrik van Benthem, (zoon van Christiaan van B. en van Geertruida van Ham), landschapsschrijver van de Neder-Betuwe sedert 20 October 1617, en overleden te? 24 Januari 1653, en Cornelia Wijnands van Resant (dochter van Jan W. v. R. en van Joanna de With), geb. ?, overl. ? Hun huwelijk vond plaats te Tiel 10 Augustus 1616. Als le kind (?) uit dit huwelijk wordt genoemd de boven­ vermelde Joanna van Benthem, die dus omstreeks 1617 ge­ boren zal zijn en dus ook omstreeks 1645 (zie boven) ge­ huwd kan zijn met Otto van Cattenburch. Deze iangwijlige berekening van het huwelijksjaar ongeveer (wie kent den juisten datum ? Tiel zal wel de plaats zijn geweest) was noodig om tot de volgende vraag te komen. Vervolgen wij het artikel in het Stam- en Wapen­ boek, dan blijkt, dat uit het huwelijk van Cattenburch en Joanna van Benthem sproten Mr. Wolfert van C, die^ volgt, en Johan Louis van G, gehuwd met Joanna Vogelsang, waaruit Pieter Pelgrom v. C. (wie weet 'meer van hen ? Is het huwelijk met J. Vogelsang wel juist ?) Bovengenoemde Mr. Wolfert van Cattenburch, stad­ houder van de leenen der leenhoven Vianen en Ameyde, huwde, volgens het Stam- en Wapenboek, in 1725 met Johanna Louise van Heurn, geb. 5 Maart 1700, waaruit Otto Dirk van G, geb. 1728, en Jacomina Johanna van C. (wie weet meer van deze twee?). Maar als Wolfert's ouders omstreeks 1645 en zijn grootouders in 1601 ge­ huwd waren, kan hij zelf onmogelijk (zelfs al is de be­ rekening 10 jaren te ruim genomen) gehuwd zijn in 1725, d. i. omstreeks 80 jaren oud. Mr. Wolfert van Cattenburch is echter wel degelijk (1) De datums van overlijden van Dirk van C. en diens vrouw Mechteld de Vries, welke in bedoeld opstel ontbreken, vindt men in het werk van den heer Mr. P. van Meurs â??De ridderschap van Nijmegen enz.' op blz. 118. 'Waarom worden daar de door den heer V.v. O. ge­ noemde 3 kinderen van Johan van Cattenburch niet vermeld ?