De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek Genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van elke maand en wordt alleen aan de leden van het Genootschap gezonden Bijdragen en correspondentie betreffende de redactie en verzending van het Maand¬≠ blad te richten aan den redacteur, Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, 62 Koninginnegracht, te 's Gravenhage. Aanvragen om exemplaren van vroeger ver¬≠ schenen Maandbladen zijn' te zenden aan den Heer J. C VAN DEE MUELEN, 95 Groot hertoginnelaan, te 's Gravenhage. De redactie van het Maandblad wijst strekking of Brieven, aanvragen enz., betreflende het Genootschap te richten aan den secretaris, J. C. GlJSBERTI HODENPIJL VAN HODEN PIJL, 40 Nassauplein, die betreffende de bibliotheek aan den bibliothecaris, P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS, 3 Sweelinck- plein, beiden te 's Gravenhage. ‚?? Contri buti√ęn enz., aan den penningmeester C F. GIJSBERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft. ‚?? Leden te 's Gravenhage be¬≠ talen ,per jaar f 10.00. ‚?? Zij die buiten 's Gravenhage wonen f 6.00. er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de inhoud der onderteekende stukken. XL Le Jaargang. 1903. In lemopiam. Jhr. VAN HE URN. Tot ons groot leedwezen- had ons Genootscha p het verlies te betreuren van Jhr. JOHAN VAN HEURN, die sedert 10 Maart 1900 deel uitmaakte van het Bestuur. Hij overleed op' 25 Januari 1903 in den ouderdom van 48 jaren te Amsterdam, na op 22 Januari eene operatie te hebben ondergaan. Door zijne drukke bezigheden was VAN HEURN niet altijd in staat aan onze genealogisch e .en heraldische werkzaamheden deel te nemen, doch te allen tijde werden zijn juist oordeel en zijn goed e raad ten hoogste gewaardeerd. ‚?Ę Jhr. J. VAN HEURN was vooral bekend als een kundig ingenieur, en was als zoodanig' op velerlei gebied werkzaam. Hij was als adjunct-ingenieur met de bewerking der rivierkaart, van 1879‚??1884 bij d√© w√©rken t√≥t verlegging van den Maasmond werkzaam'., Zijn licht'stelde hij niet onder de korenmaat en zijn geschriften zijn bekend over den waterstaatkundigen'toestand in Noord-Brabant, over het afvoer¬≠ kanaal :van' 'het Donge-' en Aa-water, over de scheepvaart op d√© Dieze, over .ontginningen' door middel van ' h√©t' water onzer groote rivieren, over kadastermetingen, over de normalis√©erihg van de Waal, over de'waterverversching van den Haag en de verontreiniging van het zeewater,te Scheyeningen^ enz., enz., terwijl ni√©t onvermeld mag blijven, dat hij gedurende 8 jaren Verantwoordelijk redacteur was van ‚??De Ingenieur'. Toch was VAN HETJRN geen man die zich op den'voorgrond plaatste. Bescheiden en eenvoudig 'ging 'hij zijn weg, vriendelijk voor allen die tot hem kwamen, hulpvaardig voor allen die hulp behoefden, maar tevens '√©rnstig -en- flink1 wanrieer er gehandeld moest worden. ,Ons Genootscha p v.erliest dan ook in Jhr. J. VAN HEURN een ernstig, trouw lid, terwijl de over¬≠ blijvende Bestuursleden zijn vriendschappelijken N-omgang ten zeerste1 missen. Zijne assch e rustte in vrede. Het Genootscha p is in rail'getreden m√©t: ' Verein.f√ľr Mecklenburgische :Geschichte‚?Ę und ,'Alter- turriskunde. Het geslacht Cunseus, door. Jhr. H. H. R√?ELL. ( Vervolg van ikoloni 7). 'VI. Mr. 'Petnis Cunaus, geboren te Leiden 28 april, gedoopt aldaar in de Hooglandsche kerk 1 m√©i 1777, Raad en Wethouder te Leiden in 1803, Kolonel der Gewapende Burgermacht in 1√?07, in d√©' vroedschap te J. C. G. H. v. H.' Leiden -in 1808, Ridder in de Orde van d√©-Unie, over¬≠ leden'te'Leiden' 25 decembe r 1839, huwde. 1¬į te's-Gra¬≠ venhage-23 april 1799 (aangeteekend aldaar 7 april, en ,van ' Leiden derwaarts geattesteerd 20 april) : Johanna Catharina- Gael, geboren te 's-Gravenhage 11 juni, ge .doopt,aldaar in de Groote kerk 18 juni 1775, overleden te Leiden' 25 'februari 1812, dochter van Mr. Willem Hendrik Gael en-van Johanna Catharina van'Dam. Hare kwartieren waren : Gael van Dam ‚?Ę‚?Ę van Schuylenburch Reynst y van ‚?ĘVredenburch van Vfaderacken van 'Heemskerck ~ Clifford.