De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

19 Juni 4 September 6 Februari 15 25 Januari 3 Februari â?? Maart 28 Mei â?? October 11 Januari 13 April 10 Mei 21 Augustus 24 September 19 Februari 5 Maart 9 Me'i 4 Juli 28 Maart 25 October 7 November â?? November â?? Februari 31 Juli 4 Augustus 4 December 28 April 27 Mei 17 Juni 23 â?? 7 September 5 December » 281 282 begr. Mr. Jan de Jonge. â??. kind van Gysbrecht Ockers. 1637. â?? Maeycke Jacobs de Cocq. â?? Herman, Cornelisse de Vager, dijk­ graaf van Poortambacht. 1638. â?? kind van Bonifacius de Jonge. â?? juffr. Anna van Gelder, jonge dochter. â?? Jacob Job3e van Bellem. n juffr. Pieternella Mogge, huysvrouw van Willem Boenaert, chirurgijn. â?? Bartel Rolland, secretaris van 't land regt. 1639. â?? kind van Mr. Antouy de Jonge. â?? Adriaen Pietersse 't Fel. â?? Susanneken Jan Oude Jans. â?? Adriaenken Lauwers, huysvrouw van Iman van Borrendamme. â?? kind van Bonifacius de Jonge. 1640. â?? Mr. Johan de Huybert, secretaris van het landrecht. â?? Pieter Hoffer, rekenmeester. â?? Rochus Pieterse Hoffer. â?? kind van Bonifacius de Jonge. â?? juffr. Anna van der Meer, vrouw van Bonifacius de Jonge, onder de serk van Rentmeester van Bellem. â?? juffr. Martha de Jonge, weduwe van burgemeester Mr. Vincent Jacobse de Witte. 1641. â?? Simon Joosse Groenhoven, j.m. kerk­ meester. â?? juffr. Maeyke de Hubert, weduwe rentmeester Johan van Gelre. kind van Job Ockers. juffr. Jacobina van Gelre, weduwe burgemeester Ocker Boeye. Neelke OckerB, weduwe Bolle. 1642. juffr. Martha Stavenisse. dHeer Corstiaen de Vaeger. 1643. kind van Job Ockersse. kind van Job Ockersse. 1644. kind van Gijsbrecht Ockers. Adriaen Hofferus, rentmr. generael. juffr. Helena van Borsselen, vrouw van Hubrecht Stoutenburg. juffr. Marta Cocq, weduwe van Joost van Groenhoven. Helena Jacobs, vrouw van Anthonis Jan Grange. â?¢ burgemeester Quiriju de Cock. 1645. 4 April begr. Jan Ockers, zoon van burgemeester Adriaen Jan Ockers. 25 Juli â?? Mr. Justus Teelinck. (â?¢Wordt vervolgd.) Gedenkteekenen en grafschriften in Iudiê, medegedeeld door P. F. L. C. LACH DE BêttE. M a 1 a n g. v Op een mooi plekje aan een bocht van de Brantas rivier ligt het oude kerkhof. De graven zien er vervallen uit, vele zijn ingestort en over eenige jaren zal er niet veel meer van over zijn. De volgende steenen met op­ schriften zijn thans nog aanwezig. 1) Hier rust Suzette Antoinette Lucassen, echtgenoote van Mr. Frans Carl Valck. geb. te Voorburg den 14^ Maart 1840. overleden te Toempong den 6«n Septb* 1864. Zij was een liefhebbend kind een teedere vrouw en moeder. Zij is niet -verloren maar is ons vooruitgegaan. 2) Hier rust ' Charlotte' Elisabeth Piron von 'Franquemont'weduwe van wijlen Hendrik Louis Rademaker. geb. te Soerabaia' den llen Octb* 1797, overl. te Malang den 23«° Juli 1868. 3) Guillaume Louis Baud, geb te Semarang den 14«n April 1840, overleden te Malang den 20en Juli 1862. 4) Hier rust Jhr. S. E. P.. A. van Harencaspel Eckhardt, overleden den lS<>n September 1870 in den ouderdom van 56 jaren. 5) Hier rust Johan Peter, zoon J. Heyting en S. J. Balten, geb. den Hen Sept. 1867, overl. den 7en Febr. 1869. 6) Hier rust Franciscus Bellanger, 7) geb. te Maastricht den 27 April 1799, overl. te Malang den 16en Mei 1859. Hier rust J. F. G Brumund, pred. in N. O. Indië, laatst te Batavia van 1840â??1862, geb. te Amsterdam den 22â?¢ Augt* 1814, overl. te Malang 1863. 8) Hier rust H. A. Snouck Hurgronje, geb. den 5â?¢ October 1867, overl. den 26en Maart 1868.