De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

21 22 4°. Anne Angêlique Cunmus, geboren te ter Aar 26 de­ cember 1858, wonende te Leimuiden, huwde te Leiderdorp 4 maart 1880: Willem Coenraad van Heyningen, geboren te Nieuwveen 1 juli 1854, zoon van Anthonie Willem van Heyningen en van Emmetje Venekoert. 5°. Gerrit Cunmus, geboren te ter Aar. 15 april 1860, overleden aldaar 23 november 1860. 6°. Everhardine Henriette Gunceus, geboren te ter Aar 12 mei 1861, overleden aldaar 29 maart 1862. 7° Petrus Gerardus Cunmus, geboren te ter Aar 5 december 1832, overleden aldaar 15 januari 1863. 8°. Everhardine Henriette Cunmus, geboren te ter Aar 22 december 1863, wonende te Almelo, huwde te Zoeterwoude 16 juli 1891: Tjardes Houtsma, ge­ boren te Harlingen 21 october 1851, fabrikant te Almelo, zoon van Laas Houtsma en van Jenkjen Popta. 9° Willem Nicolaas Cunmus, geboren te ter Aar 29 september 1865, overleden te Warmond 26 mei 1890, ongehuwd. 10°. Gerardina Petronella Cunmus, geboren te ter Aar 30 december 1867, wonende te Amsterdam, huwde aldaar 4 september 1901 : Jan ter Keurst, geboren te Ambt-Doetinchem 4 october 1867, Directeur van het Diaconie-Jongensweeshuis te Amsterdam, zoon vao Gerrii Jan ter Keurst en van Grada Wessels. 11°. Catharina Coenradina Cunmus, geboren te ter Aar 8 februari 1869, overleden aldaar 26 october 1869. 12°. Gerarda Hermina Cunmus, geboren te ter Aar' 17 maart 1870, overleden aldaar 21 juli 1870. 13°. Evert Hendrik Jan Cunmus, geboren te ter Aar 23 maart 1871, tuinbouwwandelleeraar/wonende te Leiden, ongehuwd. 14°. Gerard Herman Cunmus, tweeling met Evert Hen­ drik Jan, Rijksbouwkundig opzichter te Naaldwijk, ongehuwd. VIIIWs. Coradin Cunmus, geboren te Dendermonde (Z. N ) 1 november 1828, beroemd kunstschilder, voor­ zitter der Maatschappij â??Arti et Amicitiae', overleden te Nieuweramstel 5 september 1895, huwde te Zwollerker­ spel 25 november 1869 : Margaretha Cnopius, geboren te Zwolle 6 januari 1837, wonende te Hoorn, dochter van Lodewijk Christiaan Cnopius en van Antonia Alherta van Davelaar. Uit dit huwelijk één zoon: 1°. Evert Hendrik Jan Cunmus, geboren te Amsterdam 3 februari 1871, leeraar aan de Hoogere Burger­ school te Hoorn, ongehuwd. Villier. Diederik Willem Gael Cunmus, geboren te Gent (Z. N.) 11 juli 1830. overleden te Haarlem 29 augustus 1871, huwde te Slochteren 24 juli 1852: Anna Angêlique Wijchgel van Schildwolde, geboren te Schildwolde (gem. Slochteren) 22 juni 1829, overleden te Arnhem 31 augustus 1879, dochter van Mr. Lodewijk Hendrik Wijchgel van Schildwolde en van Hülegonda .Louise Wijchgel van Lellens. (Vgl V. v. O III p. 473). Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1°. Hillegonde Louise Henriette Gael Cunmus, geboren te Siddeburen (gem. Slochteren) 27 april 1853, overleden te Solwerd (gem. Appingedam) 22 octo­ ber 1854. 2°. Everhard Hendrik Jan Gael Cunmus, geboren te 1 Siddeburen (gem. Slochteren) 25 augustus 1854, overleden te Delft 30 juni 1889, tweede luitenant der Infanterie 6 december 1881, eerste luitenant 22 maart 1887, huwde te 's-Gravenhage 25 october 1882: Catharina Geertruida Epke, geboren te Leiden 15 september 1852, wonende te 's-Graven­ hage, dochter van Jan George Epke en van Jeanne van de Lande. Uit dit huwelijk geen kinderen. 3°. Hülegonda Louise Henriette Enna Gael Cunmus, geboren te Solwerd (gem Appingedam), wonende te 's-Gravenhage, huwde te Arnhem 24 juni 1880: Johann Wilhelm Arnold Emanuel Frowein, geboren aldaar 17 juni 1851, zoon tan Friedrich Julius Theodor Frowein en van Gesina Geertruida van Someren. Gedenkteekenen en grafschriften in Inilië. I. Makassar. De oudste grafmonumenten op het kerkhof aanwezig zijn reeds door ons medegedeeld in De Wapenheraut 1900, blz. 113, de nog aanwezige wapenborden in de kerk in De Wapenheraut 1901, blz. 74 , voorts zijn enkele grafschriften medegedeeld in het opstel â??De Indische tak van het geslacht Crommelin', opgenomen in dit tijdschrift, kol. 67â??69 van 1902. Ten einde niet in herhalingen te vervallen, mag naar â??alle deze verwezen wórden , ' verder vindt men :' 1) Op het plein aan de landzijde van het â??Fort Rotterdam' een klein monument (naald op voet), waarop : J. A. Bakkers Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden 1865â??1876 Geboren te 1s Gravenhage 16 Augustus 1806. Overleden te .Makassar 19 Januari 1876. 2) Op het oude landgoed Losari, even ten zuiden van de stad, een zeer hooge grafnaald met zware vierkanten steenen basis, waarin een marmeren plaat met het volgende opschrift in gouden letters: Hier rust de Wel Edele Gestrenge heer Alexander de Siso. Ridder der orde van den Nederlandscheri Leeuw. Oud-Luitenant-Kolonel der Schutterij te Makassar. Geboren XXXI Augustus MDCCLXXVIL Overleden XIII Februarij MDCCCXXXII Na een werkzaam- en in allen deele nuttig leven ging hij in eene betere wereld over. Langs vier steenen trappen die het geheel omgeven, klimt men tegen dit monument op.